Tocynnau tymor

Bydd taliadau meysydd parcio yn cael eu hailgyflwyno ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 2 Ionawr 2023, gan gynnwys tocynnau tymor.

Mae tocynnau tymor yn ffordd gyfleus o barcio a gallen nhw arbed arian i chi yn hytrach na thaliadau talu ac arddangos dyddiol.

Sut ydw i'n prynu neu adnewyddu tocyn tymor?

Cyhoeddir pob tocyn tymor ar y cyd â'n telerau ac amodau.

GWNEWCH GAIS A THALU NAWR

Pa mor hir bydd yn ei gymryd i gyhoeddi'r tocyn?

Mae'n cymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i ni gyhoeddi tocyn tymor a'i bostio atoch chi. Bydd yn ddilys o'r dyddiad y caiff ei gyhoeddi, nid y dyddiad prynu. Bydd unrhyw gamgymeriad neu wybodaeth sydd ar goll yn eich cais, neu fethiant i dalu'r swm cywir, yn arwain at oedi cyn cyhoeddi'ch trwydded.

Hyd nes y byddwch chi wedi derbyn eich tocyn tymor ffisegol, bydd rhaid i chi barhau i brynu tocyn talu ac arddangos dilys am hyd unrhyw arhosiad yn y maes parcio.

A ydw i'n cael defnyddio fy nhocyn tymor mewn unrhyw gerbyd?

Mae tocynnau tymor yn ddilys ar gyfer y maes parcio a'r cerbyd wedi'u nodi ar flaen y tocyn yn unig.

Beth sy'n digwydd o ran tocynnau tymor sydd wedi'u colli neu wedi'u dwyn?

Rydyn ni'n gallu amnewid tocyn tymor sydd wedi'i golli neu wedi'i ddwyn. Bydd rhaid i chi lenwi cais ar-lein newydd ac anfon dogfennau ategol atom ni, os yw'n berthnasol, yn yr un modd â chais newydd am docyn tymor. Bydd tâl o £5 am hyn.

Beth sy'n digwydd os bydda i'n newid fy ngherbyd?

Os byddwch chi'n newid eich cerbyd, bydd angen tocyn tymor newydd arnoch chi.

Bydd angen i chi lenwi cais ar-lein newydd ac anfon dogfennau ategol atom ni, os yw'n berthnasol, yn yr un modd â chais newydd am docyn tymor. Bydd tâl o £5 am hyn.

 

Bydd angen i chi hefyd ddychwelyd eich hen docyn tymor i'r cyfeiriad isod.

Sut ydw i'n canslo neu ildio fy nhocyn tymor?

Anfonwch eich trwydded atom ni:

Gwasanaethau Peirianneg | Cyfadran yr Amgylchedd
Tŷ Penallta, Parc Tredomen
Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG

hide

Related Pages

Mannau parcio’r cyngor