FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Dewis Coed Duon

Canol tref Coed Duon yw'r ail dref fwyaf yn y Fwrdeistref Sirol ac mae'n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd manwerthu a busnes yn un o'r strydoedd mawr mwyaf eang yng Nghymoedd De Cymru.

Mae Coed Duon yn hawdd i'w gyrraedd gan fws neu gar, gyda llefydd parcio ar gael mewn nifer o leoliadau cyfleus ledled canol y dref.  Mae Coed Duon yn cynnig cyswllt gwych i brif lwybrau trafnidiaeth,  wedi'i lleoli ond 25 munud o'r M4 a gyda mynediad hawdd at yr A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd a llwybrau'r A40/M50 i Orllewin Canolbarth Lloegr.   Roedd adeiladu'r Gyfnewidfa Fysiau arobryn hefyd wedi cynyddu hygyrchedd y dref i bobl o'r ardaloedd cyfagos, ac yn cynnig cysylltedd gwell â dinasoedd mawr megis Casnewydd a Chaerdydd.

Ewch i'n hadran drafnidiaeth a pharcio sy'n cynnwys gwybodaeth am fysiau a thacsis a manylion am y meysydd parcio sydd ar gael yng Nghoed Duon.

Mae’r hen dref lofaol hon yn llawn hanes y Siartwyr ac mae’n cynnig ystod eang o fanwerthwyr annibynnol ynghyd ag enwau cyfarwydd.  Mae canol y dref hefyd yn gartref i Sefydliad y Glowyr eiconig ynghyd â'r sinema annibynnol boblogaidd, Maxime, Blackwood Little Theatre a'r grŵp celfyddydau perfformio, Studio 54.  Mae Lle'r Farchnad, sydd wedi'i leoli yng nghanol y dref, yn gartref i farchnad awyr-agored bob dydd Mawrth a dydd Gwener, gan gynnig dewis eang o nwyddau gan fasnachwyr lleol.  Mae Parc Manwerthu Porth Coed Duon a Pharc Manwerthu Coed Duon hefyd wedi'u lleoli ar gyrion canol y dref ac yn cynnal ystod o fanwerthwyr, archfarchnadoedd a mannau bwyd cenedlaethol, gyda nifer o'r siopau yma yn cynnig cyfleoedd siopa gyda'r hwyr.

Mae Cyngor Tref Coed Duon yn cynorthwyo llawer o fentrau’r dref yn weithredol, ynghyd â rhaglen digwyddiadau Cyngor Caerffili sy’n cael eu cynnal yng nghanol y dref trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Parti Traeth Coed Duon a Ffeiriau'r Gwanwyn a'r Gaeaf, Coed Duon.

Mae'r manylion am raglen ddigwyddiadau'r Cyngor ar gael ar wefan Croeso Caerffili.

Mae'r ardal gyfagos yn cynnig nifer o weithgareddau hamdden ac adloniant, gan gynnwys pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Cefn Fforest a Chanolfan Hamdden Trecelyn, a gweithgareddau awyr agored yng Nghanolfan Hamdden Pontllan-fraith. Mae ymwelwyr yn yr ardal yn gallu ymestyn eu coesau ym Mhwll Pen-y-fan neu fwynhau'r golygfeydd anhygoel ar draws Parc Gwledig Cwm Sirhywi.

Cafodd Wi-Fi am ddim ei gyflwyno ledled canol y dref yn ddiweddar, ac mae ymwelwyr yn gallu cysylltu trwy'r rhwydwaith ‘FreeCCBCWifi’.   Mae cyllid hefyd wedi’i sicrhau ar gyfer Coed Duon fel rhan o Grant Creu Lleoedd rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei ddyrannu tuag at wneud gwelliannau i fannau cyhoeddus yn y dref.

Ap Tref Glyfar - Dyddiad lansio 18 Mai 2023

Mae Coed Duon yn dref smart. Lawrlwythwch yr ap ‘VZTA Smart Towns’ i archwilio Coed Duon yn eich llaw a darganfod beth sydd ar gael yn y dref! Siopa, gwybodaeth am fusnesau a chynnyrch, dod o hyd i'r anrheg berffaith neu le i fwyta, atyniadau i'w gweld a lleoedd i ymweld â nhw – mae ‘VZTA’ yn dod â Coed Duon at ei gilydd, ac yn ei gwneud hi'n gyflym a hawdd i chi ei darganfod a'i harchwilio.

Lawrlwytho VZTA

Tîm Rheoli Canol Trefi

Os hoffech chi drafod cyfleoedd busnes yng Nghanol Tref Coed Duon, cysylltwch â'r Tîm Rheoli Canol Trefi.

choose-the-high-street-cy.JPG

Cysylltwch â ni