News Centre

Llwyddiant y Faner Werdd i Gaerffili!

Postiwyd ar : 20 Gor 2017

Llwyddiant y Faner Werdd i Gaerffili!
Llwyddiant y Faner Werdd i Gaerffili!

Heddiw mae chwech o fannau agored bwrdeistref sirol Caerffili wedi ennill yr hawl i arddangos y Faner Werdd, ar ôl cael eu cyhoeddi fel enillwyr Gwobr y Faner Werdd gan Cadwch Gymru’n Daclus (Dydd Mawrth,18fed Gorffennaf).
 
Mae Coedwig Cwmcarn, Parc Morgan Jones yng Nghaerffili, Parc Waunfawr yn Crosskeys a Pharc Cwm Darran i gyd wedi cadw eu statws Baner Werdd, tra bod Parc Ystrad Mynach a Mynwent Brithdir yn derbyn y wobr o’r newydd  i gydnabod eu cyfleusterau a'u hymrwymiad gwych i gyflwyno mannau gwyrdd o ansawdd.
 
Yn ogystal, mae saith safle arall yn y fwrdeistref sirol - Rhandir Cymunedol Morgan Jones, Gardd Goetir Roger Lewis, Rhandiroedd Ffordd Shingrig, Mynwent Eglwys Gymunedol SantAndrew, Cwrt Trevelyan, Coed-y-Werin a Rhandiroedd Cymunedol Trethomas wedi derbyn Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.
 
Dywedodd Arweinydd y Cyngor y Cyng. Dave Poole, "Rhaid llongyfarch pawb sy'n ymwneud â sicrhau bod y parciau a’r mannau agored hyn yn gyfleusterau o ansawdd uchel ar gyfer y gymuned i’w mwynhau. Mae'n arbennig o braf gweld bod cymaint o'n grwpiau cymunedol lleol yn cael eu gwobrwyo am eu hymroddiad i wneud eu mannau agored lleol yn lefydd dymunol o'r fath. Mae'r gwobrau hyn yn farc rhyngwladol parciau a mannau gwyrdd o ansawdd, ac rydym yn ffodus iawn i gael cyfleusterau o ansawdd uchel o'r fath ar garreg ein drws."
 
Ychwanegodd yr Aelod  Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth, y Cyng. Nigel George, "Gyda gwyliau'r haf ar y gweill, rwy'n siŵr y bydd bobl o bob rhan o'n bwrdeistref sirol a thu hwnt yn awyddus i fwynhau ein holl barciau a mannau agored sydd yn cael eu cynnig."
 
Mae cynllun y Faner Werdd yn cael ei ddarparu yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cael ei feirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sy'n gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd ymgeiswyr a'u hasesu yn erbyn wyth o feini prawf caeth, gan gynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.
 
Eleni, roedd cyfanswm o 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wedi cyrraedd y safon uchel sydd ei angen i dderbyn Gwobr y Faner Werdd llawn bri neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd.
 
Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru'n Daclus, "Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â chysylltu pobl â'r parciau a mannau gwyrdd gorau. Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn falch i redeg y cynllun yng Nghymru oherwydd ein bod yn gwybod bod amgylchedd o ansawdd da yn gallu cael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd, lles a'r economi. Hoffwn longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a grwpiau cymunedol lleol a diolch i bawb sy'n gweithio yn ddiflino i gynnal y safonau a fynnir gan y Wobr Baner Werdd. Byddwn yn annog pawb i fynd allan ac archwilio ystod amrywiol o gyfleusterau sydd gennym ar garreg ein drws."
 
Gellir gweld rhestr lawn o enillwyr y wobr ar www.cadwchgymrundaclus.cymru/banerwerdd
 
Am fwy o wybodaeth am barciau a mannau agored Caerffili, ewch i www.caerffili.gov.uk
 Ymholiadau'r Cyfryngau