Siarter Gorfodi Cynllunio

Diben y ddogfen hon yw nodi polisi Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o ran yr hyn y gall y cyhoedd, busnesau ac eraill ei ddisgwyl gan swyddogion sy'n ymwneud â gwaith gorfodi mewn perthynas â chynllunio gwlad a thref a deddfwriaeth gysylltiedig. Mae’n ganllaw i’r rheini yr effeithir arnynt gan achosion o dorri rheolaethau cynllunio ac adeiladau rhestredig, a allai fod am gael gwybod pa gamau y gall yr Awdurdod eu cymryd a'r amserlenni ar gyfer sicrhau canlyniadau. 

Cysylltwch â ni