Rhoi gwybod am oedolyn mewn perygl

Os ydych yn cael eich cam-drin neu’n meddwl bod rhywun arall yn cael ei gam-drin, dylech ddweud wrth rywun. Peidiwch â thybio y bydd rhywun arall yn dweud a pheidiwch â phoeni os ydych yn meddwl efallai eich bod yn anghywir – mae’n dal yn bwysig bod rhywun â phrofiad a chyfrifoldeb yn edrych i mewn iddo. Cyfrifoldeb y gwasanaethau cymdeithasol yw gwneud hynny.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael ei gam-drin ac mewn perygl yn y fan a’r lle, rhaid i chi wneud rhywbeth yn syth i’w hatal nhw neu eraill rhag cael eu niweidio. Dylech ffonio 999 a dweud wrth y cysylltwr beth sy’n digwydd.

Os ydych chi’n credu bod trosedd wedi digwydd, fel trais, ymosod neu ddwyn, ffoniwch yr heddlu a byddwch yn ofalus nad ydych yn symud neu ddinistrio unrhyw dystiolaeth. 

Os ydych yn poeni am gysylltu â’r heddlu, gallwch gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol i drafod pethau’n gyntaf. Os ydych yn teimlo’n nerfus am siarad â’r gwasanaethau cymdeithasol, gallech ofyn i rywun siarad â ni ar eich rhan. Gallai fod yn nyrs, gofalwr, eiriolwr neu ffrind, neu berthynas rydych yn ymddiried ynddo. 

Os ydych wedi dioddef neu weld camdriniaeth, ble bynnag rydych yn byw, p’un a yw’n gartref gofal neu’ch cartref eich hun, neu’n rhywle rydych wedi ymweld ag ef, gallwch ffonio’r gwasanaethau cymdeithasol.

Gall aelodau staff sy’n gweithio gydag oedolion agored i niwed boeni am ganlyniadau rhoi gwybod am gamdriniaeth. Rhaid i chi ddweud wrth rywun am yr hyn sy’n digwydd.

Does dim rhaid i chi ddweud pwy ydych chi, ond gall hyn ei gwneud yn anoddach i ni gynnal ymchwiliad a’ch amddiffyn chi neu’r person sy’n cael ei gam-drin. 

Beth fydd yn digwydd os ydw i’n rhoi gwybod am y gamdriniaeth?

Pan roddir gwybod am gamdriniaeth, caiff ymholiadau eu cynnal a fydd yn dilyn Polisïau a Gweithdrefnau Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed, a gallant arwain at ymchwiliad ffurfiol. Gall sawl asiantaeth fod yn rhan o hwn, fel y gwasanaethau iechyd neu’r heddlu. Caiff camau eu cymryd wedyn i sicrhau eich bod chi neu’r person sy’n cael ei gam-drin yn cael ei amddiffyn. 

Caiff cymorth a chyngor eu cynnig i chi, i’ch helpu chi i wneud unrhyw benderfyniadau ac i’ch galluogi i gymryd camau i ddod â’r cam-drin i ben ac i sicrhau na fydd yn digwydd eto. 

Caiff popeth a ddywedwch ei drin mewn modd sensitif, ond efallai y bydd rhaid dweud wrth bobl eraill er mwyn helpu i ymchwilio i’r pryder. 

Cyfrinachedd

Pan gaiff honiad ei wneud, bydd yna wybodaeth y gall fod angen inni ei rhannu ag eraill fel yr heddlu neu’r bobl sy’n monitro ansawdd gwasanaethau cofrestredig. Rydym yn cymryd gofal i sicrhau mai dim ond â’r bobl sy’n rhan o’r broses y caiff y wybodaeth ei rhannu.

Os ydych chi’n poeni am oedolyn agored i niwed neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Dyletswydd a Gwybodaeth Gwasanaethau Oedolion.

Diogelu Gwent

Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent gyfan (GwASB) a Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCBB) yw'r Byrddau partneriaeth aml-asiantaeth statudol sy'n gyfrifol am sicrhau bod diogelu wrth wraidd yr holl wasanaethau a ddarperir ar draws y rhanbarth. Cânt eu cefnogi yn eu gwaith gan nifer o is-grwpiau sy'n rheoli'r gwaith busnes craidd a darnau mwy penodol o waith sy'n cyflawni'r blaenoriaethau strategol a bennwyd gan y Byrddau bob blwyddyn.

Er bod dau Fwrdd Diogelu ar wahân ar hyn o bryd, cynhelir Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent gyfan (GwASB) a Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCBB), mae deunyddiau hyrwyddo a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yn defnyddio brand Diogelu Gwent. Y brand hwn yw'r enw a'r logo trosfwaol sy'n berthnasol i'r ddau Fwrdd. Cefnogir Byrddau ac is-grwpiau gan Uned Diogelu Busnes Gwent sy'n gweithio gydag aelodau'r Bwrdd ac is-grwpiau i gyflawni'r canlyniadau penodedig.

Rhoi gwybod am oedolyn sydd mewn perygl

Cysylltwch â ni

Elsewhere on the web

Action on Elder Abuse Cymru