Cartrefi nyrsio

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gofal cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n anelu at ddarparu sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda AGC ar gael ar wefan AGC.

Mae'r sefydliadau a restrir isod ar restr darparwyr cofrestredig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer darparu gwasanaethau gofal nyrsio.
Mae'r rhestr hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac mae'n cynnwys gwybodaeth a oedd yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae'n nodi darparwyr cofrestredig a leolir o fewn ffiniau Caerffili yn unig. Mae manylion y darparwyr cofrestredig y tu allan i'r sir ar gael drwy gysylltu y Tîm Comisiynu ar 01433 864777neu anfonwch ebost at  comteam@caerphilly.gov.uk.

Nid yw bod ar y rhestr hon yn golygu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymeradwyo’r sefydliad neu’n gwarantu ansawdd ei wasanaeth i gwsmeriaid cyffredinol. At hyn, ni ellir dal y cyngor yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnewch ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maent ar gael a gellir eu gweld drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae Adroddiadau Monitro yn ymwneud ag ymweliadau rheolaidd a gynhaliwyd gan yr Is-adran Monitro Contractau o fewn y Gwasanaethau Oedolion. Mae rhestr termau ar gael er gwybodaeth i chi.
  • Mae adroddiadau Perfformiad Darparwyr yn ymwneud â’r ymweliadau hynny a gynhelir y tu allan i fonitro rheolaidd.
  • Mae ymweliadau Perfformiad Darparwyr yn cael eu cynnal lle mae pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen mwy o fonitro rheolaidd.

Good Care Guide

Os ydych am fwy o wybodaeth ar yr holl gartrefi gofal nyrsio yn y fwrdeistref, efallai yr hoffech edrych ar wefan Good Care Guide. Fforwm annibynnol yw’r Good Care Guide sydd wedi ei ddatblygu er mwyn galluogi pobl i ddod o hyd, graddio ac adolygu gofal plant a gofal pobl hŷn ledled Prydain.

Rhestr A-Y o gartrefi nyrsio

Rhestr lawn o gartrefi gofal nyrsio ym mwrdeistref sirol Caerffili (PDF)

Cartref Gofal Ashville,
Teras Briste, Brithdir, Tredegar Newydd, NP24 6JG.

Nifer y gwelyau: 35 Cartref Gofal gyda Nyrsio 

Categori: 
24 DEMENTIA(NYRSING) 
11 PERSON HŶN/DEMENTIA 

Deuol Cofrestredig

Ffôn: 01443 834842.
E-bost: admin@ashvillecare.co.uk  
Gwefan: www.comfortcarehomes.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Gofal Bargod (Wedi'i gofrestru ddwywaith) (Omnia Care Homes Group),
Heol Fargoed, Bargod, CF81 8PQ.

Nifer y gwelyau: 41 Cartref Gofal gyda Nyrsio 

Categori: 
31 Person Hŷn (Nyrsio) 
10 Person Hŷn (Preswyl) 

Deuol Cofrestredig


Ffôn: 01443 879005
E-bost: manager@bargoedcare.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Cwmgelli Lodge ,
Lon Pennant, Coed Duon, NP12 1BR 

Nifer y gwelyau: 24 Cartref Gofal gyda Nyrsio Dros 18 oed. 

Categori: 24 (Nyrsio)

Tel: 01495 232500
E-bost: 
wendy@cwmgelli.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Glan-yr-Afon (wedi'i gofrestru'n ddeuol),
Lôn Glan-yr-Afon, Pengam, Coed Duon, NP12 3WA.

Nifer y gwelyau: 49 Cartref Gofal gyda Nyrsio 

Categori: 
19 Preswyl Pobl Hŷn 
30 Person Hŷn (Nyrsio) 

Deuol Cofrestredig


Ffôn: 01443 835196
E-bost: info.glanyrafoncarehome@gmail.com 
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Highfields (wedi'i gofrestru'n ddeuol),
Ffordd yr Uwchfaes, Coed Duon, NP12 1SL.

Nifer y gwelyau: 39 Cartref Gofal gyda Nyrsio 

Categori: 
28 Person Hŷn (Nyrsio) 
10 Person Hŷn (Preswyl) 1 Anabledd Corfforol 

Deuol Cofrestredig

Ffôn:01495 225221
E-bost: mrkhan.highfields@yahoo.co.uk
Gwefan: www.highfieldscarehomewales.co.uk
Cartref Nyrsio Highfields Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Gofal Parklands (wedi'i gofrestru'n ddeuol) (HC-One Ltd)
Heol Casnewydd, Bedwas, Ger Caerffili, NP10 8BJ. 

Nifer y gwelyau: 38 Cartref Gofal gyda Nyrsio 

Categori: 
29 Person Hŷn (Nyrsio) 
9 Person Hŷn (Preswyl – gwnewch ymholiadau gyda’r cartref os gwelwch yn dda wrth i ofal preswyl ddod i ben yn raddol) 

Deuol Cofrestredig

Ffôn: 029 2088 0525
E-bost: parklands.manager@hc-one.co.uk
Gwefan: www.hc-one.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Trafalgar Park (wedi'i gofrestru'n ddeuol) (HC-One Ltd),
Heol Islwyn, Heol Pontypridd, Nelson, Treharris, CF46 6HG.
Ffôn: 01443 450423
E-bost: trafalgarpark@hc-one.co.uk
Gwefan: www.hc-one.co.uk

Cartref Gofal Ty-Penrhos (wedi'i gofrestru'n ddeuol) (Hafod),
2 Ffordd Beddau, Caerffili, CF83 2AX.

Nifer y gwelyau: 83 Cartref Gofal gyda Dementia Nyrsio 

Categori: 
10 Person Hŷn (Dementia Preswyl) 
58 Dementia (Nyrsio) 
15 Oedolion ag Anabledd Corfforol 

Ffôn: 029 20854340
E-bost: Karen.Davis@hafod.org.uk
Gwefan: www.hafodcare.org.uk
Ty Penrhos Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Valley View (Dual registered) (Caron Group),
Dan-y-Coed, Hengoed, CF82 7LP.

Nifer y gwelyau: 64 Cartref Gofal gyda Nyrsio / Dementia 

Categori: 
12 Dementia 
24 Dementia (Nyrsio) 
28 Person Hŷn (Nyrsio) 

Deuol Cofrestredig
Gofal Seibiant Ar Gael
 Ffôn: 01443 862217
E-bost: eirwen.jones@carongroup.wales
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cartref Nyrsio Ynysddu (wedi'i gofrestru'n ddeuol),
Hen Orsaf yr Heddlu, Bryn Hyfryd, Ynys-ddu, Ger Crosskeys, NP11 7JQ.

Nifer y gwelyau: 31 Cartref Gofal gyda Nyrsio 

Categori: 
25 Person Hŷn (Nyrsio) 
3 Person Hŷn 
3 Anabledd Corfforol 

Gofal Seibiant Ar Gael

Ffôn: 01495 200061
E-bost: ynysdducarehome@outlook.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Ar gyfer adroddiadau monitro blaenorol, cysylltwch â'r Tîm Comisiynu ar 01443 864777 neu anfon e-bost i  comisiynu@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni