Ty Gwernen

Adroddiad Monitro Contract

  • Enw/Cyfeiriad y Darparwr: Tŷ Gwernen, Sunny View, Argoed, Coed Duon, Caerffili, NP12 0AL
  • Dyddiad yr Ymweliad: Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023
  • Swyddog(ion) Ymweld: Amelia Tyler: Swyddog Monitro Contract, CBSC
  • Yn Bresennol: Teresa Matthews: Dirprwy Reolwr, Enable care services

Cefndir

Mae Tŷ Gwernen yn dŷ ar wahân, mawr wedi'i leoli ychydig y tu allan i dref Coed Duon. Mae'r cartref yn berchen i Enable Care Services ac fe'i cofrestrwyd gydag AGC yn 2007 a gall gynnig gofal i uchafswm o saith oedolyn (18 neu'n hŷn) gydag anghenion iechyd meddwl.

Adeg yr ymweliad roedd y cartref yn llawn gyda chwech o bobl yn cael eu cefnogi gan CBS Caerffili ac un awdurdod cyfagos. Nodwyd gan y swyddog monitro contract bod y ffeiliau yn cynnwys manylion pwy yw'r awdurdod lleoli.

Cynhaliwyd yr ymweliad monitro blaenorol ar 20 Medi 2022 a bryd hynny tynnwyd sylw at un cam gweithredu cywirol ac wyth cam gweithredu datblygiadol. Diben yr ymweliad hwn oedd pennu a oedd y camau gweithredu hyn wedi'u cwblhau a gweithio trwy'r offeryn monitro a ddefnyddir gan y tîm comisiynu. Amlinellir y canfyddiadau yn yr adran isod. Cydnabyddir ers yr ymweliad blaenorol, roedd pryderon wedi'u hadnabod gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a Hysbysiadau Gweithredu ar Flaenoriaeth wedi'u cyhoeddi. Roedd unigolyn cyfrifol newydd wedi'i benodi a nhw oedd y rheolwr cofrestredig hefyd ar gyfer dau o'r tri eiddo sy'n berchen ac yn cael eu rheoli gan Enable Care Services. Nodwyd bod cynlluniau ar waith i'r dirprwy reolwr weithredu fel y rheolwr cofrestredig wrth ymgymryd â'r cymwysterau angenrheidiol. Y dirprwy reolwr oedd yn rhedeg y cartref o ddydd i ddydd adeg yr ymweliad. Cytunodd yr unigolyn cyfrifol i roi gwybod i'r swyddog monitro contract am unrhyw gynnydd mewn perthynas â strwythur y gwasanaeth.

Yn ddibynnol ar ganfyddiadau o fewn yr adroddiad, bydd camau gweithredu cywirol a/neu ddatblygiadol yn cael eu rhoi i'r darparwr eu cwblhau. Camau gweithredu cywirol yw'r rheini sy'n rhaid eu cwblhau (fe y llywodraethir gan ddeddfwriaeth ayyb) a chamau gweithredu datblygiadol yw'r rheini sy'n cael eu hystyried yn arfer da.

Argymhellion Blaenorol

Cynlluniau blaenorol i gael eu llofnodi gan yr unigolyn sy'n derbyn gofal a/neu gynrychiolydd. Fersiwn 2 RISCA (Ebrill 2019) Rheoliad 15 (6). Bodlonwyd. Gwelwyd ffeil dau breswylydd yn ystod yr ymweliad a nodwyd bod y ddau gynllun personol wedi'u llofnodi. Roedd un ffeil yn cofnodi bod y wraig wedi cael gwahoddiad i gyfrannu at y ddogfen, ac ymddengys ei bod yn fodlon â'r cynnwys. Roedd y cynllun hefyd yn cynnwys llythrennau'r staff cymorth a oedd wedi bod yn gysylltiedig ac wedi'i lofnodi ar 23 Tachwedd 2023. Nid oedd yn glir ar yr ail gynllun pwy oedd wedi llofnodi'r cynllun personol; roedd y swyddog monitro contract yn meddwl mai'r perthynas agosaf ydoedd, ond ni chofnodwyd hynny. Argymhellir fel arfer da bod enw'r person yn cael ei gofnodi'n glir, ac os gwneir hyn ar eu rhan, yna dylid nodi'r berthynas hefyd.

Byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi hefyd i'r rheolwyr yn newid cartrefi i gyflwyno hyfforddiant. Bodlonwyd. Adeg yr ymweliad, dim ond un aelod o staff a oedd yn goruchwylio'r tri chartref. Oherwydd cyfrifoldeb cynyddol, bydd hyfforddiant allanol yn cael ei gyrchu a bydd ansawdd yr hyfforddiant hwn yn cael ei asesu. Nodwyd bod hyfforddiant wedi'i gyrchu trwy'r awdurdodau lleol ac mae'r swyddog monitro contract wedi cysylltu â'r tîm datblygu gweithlu i ychwanegu Tŷ Gwernen at y rhestr ddosbarthu ar gyfer cyrsiau sydd ar gael.

Mae'n arfer da sicrhau bod o leiaf dau gyfwelydd yn bresennol yn ystod yr holl gyfweliadau. Bodlonwyd yn rhannol. Nodwyd ar un o'r cofnodion cyfweld bod yr ymgeisydd wedi'i gyfweld gan ddau uwch aelod o staff, ond dim ond un person oedd wedi cyfweld â'r llall. Argymhellir bod dau o bobl yn cynnal cyfweliadau pe bai'r canlyniadau'n cael eu herio ac i isafu unrhyw wrthdaro buddiannau. Esboniodd yr unigolyn cyfrifol bod hyn yn cael ei wneud erbyn hyn, lle fo hynny'n bosibl.

Yr holl gyfwelwyr i lofnodi a dyddio'r cofnod cyfweld a thynnu sylw at eu dynodiad o fewn y cwmni. Heb ei fodloni. Roedd un o'r cofnodion cyfweld wedi'u llofnodi gan aelod o staff yn cynnal y cyfweliad, ond ni chafwyd enw'r cyfwelydd, y sawl oedd yn cael ei gyfweld, na dyddiad. Er mwyn sicrhau tryloywder ac atebolrwydd, bydd yr holl ddogfennau'n cael eu cwblhau'n llawn.

Ar ôl eu hadolygu, mae'r polisïau a'r gweithdrefnau yn cofnodi dynodiad yr adolygydd a dyddiad yr adolygiad nesaf. Bodlonwyd. Roedd yr holl bolisïau a gweithdrefnau a welwyd wedi'u dyddio'n glir ac yn datgan y bydden nhw'n cael eu hadolygu bob deuddeg mis. Mae'r unigolyn cyfrifol yn adolygu'r holl bolisïau a gweithdrefnau ac yn sicrhau cysondeb trwy wneud yr un fersiwn ar gael ym mhob cartref.

Argymhellir bod awdur yr adroddiadau sicrwydd ansawdd yn llofnodi'r ddogfen a'r dynodiad. Bodlonwyd. Darparwyd copi o'r adroddiad diweddaraf a oedd wedi'i ddyddio 23 Tachwedd 2023 ac roedd wedi'i gwblhau gan yr unigolyn cyfrifol dros dro. Nodwyd bod yr adroddiad yn datgan y dylid cynnal archwiliadau misol o'r llyfr canmoliaethau a chwynion gan yr unigolyn cyfrifol a bydd hyn yn cael ei newid i'r dirprwy reolwr.

Y rheolwr i ystyried enwebu staff ar gyfer adrodd a chofnodi hyfforddiant nad ydynt wedi'u mynychu ers 6 blynedd. Bodlonwyd. Cadarnhawyd gyda'r unigolyn cyfrifol bod cofnodi ac adrodd hyfforddiant yn gwrs untro.

Bydd gwybodaeth ychwanegol yn cael ei chynnwys yn y cofnod gweithgareddau i dystio hyrwyddo annibyniaeth. Bodlonwyd yn rhannol. Cydnabuwyd bod unigolion sy'n byw yn y cartref sy'n amharod neu'n methu gwneud rhai gweithgareddau byw dyddiol megis rhoi eu dillad yn y peiriant golchi, newid eu dillad gwely nac helpu i baratoi bwyd, serch hynny, dylai'r cofnodion gweithgareddau fod wedi'u seilio ar gryfderau ac yn canolbwyntio ar yr hyn y maen nhw'n gallu'i wneud. Cydnabuwyd bod llawer o welliant wedi'i wneud yn ymwneud â hyn, serch hynny, os ydyn nhw'n dewis peidio â mynd allan na chyfranogi yn rhediad y cartref o ddydd i ddydd, rhaid i'r cofnod gweithgareddau ddatgan sut maen nhw'n cael eu cefnogi i benderfynu ar yr hyn y maen nhw eisiau ei wneud yn lle hynny.

Mae angen llunio cytundebau am sut yr hoffai perthnasau, ffrindiau ayyb gael eu hysbysu o unrhyw ddigwyddiadau, dylid ei lofnodi a'i ddyddio gan y cleient, os yw'n bosibl ac, neu gynrychiolydd. Bodlonwyd. Adeg yr ymweliad roedd templedi yn eu lle a oedd wedi'u datblygu i ddogfennu hyn, ond nid oedd y rhain wedi'u cwblhau. Yn dilyn yr ymweliad, datganodd yr unigolyn cyfrifol bod y rhain bellach wedi'u cwblhau a'u llofnodi gan y cynrychiolydd priodol gyda chytundeb yr unigolyn (lle fo'n bosibl).

Canfyddiadau o’r Ymweliad

Archwiliad bwrdd gwaith

Roedd y matrics hyfforddi a ddarparwyd yn dangos bod hyfforddiant gorfodol megis diogelu, rheoli haint, ymwybyddiaeth tân, meddyginiaeth a chymorth cyntaf ayyb wedi'i gwblhau. Roedd tystiolaeth hefyd o hyfforddiant nad oedd yn orfodol gan gynnwys atal briw pwyso, epilepsi, urddas, a'r ddeddf galluedd meddyliol.

Argymhellir na ddylid cofnodi dyddiadau hyfforddiant yn y dyfodol hyd nes iddynt gael eu cwblhau a bod y dyddiadau yn glir h.y. nodwyd bod un cwrs wedi'i gofnodi yn 09/10/01/24. Os mai cwrs deuddydd ydyw, dylid ei gofnodi yn 09/01/24 a 10/01/24 ar ôl ei gwblhau. Yn dilyn yr ymweliad mae'r unigolyn cyfrifol wedi diweddaru'r matrics i ddangos pa gyrsiau sydd wedi'u trefnu ar-lein a bydd y dyddiadau yn cael eu cofnodi unwaith mae hyn wedi'i gyflawni.

Nodwyd bod pryderon a materion diogelu wedi'u codi ers yr ymweliad diwethaf ac roedd y rhain wedi'u dilyn i fyny gan y tîm comisiynu, y tîm diogelu a'r AGC ac roedd monitro cynyddol wedi'i gynnal yn y cyfamser i gefnogi staff a phobl sy'n byw yn Nhŷ Gwernen.

Arsylwyd ar ganllaw defnyddiwr gwasanaeth ar ffeil y ddau gleient; nid oedd y canllaw wedi'i ddyddio, felly nid oedd yn bosibl cadarnhau ai dyma'r fersiwn diweddaraf ac ni chafwyd manylion yn ymwneud â sut i wneud cwyn neu gyfeirio at y polisi cwynion. Cwblhawyd hyn yn dilyn yr ymweliad a gwelodd y swyddog monitro contract gopi o'r canllaw a oedd wedi'i lofnodi a'i ddyddio gan y preswylydd. Roedd hi'n dda gweld bod yr unigolyn sy'n gallu llofnodi wedi llofnodi a dyddio fersiwn cyfeillgar i'r defnyddiwr o'r polisi ar 18 Medi 2023.

Roedd yr unigolyn cyfrifol a'r dirprwy reolwr ill dau wedi cofrestru gyda gofal cymdeithasol Cymru.

Mae cofnodion preswylwyr yn cael eu cadw yn swyddfa'r rheolwr sydd wedi'i lleoli yn uniongyrchol oddi ar yr ardal wasanaeth a dywedwyd wrth y swyddog monitro contract er ei bod ar agor yn ystod y dydd pan fydd y dirprwy reolwr yn bresennol, mae'n cael ei chloi yn y nos pan nad yw'n cael ei defnyddio.

Unigolyn cyfrifol

Esboniwyd bod yr ymweliadau rheoliad 73 chwarterol yn cael eu cynnal gan yr unigolyn cyfrifol newydd fel sy'n ofynnol. Nododd y swyddog monitro contract bod yr un diweddaraf wedi'i ddyddio 5 Hydref 2023.

Yn dilyn yr ymweliad, rhoddwyd copi i'r swyddog monitro contract o'r datganiad o ddiben a oedd wedi'i ddiweddaru ar 12 Rhagfyr 2023. Roedd y ddogfen yn amlinellu'n glir sut i wneud cwyn, i bwy, a pha gamau dilynol fydd yn cael eu cymryd.

Esboniwyd pe bai'r unigolyn cyfrifol a'r rheolwr cofrestredig yn absennol yn annisgwyl am gyfnod, y byddai hysbysiad rheoliad 60 yn cael ei gyflwyno i AGC a'i rannu â thîm comisiynu yr awdurdodau lleoli o fewn y 7 niwrnod cyntaf o absenoldeb. Nodwyd bod hyn wedi'i gynnwys yn y datganiad o ddiben.

Roedd yr holl bolisïau a gweithdrefnau gofodol yn bresennol yn yr eiddo gan gynnwys diogelu, datblygu staff, cyllid cleientiaid, rheoli haint, a meddyginiaeth ayyb ac eithrio disgyblaeth staff. Roedd y rhain i gyd wedi'u hadolygu'n flynyddol ar wahân i ddefnyddio rheolaeth ac ataliaeth, cwynion a chwythu'r chwiban nad yw'n ymddangos eu bod wedi'u hadolygu ers 2019 a diogelu. Cadarnhaodd yr unigolyn cyfrifol bod hyn wedi'i gwblhau yn dilyn yr ymweliad a gwelwyd bod polisi chwythu'r chwiban wedi'i gwblhau ar 23 Rhagfyr 2023. Gwelwyd y weithdrefn disgyblu staff yn dilyn yr ymweliad ac roedd hyn wedi'i adolygu a'i ddiwygio ym mis Rhagfyr 2023. Nodwyd hefyd bod yr adolygiad nesaf i'w gynnal ar 5 Rhagfyr 2024 neu gyn hynny.

Archwiliad ffeiliau a dogfennaeth

Gwelodd y swyddog monitro contract ddwy ffeil cleientiaid fel rhan o'r ymweliad, a nodwyd bod gwybodaeth yn cael ei darparu gan Gaerffili a bod cynlluniau gofal a thrin ar waith. Roedd dogfen gychwynnol ar y ddwy ffeil a oedd wedi'u cwblhau gan y rheolwr blaenorol ond nid oeddynt wedi'u llofnodi na'u dyddio. Cadarnhawyd y byddai hyn yn cael ei gwblhau yn llawn ar gyfer unrhyw breswylwyr yn y dyfodol.

Roedd cynlluniau personol yn canolbwyntio ar y person ac yn cynnwys manylion yn ymwneud â hoffterau a threfnau. Er nad oedd un preswylydd yn gallu llofnodi'r ddogfen ei hun, cofnodwyd ei bod wedi cael gwahoddiad i gyfrannu at y ddogfen ac roedd yn ymddangos fel pe bai’n fodlon â'r cynnwys a bod llythrennau'r aelod o staff arni a oedd wedi cyfrannu ac wedi'i llofnodi ym mis Tachwedd 2023. Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, roedd yr ail gynllun wedi'i lofnodi ond nid oedd yn glir gan bwy. Rhaid i'r rheolwr sicrhau os nad oes unrhyw gynrychiolwyr priodol i lofnodi ar eu rhan, y dylid nodi hyn ar y cynllun.

Cafwyd tystiolaeth bod adolygiadau wedi'u cynnal o leiaf bob tri mis ac asesiadau risg yn ymwneud â thestunau megis cyfathrebu, cyrchu'r gymuned, hylendid personol ayyb, oll wedi'u hadolygu a'u diweddaru'n briodol lle fo angen.

Gwelwyd cofnodion dyddiol, a chydnabuwyd bod y manylion wedi gwella, a'r derminoleg sy'n cael ei ddefnyddio gan aelodau staff. Cynhaliwyd trafodaeth gyda'r dirprwy reolwr yn ymwneud â chynyddu gweithgareddau o fewn a'r tu allan i'r cartref a nodwyd bod rhagor o weithgareddau'n cael eu cynnig ac roedd un preswylydd wedi'i gefnogi i wylio gêm rygbi leol ac roedd preswylwyr eraill wedi bod i weld sioe gerdd 'disco inferno' yng Nghoed Duon. Roedd y swyddog monitro contract wedi rhoi'r dirprwy reolwr mewn cysylltiad â'r swyddog datblygu celfyddydau yng Nghaerffili a oedd wedi trefnu cynnal peth gwaith gyda phreswylwyr Tŷ Gwernen. Cydnabuwyd bod albymau ffotograffau yn mynd i gael eu datblygu gyda phreswylwyr i gasglu'r gweithgareddau a'r digwyddiadau y maen nhw'n eu mwynhau ac i hyrwyddo gwaith hel atgofion. Tynnodd yr unigolyn cyfrifol sylw eu bod yn cyflwyno gêm bingo cerddorol gan fod hyn yn thema gyffredin sy'n cael ei mwynhau gan yr holl breswylwyr.

Cafwyd tystiolaeth bod y cartref yn gwneud atgyfeiriadau priodol i asiantaethau allanol megis apwyntiad optegwyr sydd ei angen ym mis Gorffennaf, cyfarfod eirioli a oedd wedi'i gynnal ar 23 Medi 2023, adolygiad gweithiwr cymdeithasol ar 23 Medi 2023, yn ychwanegol at apwyntiadau deintyddol, brechiadau ffliw, a phodiatreg. Nodwyd ar un ffeil bod y preswylydd yn dal i aros am asesiad trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid.

Er yr esboniwyd bod preswylwyr yn aml yn gallu newid eu meddwl yn rheolaidd, cydnabu'r swyddog monitro contract bod nodau a chanlyniadau cytûn wedi'u nodi, megis peintio eu hystafell wely, dysgu rhai ymadroddion Cymraeg, a mynd ar wibdeithiau i lan y môr. Er nad yw rhai disgwyliadau o'r preswylwyr yn ymarferol (megis eisiau cerdded eto neu fyw'n annibynnol), argymhellir dogfennu'r rhain o hyd fel nod gan ei fod yn dangos eu cysylltiad â'r gefnogaeth a ddarperir ac yn tystio bod y staff wedi gwneud popeth i'w helpu i gyflawni'r nodau hyn, hyd yn oed os na ellir bodloni'r uchelgais yn llawn, pa gamau y gellir eu cymryd i fodloni'r rhain yn rhannol.

Datganwyd er bod gan rai preswylwyr hanes eu bywyd ar bapur (megis y llyfryn 'dyma fi') nid yw ar gael i bawb. Dywedwyd wrth y swyddog monitro contract eu bod yn gweithio ar gynhyrchu rhai nad oes ganddynt un yn barod. Yn dilyn yr ymweliad, esboniodd yr unigolyn cyfrifol bod y rhain wedi'u cwblhau ym mis Medi 2023 a gwelwyd y rhain yn ystod yr ymweliad dilynol. Trafodwyd hyn gyda'r swyddog datblygu celfyddydau a theimlwyd bod hyn yn rhywbeth y gellid ei ddatblygu ymhellach i weithgareddau ac albymau ffotograffau. Os mai ychydig o fewnbwn sydd gan deuluoedd a phrin yw'r wybodaeth am eu gorffennol, dim ond yr hyn sy'n hysbys y gall staff ei gofnodi a'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu yn eu cylch ers iddynt fyw yn Nhŷ Gwernen.

Trwy drafodaethau a gynhaliwyd gyda staff yn ystod yr ymweliad a'r cyfarfodydd anffurfiol, arsylwyd bod gan staff wybodaeth dda o'r preswylwyr a'r hyn maen nhw'n hoffi ei wneud ayyb. megis un preswylydd wrth ei fodd â chyri a dau breswylydd nad ydynt yn hoffi unrhyw basta na spaghetti. Bydd un preswylydd yn aml â thueddiadau nosol ac yn weddol aflonydd gyda'r nos ond yn cael noson fwy llonydd pan fydd yn gwisgo pyjamas, a sut mae un arall yn aml yn gyndyn o fynd allan i'r gymuned nac ymgysylltu ag unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ond bydd yn mynd i'r barbwr lleol ac yn mwynhau mynd i'r siop fetio. Dywedwyd wrth y swyddog monitro contract nad oes gwahaniaeth gan ŵr arall beth mae yn ei wneud, ond yn elwa o gadw'n brysur a chael synnwyr o ddiben.

Staffio a hyfforddiant

Dywedwyd wrth y swyddog monitro contract bod y lefelau staffio yn dri diwrnod o weithio a dwy noson effro. Cydnabuwyd lle fo'n bosibl, bod unrhyw absenoldeb staff yn cael ei gyflenwi gan y tîm staff, ond lle nad yw hyn yn bosibl, byddan nhw'n defnyddio staff asiantaeth. Cadarnhaodd y swyddog monitro contract gyda'r asiantaeth bod yr holl wybodaeth angenrheidiol yn cael ei rhannu gyda'r darparwr cyn iddynt ddechrau shifft.

Cyrchir hyfforddiant trwy'r awdurdod lleol a chan yr unigolyn cyfrifol; ar ddiwrnod yr ymweliad roedd ymwybyddiaeth tân a COSHH (Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd) yn cael eu cyflenwi gan yr unigolyn cyfrifol. Oherwydd newid rôl a chyfrifoldebau cynyddol yr unigolyn cyfrifol, mae ganddynt lai o gapasiti i allu cyflenwi hyfforddiant a dylid cyrchu hyn yn allanol i sicrhau bod staff yn gwbl gyfredol â'u hyfforddiant. Yn dilyn yr ymweliad cynghorodd yr unigolyn cyfrifol bod y rhan fwyaf o hyfforddiant yn cael ei gwblhau gyda hyfforddwyr allanol neu e-ddysgu.

Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, roedd cofnodion cyfweld yn cael eu cynnal ar ddwy ffeil y staff. Cydnabyddir bod y darparwr yn mynd trwy gyfnod o newid, ac efallai na fyddai'n bosibl cael dau uwch aelod o staff yn cynnal cyfweliadau, serch hynny, rhaid ystyried hyn a'i weithredu lle fo'n ymarferol. Tynnwyd sylw bod gan Dŷ Gwernen dau uwch aelod o staff nawr felly bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal gyda'r ddau uwch aelod o staff yn y dyfodol lle fo'n bosibl.

Gwerthusir ansawdd yr hyfforddiant trwy oruchwyliaethau, a darperir cyfarfodydd tîm a ffurflenni gwerthuso hefyd. Mae bylchau mewn hyfforddiant yn cael eu hadnabod trwy arsylwadau, cadw cofnodion a'r matrics hyfforddiant. Esboniwyd yn dilyn yr ymweliad bod y bylchau yn y matrics hyfforddi oherwydd eu bod yn aros i'r hyfforddiant ddod ar gael neu eu bod yn ddechreuwyr newydd.

Cydnabuwyd nad oes tystiolaeth o'r cynnig gweithredol mewn perthynas â'r Gymraeg ar ffeil. Mae'n ofynnol gan ddeddfwriaeth gofyn i'r holl breswylwyr ym mha iaith y maen nhw'n dymuno sgwrsio a dangos ymroddiad i weithio tuag at gynnig gwasanaeth Cymraeg. Dywedwyd wrth y swyddog monitro contract adeg yr ymweliad bod dau aelod o staff yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg ac nad oedd unrhyw breswylwyr wedi mynegi dymuniad i siarad Cymraeg. Er bod un preswylydd wedi crybwyll i staff yr hoffai ddysgu a siarad mwy o Gymraeg, nid oedd hyn wedi'i adlewyrchu yn y cynllun personol nac o fewn y ffeil. Yn ystod y cyfarfod dilynol dywedodd yr unigolyn cyfrifol bod y wybodaeth hon wedi'i chasglu a'i chynnwys yn y cynlluniau personol a gwelwyd hyn yn ffeiliau dau o'r preswylwyr.

Roedd hyfforddiant codi a chario ar y matrics hyfforddi, ac roedd hi'n ymddangos bod yr holl staff wedi'i gwblhau o fewn y tair blynedd ddiwethaf. Roedd hyfforddiant glendid bwyd a diogelu wedi'i gofnodi ac roedd dau ddechreuwr newydd a oedd wedi cwblhau'r cwrs e-ddysgu. Cafwyd tystiolaeth o reoli haint, ymwybyddiaeth meddyginiaeth, ac ymddygiad heriol oll ar y matrics. Nodwyd bod dau berson wedi gorfod mynychu hyfforddiant meddyginiaeth a dementia, ac roedd pedwar angen mynychu ymddygiad heriol a dementia. Trafodwyd bod hyfforddiant yn ymwneud ag ymddygiad heriol wedi'i gwblhau ac y bydd cefnogaeth ymddygiad cadarnhaol yn cael ei drefnu pan ddaw ar gael trwy'r awdurdod lleol.

Roedd y ddwy ffeil staff a welwyd ill dwy yn cynnwys dau eirda ac er nad oedd gan un geirda proffesiynol gan gwmni gofal cartref yr oeddynt wedi gweithio iddynt o'r blaen, roedd tystiolaeth glir bod ceisiadau llafar ac ysgrifenedig wedi'u gwneud. Argymhellir lle nad oes modd cael geirda proffesiynol bod geirda cymeriad arall yn cael ei geisio.

Cydnabuwyd bod disgrifiadau swydd, ffurflenni cais, copïau o basborts, gwiriadau DBS, ffotograffau, tystysgrifau hyfforddi, tystiolaeth o restr wirio ymsefydlu, a chytundebau cyflogaeth wedi'u llofnodi oll ar ffeil. Er bod cofnod cyfweld a oedd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol am yr ymateb a dderbyniwyd yn ystod y cyfweliad, nid oedd yn cynnwys manylion digonol i amlinellu'r hyn a ofynnwyd, yr ymateb a ddarparwyd a sut daethant i benderfyniad a ddylid eu cyflogi ai peidio. Mae'n ofyniad rheoleiddiol sicrhau bod systemau dethol a fetio trylwyr ar waith.

Roedd bylchau heb eu hesbonio mewn cyflogaeth ar un o'r ffeiliau a welwyd rhwng 2011 a 2014. Yn dilyn yr ymweliad, esboniwyd eu bod yn rhiant llawn amser yn ystod y cyfnod hwn ac roedd hyn wedi'i gofnodi ar y ffurflen gais. Roedd yr ail ffurflen gais ond yn nodi'r blynyddoedd (cyflogedig 2020 - 2022 a 2022 - 2022) felly nid oedd yn bosibl pennu a oedd unrhyw fylchau wedi bod, aed i'r afael â hyn yn dilyn yr ymweliad a sylwodd y swyddog monitro contract bod hyn wedi'i gwblhau.

Goruchwylio a gwerthuso

Gwelwyd matrics goruchwylio staff a oedd yn dangos bod y rhain yn cael eu cynnal bob tri mis. Roedd dau aelod newydd o staff nad oeddynt wedi'u hychwanegu adeg yr ymweliad. Yn y cyfarfod dilynol gyda'r unigolyn cyfrifol cadarnhawyd bod y dechreuwyr newydd hyn wedi'u hychwanegu.

Nodwyd bod disgwyl i bob aelod o staff gymryd rhan mewn arfarniad blynyddol. Hysbyswyd y swyddog monitro contract bod tri arfarniad wedi'u gwneud gan yr unigolyn cyfrifol ond nad oeddynt wedi'u hychwanegu at y matrics. Ni fyddai gofyn i'r ddau ddechreuwr newydd gwblhau hyn hyd nes iddynt fod yn y swydd am ddeuddeg mis (mae hyn wedi'i ychwanegu ers yr ymweliad monitro).

Cynhaliwyd goruchwyliaethau fel cyfarfod ffurfiol, cyfrinachol, 1:1 ac fe'u cynhelir gan uwch aelod o staff. Gall hyn fod fel rhan o asesiad cymhwysedd meddyginiaeth, arsylwi, archwilio dogfennau ayyb. Cynghorwyd aileirio'r templed i annog mwy o sgwrs ddwyffordd ac agor trafodaeth i gynnig cyfle i'r ddau barti edrych ar unrhyw agwedd i'w hystyried a'i ddatblygu.

Dull gofalu

Dywedodd y swyddog monitro contract bod y diwylliant o fewn y cartref yn gwella, a bod staff cymorth yn edrych i gynnwys y bobl sy'n byw yn Nhŷ Gwernen yn fwy ac annog dull yn canolbwyntio ar y cleient. Roedd staff yn cael eu grymuso fwy i feddwl yn fwy creadigol a bod yn fwy hyblyg o fewn eu rolau.

Trwy gydol yr ymweliad monitro, a'r ymweliadau blaenorol, clywyd staff yn gofyn i'r preswylwyr beth yr hoffent ei wneud, ac ar un achlysur yn gofyn i un o'r gwragedd a hoffent gêm o connect 4. Roedd cerddoriaeth o'r 70au yn chwarae yn ystod un ymweliad ac roedd hi'n ymddangos bod y preswylwyr yn ei mwynhau.

Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, mae'r cartref wedi cysylltu â'r swyddog datblygu celfyddydau a ddylai hyrwyddo ac ysbrydoli peth canlyniadau llesiant cadarnhaol ar gyfer y preswylwyr yn y cartref. Teimlir y bydd hyn hefyd yn uwchsgilio staff ac yn rhoi mwy o syniadau iddynt am yr hyn y gallant ei gyflwyno.

Roedd llawer o gynlluniau dros gyfnod y nadolig megis partïon Nadolig, cyngerdd Nadolig gan ysgol leol, prydau allan mewn bwyty lleol. Cynhaliwyd trafodaethau hefyd yn ymwneud â'r posibilrwydd o beintio murlun allanol a chreu cysylltiadau pontio'r cenedlaethau gyda meithrinfeydd lleol ayyb.

Anogir preswylwyr i ddewis yr hyn yr hoffent ei fwyta ac fe'u cefnogir i wneud y siopa bwyd os ydynt yn barod i wneud hynny. Mae bwydlen wedi'i chynllunio ar gael, er datganwyd bod hyblygrwydd a chynigir dewisiadau amgen os nad ydynt yn ffansi'r hyn sydd ar y fwydlen. Dangosodd staff wybodaeth o hoffterau unigol, a nodwyd y gallai preswylwyr ddewis pa bryd maen nhw eisiau bwyta gan fod un wraig wedi'i gweld yn bwyta ei brecwast am tua 11.00am gan ei bod wedi cael noson aflonydd ac eisiau cysgu'n hwyr.

Anogir preswylwyr i fwyta deiet iach a chytbwys a nododd y dirprwy reolwr bod digonedd o ffrwythau a llysiau ar gael ac nad oes unrhyw alergeddau nac anoddefgarwch gydag unrhyw un o'r preswylwyr cyfredol.

Iechyd a diogelwch

Hysbyswyd y swyddog monitro contract nad oedd unrhyw ddamweiniau na digwyddiadau yn ystod y mis diwethaf, ac felly ni oedd angen unrhyw ddiweddariadau i unrhyw gynlluniau personol nac asesiadau risg. Nodwyd serch hynny yn gynt yn y flwyddyn bod preswylydd wedi llithro yn eu hystafell wely yn ystod y nos ar dri achlysur, ac yn dilyn hyn, roedd mesurau priodol wedi cael eu cymryd fel gosod gwely synhwyrydd ac roedd yr holl ddogfennau wedi'u hadolygu a'u diweddaru.

Cwblhawyd yr asesiad tân blaenorol ar 29 Tachwedd 2023 a chafwyd argymhelliad bod angen disodli tri golau ac roedd hyn wedi'i anfon ymlaen at y perchennog. Nodwyd bod ymarferion tân yn cael eu cynnal bob yn ail fis ac argymhellwyd bod y dyddiad llawn yn cael ei ddogfennu er tryloywder a chywirdeb ac y dylid diweddaru'r daflen i nodi canlyniad yr ymarfer e.e. Beth yw'r amcan amser gwacau a pha mor hir a gymerodd? A oedd unrhyw faterion? Unrhyw gamau gweithredu yn ofynnol? Roedd yr holl aelodau staff wedi cymryd rhan mewn ymarfer tân ar wahân i'r ddau ddechreuwr newydd. Mae'r unigolyn cyfrifol wedi rhannu templed gyda'r dirprwy reolwr i'w drafod yn y cyfarfod tîm nesaf a chwblhau ymarferion tân a chasglu pwy oedd yn gwneud beth, pa mor hir gymerodd yr ymarfer ac a oedd unrhyw gyngor yn ymwneud â sut y gellid gwella ar hyn.

Cwynion a chanmoliaethau

Datganodd y dirprwy reolwr pe bai cwyn yn cael ei derbyn, byddent yn dilyn y weithdrefn gwynion gan adrodd yn ôl i'r achwynydd naill ai ar lafar neu yn ysgrifenedig, gan ddibynnu ar ba un a nodwyd ganddynt. Os darperir y canlyniad ar lafar, byddai datganiad ysgrifenedig yn cael ei gadw ar ffeil i sicrhau bod llwybr archwilio llawn.

Pe bai cwyn yn cael ei derbyn mewn perthynas ag aelod o staff adroddwyd y byddai hyn yn cael ei ymchwilio'n briodol gan ddefnyddio'r weithdrefn ddisgyblaeth os yw'n angenrheidiol a hysbysir y timau comisiynu a diogelu. Byddai hyn yn cael ei rannu â'r rheolwyr eraill y cartref a'r tîm staff yn gyfrinachol unwaith y bydd yr ymchwiliad wedi'i gwblhau. Pe bai pryder cyffredinol yn cael ei dderbyn megis lefel sain neu barcio staff, byddai hyn yn cael ei gofnodi yn y llyfr cyfathrebu a'i rannu yn y cyfarfod tîm.

Er nad oedd unrhyw gwynion wedi'u cofnodi yn y llyfr yn ystod y chwe mis diwethaf, cydnabuwyd bod pedair wedi'u dogfennu er 13 Gorffennaf 2022. Atgoffodd y swyddog monitro contract y dirprwy reolwr y dylai staff fod yn rhagweithiol wrth gofnodi canmoliaethau a rhannu gyda'r tîm comisiynu.

Esboniwyd bod eiriolaeth ar waith ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth sydd angen y gwasanaeth hwn.

Adborth preswylwyr a rhanddeiliaid

Yn ystod y chwe mis blaenorol bu cynnydd yn y monitro a gynhaliwyd gan y tîm comisiynu a gweithwyr cymdeithasol i helpu staff cymorth a phreswylwyr trwy gyfnod o newid.

Roedd y swyddog monitro contract yn ymwybodol y gallai'r adborth a gesglir gan breswylwyr newid o ddydd i ddydd. Lle'r oedd un preswylydd wedi esbonio eu bod yn teimlo'n bryderus gan fynegi dymuniad i fyw'n annibynnol, aed i'r afael â hyn yn briodol a chynhaliwyd cyfarfod amlddisgyblaeth ac asesiad galluedd meddyliol. Fel y nodwyd yn flaenorol, ymddengys bod y diwylliant yn y cartref wedi'i arwain gan y cleient ac roedd staff yn fwy rhagweithiol wrth gynnwys preswylwyr mewn unrhyw benderfyniadau ac roedd mwy o weithgareddau yn cael eu cynnal, yn enwedig dros gyfnod yr ŵyl.

Yn ystod yr ymweliad, roedd yr holl breswylwyr yn ymddangos yn fodlon, ac roedd hi'n dda gweld staff yn rhyngweithio â nhw a rhwng ei gilydd.

Amgylchedd y cartref

Mae lloches ysmygu y tu allan i fynedfa gefn yr eiddo i unrhyw un sy'n dymuno ei defnyddio ac roedd llawer o waith cynnal a chadw wedi'i gynnal o fewn y cartref gan gynnwys ffenestri newydd wedi'u gosod a'r prif doiled yn cael ei adnewyddu. Cydnabuwyd bod yr holl ardaloedd cyffredin wedi'u hailaddurno a dodrefn newydd wedi'u prynu.

Esboniwyd y byddai gwaith yn cael ei wneud yn swyddfa'r Rheolwr a'r ystafell amlbwrpas i wneud y swyddfa yn fwy a'r ffeiliau yn fwy hygyrch. Roedd y peiriant golchi a'r peiriant sychu dillad hefyd wedi'u symud i lawr grisiau i ostwng y lefel sain ar y prif lawr.

Roedd ystafelloedd y preswylwyr a welwyd wedi'u cynnal yn dda ac roeddent wedi dewis eu lliwiau eu hunain i'w wneud yn fwy personol. Roedd holl ardaloedd y cartref yn lân ac yn daclus, a nodwyd bod cloeon ar yr holl ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd gwely. Nid oes gan breswylwyr eu hallweddi eu hunain oherwydd diffyg galluedd ac adlewyrchir hyn yn yr asesiad risg. Dim ond un preswylydd sy'n cael eu drws ystafell wely wedi'i gloi pan nad yw'n cael ei ddefnyddio am resymau iechyd a diogelwch, a chofnodwyd hyn yn llawn yn eu ffeil.

Datganodd y dirprwy reolwr nad oedd cabinetau â chlo yn ystafelloedd y preswylwyr, mae'n ofyniad bod gan yr holl breswylwyr gyfleusterau storio diogel ar gyfer unrhyw eiddo personol.

Cwestiynau staff

Esboniodd yr aelodau staff y siaradwyd â nhw eu bod yn ymwybodol o sut i gyrchu'r holl gynlluniau personol ac asesiadau risg ac fe'u hysbyswyd o unrhyw ddiweddariadau trwy'r llyfr cyfathrebu a chyfarfodydd tîm. Mae disgwyl i staff hefyd ddarllen a llofnodi unrhyw ddogfennaeth sydd wedi'i hadolygu.

Datganwyd bod yr unigolyn cyfrifol a'r dirprwy reolwr yn treulio amser yn ymgysylltu â'r staff a'r preswylwyr a'u bod ar gael ar gyfer unrhyw gefnogaeth os oes angen.

Dywedodd un aelod o staff eu bod yn cymryd tro wrth fynd â phreswylwyr allan a chyrchu'r gymuned, trwy naill ai fynd i fore coffi yn yr eglwys leol, siopa, mynd â nhw i drin eu gwallt neu'r barbwr ayyb, ac maen nhw fel arfer yn mynd allan o leiaf unwaith yr wythnos gyda'r preswylwyr.

Nodwyd bod gan y staff cymorth wybodaeth dda o'r preswylwyr a'u hoffterau, trefnau, ac anghenion iechyd, h.y., esboniwyd bod un person yn eithaf annibynnol gyda'r holl ofal personol ond bod ganddynt ffibromyalgia felly wedi sylwi eu bod yn dechrau profi anawsterau wrth gerdded i fyny'r rhiw i Dŷ Gwernen. Fe wnaethant esbonio fod gan y person ddant melys ac yn mwynhau unrhyw fwydydd melys, wrth eu bodd yn dawnsio, yn trafod eu teulu ac yn cael eu pampro.

Cynhaliwyd trafodaeth yn ymwneud ag anawsterau cyfathrebu y preswylwyr a dywedwyd wrth y swyddog monitro contract bod un person sy'n byw yn yr eiddo yn dirywio ac weithiau'n ei chael hi'n anodd sgwrsio â'r staff. Teimlwyd nad oedd angen unrhyw hyfforddiant ychwanegol yn ymwneud â chyfathrebu ar staff ond weithiau byddai angen defnyddio cardiau lluniau neu ddefnyddio cwestiynau ie neu na i bennu beth yw eu dymuniadau.

Siaradodd y swyddog monitro contract â thri aelod o'r tîm, yr oedd dau ohonynt yn ddechreuwyr newydd. Datganodd bob un o'r tri eu bod yn gallu bod yn hyblyg yn eu rôl ac nad oedd gormod o gyfyngiadau arnynt trwy dasgau a threfnau. Fe wnaethant esbonio eu bod yn cael cyfle i eistedd a siarad â phreswylwyr; nodwyd eu bod fel arfer yn brysurach yn y boreau, ond bob amser yn ceisio ymgysylltu â nhw ac annog y rheini a oedd yn gallu i gymryd rhan gydag unrhyw dasgau'r cartref.

Pe bai pum munud dawel lle'r oeddynt yn teimlo bod diffyg symbyliad, dywedasant y byddent yn canu ac yn dawnsio gyda phreswylwyr, yn cael gêm o gardiau, gêm gyflym o bingo neu connect 4.

Dywedodd yr holl staff eu bod yn teimlo wedi'u hannog i gynnig awgrymiadau am wella ansawdd bywyd preswylwyr ac y byddai unrhyw awgrymiadau yn cael eu clywed. Dywedasant yr ymgynghorir â nhw am rediad cyffredinol y cartref, a dywedodd yr aelod o staff a oedd wedi bod yn ei swydd hiraf eu bod yn teimlo'u bod yn cydweithio mwy fel tîm nac o'r blaen.

Dywedodd pob un o'r tri aelod o staff y byddent yn tynnu cydweithiwr i'r naill ochr os oeddynt yn teimlo eu bod wedi gwneud rhywbeth a oedd yn arfer gwael neu os oeddynt yn teimlo bod rhywbeth o'i le. Esboniodd bob un o'r tri aelod o staff y byddent yn adrodd wrth uwch aelod o staff neu wrth y perchennog pe bai'n ymddangos nad yw hyn yn cael ei weithredu. Nodwyd eu bod yn ymwybodol o'r angen i ddwysau unrhyw bryderon yn briodol i'r tîm diogelu a/neu AGC. Dywedasant i gyd y gallent adnabod unrhyw anghenion hyfforddi a chrybwyllodd un eu bod wedi mynychu cwrs ymddygiad heriol yn ddiweddar.

Cwestiynau rheolwr cofrestredig

Roedd y rheolwr yn rheoli tri gwasanaeth pan gynhaliwyd yr ymweliad ond fel y crybwyllwyd yn flaenorol, mae hyn yn debygol o newid yn y dyfodol agos. Nid oes dyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer ymweld â'r tri eiddo, ond mae'r rhain i gyd yn cael eu cwblhau bob tri mis.

Adroddwyd nad oedd CCTV yn yr eiddo ac nad oedd unrhyw faterion â ffabrig yr eiddo na'r cyfarpar. Datganwyd y gall preswylwyr reoli tymheredd eu hystafelloedd ac yn gallu cyrchu'r thermostat.

Nid oedd unrhyw hysbysiadau rheoliad 60 yn weddill, a nodwyd bod yr atgyfeiriad diweddaf at weithiwr proffesiynol ym mis Medi at therapi galwedigaethol oherwydd symudedd yn dirywio ac roedd atgyfeiriad wedi'i wneud hefyd ym mis Tachwedd i'r tîm rheoli gofal i drefnu cyfarfod tîm amlddisgyblaethol am ddymuniadau un gŵr yn Nhŷ Gwernen.

Dywedwyd wrth y swyddog monitro contract bod y cartref yn gyfredol â'u hatgyfeiriadau trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid a nodwyd bod disgwyl i un ddod i ben yn y flwyddyn newydd a byddai'n cael ei atgyfeirio'n briodol. Cydnabuwyd bod hyn wedi'i wneud yn ystod y cyfarfod dilynol.

Cynhelir cyfranogiad cymunedol trwy fynychu amryw apwyntiadau ayyb ac esboniwyd bod perthnasau yn cael eu gwahodd trwy dudalen Facebook a/neu drwy'r post (e.e. parti Nadolig).

Arsylwadau cyffredinol

Ni chodwyd unrhyw faterion mewn perthynas ag ymddygiad y preswylwyr ac roeddynt i gyd wedi'u gwisgo'n briodol ar gyfer adeg y flwyddyn a dywedodd un preswylydd eu bod yn edrych ymlaen at weld eu teulu dros y Nadolig.

Roedd yr holl ardaloedd yn lân ac yn daclus ac ni chafwyd pryderon mewn perthynas â diogelwch neu gysur yn y cartref. Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, mae cynlluniau cadarnhaol i gynyddu maint y swyddfa a fydd yn gwneud y ffeiliau yn fwy hygyrch.

Roedd y staff i'w gweld yn wybodus ac yn gadarnhaol am y datblygiadau sy'n cael eu gwneud o fewn y cartref. Roedd hi'n dda gweld rhyngweithio calonogol ac ystyrlon rhwng staff a phreswylwyr.

Camau Gweithredu Cywirol / Datblygiadol

Camau gweithredu cywirol

Copïau o gofnod cyfweld a'r dull sgorio i'w cynnal ar ffeil ar gyfer dechreuwyr newydd i dystio eu haddasrwydd i lenwi'r swydd. Fersiwn 2 RISCA (Ebrill 2019) rheoliad 35

Mae gan unigolion gyfleusterau storio diogel (h.y. cabinetau â chlo) ar gyfer eu heiddo personol gan gynnwys arian, pethau gwerthfawr, a lle fo'n briodol, meddyginiaeth. Fersiwn 2 RISCA (Ebrill 2019) Rheoliad 43 a 44.

Camau gweithredu datblygiadol

Mae'n arfer da sicrhau bod o leiaf dau gyfwelydd yn bresennol yn ystod yr holl gyfweliadau.

Yr holl gyfwelwyr i gofnodi'n glir dynodiad, llofnod, a dyddiad cyfweld.

Dylid ystyried cofnodi'r enw ochr yn ochr â'r llofnod ar gynlluniau personol i sicrhau tryloywder. Os gwneir hyn gan gynrychiolydd, dylid nodi'r berthynas.

Mae angen llunio cytundebau am sut yr hoffai perthnasau, ffrindiau ayyb gael eu hysbysu o unrhyw ddigwyddiadau, dylid ei lofnodi a'i ddyddio gan y cleient, os yw'n bosibl ac, neu gynrychiolydd. Yn dilyn y cyfarfod, esboniodd yr unigolyn cyfrifol bod hyn wedi'i gwblhau a bydd yn cael ei adolygu gan y swyddog monitro contract fel rhan o'r drefn fonitro.

Er mwyn sicrhau atebolrwydd, argymhellir bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau yn cynnwys enw a dynodiad y person sy'n cynnal yr adolygiad.

Tystiolaeth i gael ei chynnal o archwiliadau misol yn cael eu cwblhau o ganmoliaethau a chwynion.

Yr holl ganlyniadau personol i gael eu dogfennu yn y cynlluniau personol (p'un a ydynt yn ymarferol ai peidio) i dystio bod y gefnogaeth yn cael ei harwain gan y cleient a bod y staff wedi gwneud popeth posibl i'w helpu i gyflawni'r nodau hyn.

Dyddiad llawn yr ymarferion tân i gael eu cofnodi a sylwadau ar y canlyniad.

Casgliad

Mae Tŷ Gwernen yn lleoliad hamddenol a chartrefol sy'n cynnig gofal o safon uchel i breswylwyr sy'n byw yno. Roedd staff yn gallu dangos dealltwriaeth gadarn o anghenion cymorth ac yn cynnig gofal a chysur yn ôl yr angen. Ni chodwyd unrhyw bryderon yn ystod yr ymweliad monitro.

Er eu bod yn mynd trwy gyfnod heriol iawn gyda phandemig Covid a rhai newidiadau staff, mae'n ymddangos bod gan aelodau'r staff yn y cartref berthynas waith dda sy'n cynnig parhad. Mae'r swyddog monitro contract wedi canmol staff yn y ffordd y maen nhw'n cefnogi eu cleientiaid trwy'r cyfnod hwn o newid.

O blith y naw argymhelliad blaenorol, bodlonwyd pump ohonynt, bodlonwyd dau ohonynt yn rhannol ac ni fodlonwyd dau ohonynt. Teimlir bod hyn yn bennaf o ganlyniad i ddiffyg cyfathrebu blaenorol a newid rheolwyr. Tystir newid mewn diwylliant ac er bod deg argymhelliad wedi'u hadnabod yn yr adroddiad hwn, mae'r swyddog monitro contract yn sicr y bydd y rhain yn cael eu gweld fel cynllun gweithredu wrth symud ymlaen (roedd llawer ohonynt wedi'u gweithredu yn barod rhwng yr ymweliad cychwynnol a'r cyfarfod dilynol).

Mae'r swyddog monitro contract yn ddiolchgar am yr holl wybodaeth a ddarparwyd a hoffai ddiolch i bawb a oedd yn gysylltiedig am eu hamser a'u lletygarwch. Oherwydd yr ymchwiliad parhaus, bydd monitro rheolaidd anffurfiol yn parhau yn fisol ac oni bai ei fod yn ofynnol cyn hynny, bydd yr ymweliad ffurfiol nesaf yn cael ei gynnal mewn tua deuddeg mis.

  • Awdur: Amelia Tyler
  • Dynodiad: Swyddog monitro contract
  • Dyddiad: 8 Ionawr 2024 (diwygiwyd 17 Ionawr 2024)