Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

  • atal trosedd ac anhrefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000.

Clwb Rygbi Crosskeys

Cyfeiriad yr Eiddo neu Eiddo'r Clwb: Parc y Pandy, Woodward Avenue, Crosskeys, NP11 7BS

Math o Gais: Eiddo Newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys:

  • Manwerthu alcohol a darparu dramâu, ffilmiau a digwyddiadau chwaraeon dan do o ddydd Llun i ddydd Iau 10:00 tan 01:00, ac o ddydd Gwener i ddydd Sul 10:00 tan 02:00.
  • Darparu cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth wedi'i recordio a pherfformio dawns o ddydd Llun i ddydd Iau 10:00 tan 00:00, ac o ddydd Gwener i ddydd Sul 10:00 tan 01:00.
  • Darparu lluniaeth hwyr y nos o ddydd Llun i ddydd Iau 23:00 tan 01:00, ac o ddydd Gwener i ddydd Sul 23:00 tan 02:00.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau: 15 Ebrill 2020

Clwb Rygbi Crymlyn

Cyfeiriad yr Eiddo neu Eiddo'r Clwb: Clwb Rygbi Crymlyn, The Club House, Kendon Road, Crymlyn, NP11 4PN

Math o Gais: Amrywiad

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys:

  • Ychwanegu ardal batio yng nghefn yr adeilad

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau: 23 Mawrth 2020

Cysylltwch â ni