Meini prawf ar gyfer sgorio ceisiadau

Bydd ceisiadau yn cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol:

Statws y Busnes:

 • Busnes sy’n ehangu gyda thwf swyddi (Sgôr 5)
 • Busnes Cychwyn (Sgôr 4)
 • Busnes mewnfuddsoddi presennol (Sgôr 3)
 • Busnes presennol sy'n symud i gyfuno (Sgôr 2)
 • Busnes sy’n lleihau (Sgôr 1)

Nifer y swyddi:

 • 20+ cyflogai (Sgôr 5)
 • 6 - 20 cyflogai (Sgôr 4)
 • 3 - 5 cyflogai (Sgôr 3)
 • 2 gyflogai (Sgôr 2)
 • 1 (perchennog gweithredwr) (Sgôr 1)

Potensial am dwf - swyddi a grëir 

 • 20+ swydd newydd (Sgôr 5)
 • 6 - 20 cyflogai (Sgôr 4)
 • 3 - 5 cyflogai (Sgôr 3)
 • 1 - 2 gyflogai (Sgôr 2)
 • Ni ragwelir twf (Sgôr 1)

Cysylltiadau â'r economi leol

 • Yn cydweithio â chyflogwr lleol arall (Sgôr 5)
 • Yn ategu llawer o gyflogwyr lleol ar sail ad hoc (Sgôr 4)
 • Yn cydweithio â masnachau lleol (Sgôr 3)
 • Yn gweithio i drigolion/manwerthu lleol (Sgôr 2)
 • Dim cysylltiadau â'r economi leol (Sgôr 1)

Dylech hefyd nodi y gall penderfyniad terfynol ddibynnu ar: 

 • y lefelau sŵn disgwyliedig a gynhyrchir gan eich busnes
 • eich oriau gweithredu arferol
 • nifer y symudiadau cerbydau
 • rheoli allyriadau a gwastraff
 • unrhyw addasiadau neu newidiadau i'r uned y bydd eu hangen arnoch.

Er na fyddai unrhyw un o'r uchod o reidrwydd yn eich rhwystro rhag sicrhau tenantiaeth, efallai y bydd angen i chi ofyn am gyngor gan dimau eraill y Cyngor cyn symud ymlaen.

Dylech hefyd ystyried cynnwys y Cytundeb Tenantiaeth/Prydles/Drwydded drafft (PDF).

Sylwer na fydd y Cyngor yn ystyried unrhyw newidiad sylweddol i'r ddogfen hon oni bai fod amgylchiadau eithriadol.  Dylech nodi y bydd tâl o £250 ar gyfer llunio'r ddogfen.