FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Iechyd meddwl

Mae problemau iechyd meddwl yn gallu effeithio ar bobl ar unrhyw adeg yn eu bywydau ac mewn llawer o wahanol ffyrdd. Efallai y byddant yn wynebu problemau ymarferol, cymdeithasol ac emosiynol o ganlyniad i salwch meddwl neu straen emosiynol difrifol.

Mae ystyried gofyn am wasanaethau iechyd meddwl yn gallu bod yn anodd dros ben y tro cyntaf.  Gyda phwy y dylech chi gysylltu? Beth fyddan nhw'n ei wneud? Faint o reolaeth fydd gennych chi? A yw’n debygol o weithio?

Os ydych yn teimlo eich bod yn colli arnoch eich hun yn emosiynol, neu’n poeni bod gennych broblem iechyd meddwl yna, yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â’ch meddyg teulu.

Gall eich meddyg teulu:

 • Siarad am eich problemau
 • Ystyried ai rhywbeth corfforol sy'n achosi'r problemau
 • Rhoi moddion i chi er mwyn trin eich iselder, gofidiau a chyflyrau eraill
 • Gofyn i chi fynd i weld cwnselydd
 • Eich anfon i ysbyty
 • Eich cyfeirio at wasanaeth priodol 

Gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel arfer caiff pobl eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol gan eu meddyg. Os oes gennych weithiwr cymdeithasol, y gweithiwr cymdeithasol fydd yn eich cyfeirio at y gwasanaeth. 

Mae ein Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cynnig cyngor, triniaeth, gofal a chymorth parhaus i helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl i fyw yn eu cartrefi. Mae staff yn gweithio i nifer o asiantaethau, gan gynnwys nyrsys, therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion ymgynghorol, seicolegwyr a gweithwyr cymorth.

Mae gwasanaethau arbenigol pellach ar gael yn ogystal:

Mae Gwasanaethau Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol yn cynnig:

 • Asesiadau iechyd meddwl trylwyr i unigolion sydd wedi cael eu gweld yn gyntaf gan eu meddyg teulu, ond bod y meddyg teulu yn meddwl bod angen cynnal asesiad manylach; mewn rhai achosion, gall unigolion gael eu cyfeirio gan wasanaethau iechyd meddwl eilaidd; 
 • Triniaeth tymor byr, un ai’n unigol neu drwy waith grŵp. Gall y driniaeth hon gynnwys cwnsela, ystod o ymyriadau seicolegol gan gynnwys therapiau emosiynol ac ymddygiadol, rheoli straen, rheoli dicter ac addysg;
 • gwybodaeth a chyngor i unigolion a’u gofalwyr ynghylch triniaeth a gofal, gan gynnwys y dewisiadau sydd ar gael iddynt, yn ogystal â'u cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill (megis cymorth a ddarperir gan sefydliadau trydydd sector);
 • cymorth a chyngor i feddygon teulu a gweithwyr iechyd eraill (megis nyrsys meddygfeydd) i’w galluogi i reoli a gofalu am bobl â phroblemau iechyd meddwl yn ddiogel;
 • Cefnogi a chydlynu’r camau nesaf gyda gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd, os teimlir bod hynny’n briodol i’r unigolyn. 

Anelir y gwasanaethau hyn at unigolion â phroblemau iechyd meddwl isel i gymedrol, neu sefydlog ond difrifol a hirhoedlog.  

Mae’r Gwasanaeth Allgymorth Cadarn yn gweithio yn ddyfal â phobl sy’n wynebu problemau difrifol a chymhleth.  Mae’r rhain yn bobl sy’n dueddol o ddatgysylltu â gwasanaethau a chael sawl pwl o anhwylder a'u derbyn i'r ysbyty o ganlyniad i hynny. Yn draddodiadol mae gwasanaethau iechyd meddwl wedi bod yn cael eu darparu mewn swyddfa neu leoliadau mewn ysbytai lle bydd y client yn dod i weld y gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol ar adeg benodol a drefnwyd ymlaen llaw.  Yn y maes allgymorth cadarn, y gweithiwr sydd yn mynd i weld y cleient yn ei amgylchedd ef neu hi – boed hynny yn y cartref, mewn caffi, parc neu yn y stryd - ble bynnag y mae ei angen fwyaf a mwyaf effeithiol.

Mae Gwasanaeth Fforensig Gwent yn cynnig cymorth i bobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r system gyfreithiol o ganlyniad i’w problemau iechyd meddwl, ac sydd angen amgylchedd ddiogel fel unedau cleifion allanol arbenigol ac ysbytai diogel i’w galluogi i fanteisio ar ystod eang o driniaethau, therapiau a gofal i’w helpu i wella. Mae'r rhan fwyaf o'n defnyddwyr gwasanaeth dan reolaeth Deddf Iechyd Meddwl 1983 a 2007. Mae’r gwasanaeth carchardai, y gwasanaeth prawf a’r llysoedd yn cyfeirio pobl at y gwasanaeth hwn.

Mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Bobl Hŷn yn darparu gwasanaethau arbenigol, megis gofal dementia, gwasanaethau preswyl a gofal byr a gofal dydd mewn cyfleusterau preswyl a gofal dydd ledled y fwrdeistref sirol.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Cymunedol yn gweithio gyda phobl sy’n gwella ar ôl cyfnod o salwch meddwl ac sydd angen cymorth i sicrhau canlyniadau cadarnhaol o ran gwella a chael cefnogaeth barhaus i gyflawni gweithgareddau bob dydd. Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda phobl sy’n gysylltiedig â’r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ar hyn o bryd neu sydd wedi cael eu cyfeirio at y gwasanaeth ar ôl cael eu gollwng o’r ysbyty â’r nod o'u helpu i wella.

Mae’r Gwasanaeth Asesiadau Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy a Gynhelir yn Ystod y Dydd y Ddeddf Iechyd Meddwl yn cynnig cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth presennol y gwyddir eu bod mewn perygl o’u lladd neu eu niweidio eu hunain. Bydd y gwasanaeth yn asesu pobl y teimlir eu bod mewn perygl gan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol a bydd yn darparu gwasanaeth, gwybodaeth a chyngor priodol neu yn eu cyfeirio at wasanaethau eraill.

Caiff atgyfeiriadau i’r gwasanaeth iechyd meddwl eu cyfeirio at Bwynt Cyfeirio Canolog Integredig y Fwrdeistref sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth.  Gellir cysylltu â'r gwasanaeth drwy ffonio 01443 802673.

Sefydliadau ac asiantaethau sy’n cynnig cymorth

Llinell Gymorth CALL Cymru - Gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol i bobl yng Nghymru   Ffôn:   0800 132 737
Gwefan llinell gymorth C.A.L.L.

Hafal · Elusen yng Nghymru ar gyfer pobl sydd â salwch iechyd meddwl difrifol
Ffôn: 01792 816600
E-bost: hafal@hafal.org
Gwefan Hafal

Gofalwyr Cymru Wales
Ffôn: 029 2081 1370
E-bost: info@carerswales.org
Gwefan Gofalwyr Cymru

Mind · Mae Mind yn cynnig llawer o wasanaethau gan gynnwys llinellau cymorth, canolfannau galw heibio, tai cymorth, cwnsela, cynllun cyfeillio, eiriolaeth, cynlluniau cyflogaeth a hyfforddiant.
Llinell wybodaeth: 0845 7660163
E-bost: contact@mind.org.uk
Gwefan Mind

Rethink · Cymorth a chyngor i bawb y mae salwch meddwl difrifol yn effeithio
Ymholiadau cyffredinol: 0845 456 0455
Gwasanaeth cynghori cenedlaethol: 020 7840 3188
E-bost: info@rethink.org
Gwefan Rethink

Sane - Mae Sane yn cynnig gwybodaeth, gofal mewn argyfwng a chymorth emosiynol.
Llinell gymorth: 0845 767 8000
E-bost: info@sane.org.uk
Gwefan Sane

No Panic - Cymorth i bobl sy’n dioddef pyliau o banig, ffobias, anhwylderau obsesiynol cymhellol ac anhwylderau cyffredinol yn ymwneud â gofidiau.
Llinell gymorth: 0808 808 0545
E-bost: ceo@nopanic.org.uk
Gwefan No Panic

Cruse Bereavement Care - Mae Cruse yn cynnig help i unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth, gwasanaeth cwnsela, cynghori a chyhoeddiadau am ddim.
Ffôn: 020 8939 9530
Llinell gymorth 'O ddydd i ddydd’: 0844 477 9400
E-bost: helpline@cruse.org.uk
Llinell Gymorth i Bobl Ifanc: 0808 808 1677
E-bost: info@rd4u.org.uk
Gwefan Cruse Bereavement Care

Depression Alliance - Yr elusen hon yw’r brif elusen sy’n ymwneud ag iselder yn y DU ac mae ganddi rwydwaith o grwpiau hunan-gymorth.
Ffôn: 0845 123 2320
E-bost: information@depressionalliance.org
Gwefan Depression Alliance

Depression UK (D-UK) - Elusen hunangymorth sy’n annog unigolion y mae iselder yn effeithio arnynt i helpu ei gilydd drwy wahanol gynlluniau a chylchlythyr yn cynnwys cyfraniadau gan aelodau.
E-bost: info@depressionuk.org
Gwefan Depression UK

National Self-Harm Network - Cymorth i bobl sy’n niweidio eu hunain drwy gynnig gwybodaeth, cysylltiadau a gweithdai.
E-bost: hnshncg@hotmail.co.uk
Gwefan National Self Harm Network

Cysylltwch â ni