Apeliadau Treth y Cyngor

Gallwch gyflwyno apêl treth y cyngor os ydych yn credu:

  • Ein bod ni'n anfon biliau i’r person anghywir ar gyfer eich cartref
  • Y dylai eich cartref fod yn annedd wedi’i eithrio

  • Mae swm y bil yn anghywir, er enghraifft os ydych yn meddwl y dylech gael gostyngiad neu os nad ydym wedi lleihau’r bil ar gyfer y person sy’n anabl

Gwneud apêl

Mae angen i chi apelio yn ysgrifenedig gan roi rhesymau am eich apêl.

Yna bydd gennym ddeufis i wneud penderfyniad ynghylch eich apêl. Os na chewch benderfyniad mewn da bryd neu os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad, gallwch apelio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Dylid cyfeirio apeliadau i’r Tribiwnlys Prisio, 22 Gold Tops, Casnewydd, NP20 4PG.

Os bydd y ddau barti’n cytuno, bydd y tribiwnlys yn delio â’ch achos trwy sylwadau ysgrifenedig. Fel arall pennir dyddiad ar gyfer gwrandawiad ffurfiol. Codir cost arnoch dim ond os byddwch yn dewis cyflogi cyfreithiwr. Yna byddwn yn cydymffurfio â phenderfyniad y tribiwnlys.

Dylech barhau i dalu eich bil gwreiddiol nes y bydd penderfyniad wedi'i wneud ynghylch eich apêl.

Taliadau Cosb

Mae’n rhaid i chi yn ôl y gyfraith roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i benderfynu pwy sy’n gyfrifol am dalu treth y cyngor a'r swm.

Gallwn roi cosbau os byddwch yn methu â gwneud hyn, neu’n rhoi gwybodaeth anwir yn fwriadol.

Os ydych yn anghytuno â’r gosb gallwch ei thrafod gyda’r cyngor neu apelio i’r Tribiwnlys Prisio o fewn deufis ar ôl i'r gosb gael ei rhoi. Nid oes rhaid i chi dalu eich cosb nes y bydd penderfyniad wedi’i wneud ynghylch eich apêl.

Apeliadau band

Mae gwerth eich eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion bandio treth y cyngor yn golygu’r gwerth a bennwyd ar 1 Ebrill 2003. Nid yw prisiau prynu diweddar yn sylfaen da ar gyfer apêl.

Gallwch ond apelio o fewn 6 mis ar ôl:

  • Dechrau talu treth y cyngor

  • I Dribiwnlys Prisio newid band eiddo tebyg

  • I Swyddog Rhestru newid band yr eiddo 

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ar y gweithdrefnau apelio, cysylltwch â:

Swyddog Rhestru
Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB)
Tŷ Glyder, 339 Y Stryd Fawr
Bangor
LL57 1EP
Rhif Ffôn: 03000 505505
e-bost: ctwales@voa.gsi.gov.uk

Cysylltwch â ni