Cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu

Mae’r gwasanaeth cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu’n helpu plant sy’n fyddar, â nam ar y golwg, yn dioddef anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio neu nam aml-synhwyrol. 

Caiff ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar ran awdurdodau cyfagos Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Sir Fynwy, ac mae'r gwasanaeth yn cyflogi timau arbenigol i gynnig help a chymorth.  

Tîm Ymyrraeth Cyfathrebu (sef ComIT - Communication Intervention Team) 

Mae ComIT yn wasanaeth ysgol gyfan i helpu plant a phobl ifanc 3 i 13 oed sydd â diagnosis clinigol o anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu sy'n ddifrifol effeithio ar ddysgu'r plentyn.

Gall ComIT weithio'n unigol neu gyda grwpiau o blant - nid oes rhaid i blentyn fod â datganiad o anghenion addysgol arbennig i gael mynediad at y gwasanaeth - ac mae'n darparu:  

 • cyngor a gwybodaeth ar agweddau ar leferydd ac iaith;
 • atebion, adnoddau a strategaethau trwy waith unigol a grŵp;
 • cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill, yn cynnwys therapi lleferydd;
 • hyfforddi ar gyfer staff ysgol i greu capasiti;

Bydd ceisiadau am ComIT i weithio gyda'r plentyn yn dod o awdurdod lleol, ewch i wefan ComIT am fwy o wybodaeth.  

Gwasanaeth nam ar y clyw

Nod y gwasanaeth nam ar y clyw yw helpu plant a phobl ifanc a nodir bod arnynt nam ar y clyw i wireddu eu potensial a chael sgiliau byw.  

Mae’r gwasanaeth yn cynghori ysgolion ynghylch sgiliau cyfathrebu, datblygu iaith a thrin plant â nam ar y clyw ac mae’n cynnig canllaw a chymorth i’r teuluoedd.  

Mae’n bosibl y caiff plant eu hatgyfeirio gan y gwasanaeth iechyd neu gan ysgolion sy’n bryderus ynghylch dysg plentyn.  

Wedi’r atgyfeirio, bydd un o’r tîm cynghori’n cynnig ymweliad yn y cartref â rhieni ac yna’n mynd i’r ysgol i weld y disgybl a phenderfynu pa gymorth sy’n briodol.  

Gall y gwasanaeth hefyd gynnig cymorthyddion radio a systemau chwyddo sain maes pan yw’n addas. 

E-bost: his@torfaen.gov.uk

Gwasanaeth Nam ar y Golwg 

Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd â nam ar y golwg neu nam aml-synhwyrol i gyflawni eu potensial yn eu hysgolion lleol, ochr yn ochr â brodyr a chwiorydd a ffrindiau. 

Cyflwynir rhaglenni cyn ysgol mewn lleoliadau cyn ysgol, yng nghanolfan Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent neu yn y cartref.      

Mae'r gwasanaeth yn croesawu ymholiadau ac atgyfeiriadau oddi wrth unrhyw un sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc ac y mae’n pryderu ynghylch bod arno nam ar y golwg neu ar fwy nag un synnwyr. 

Pan dderbynnir cais, bydd un o arbenigwyr yn y tîm yn asesu anghenion y plentyn ac yn trafod y canlyniadau gyda'r rhieni a gweithwyr proffesiynol addysg a meddygol i weld a oes unrhyw bryderon neu anghenion ychwanegol.

Yna gwneir penderfyniad ynghylch a oes angen cymorth, a fydd yn amrywio yn ôl anghenion pob plentyn, yn amrywio o gymorth wythnosol i gymorth ystafell ddosbarth llawn amser ar gyfer plentyn sy'n defnyddio Braille yn yr ysgol. 

Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent yn cynnig: 

 • help a chyngor o enedigaeth 
 • grŵp wythnosol ar gyfer plant cyn-ysgol
 • cyswllt anffurfiol ar gyfer rhieni a gofalwyr i helpu i liniaru arwahanrwydd
 • cyngor ar leoliadau addysgol
 • hyfforddiant symudedd a thywyswyr sy’n gweld
 • darparu a chynnal a chadw cyfarpar arbenigol
 • cyswllt â sefydliadau statudol a gwirfoddol eraill
 • gosod amcanion dysgu realistig a chyraeddadwy
 • asesiad o gryfderau ac anghenion unigol y plant
 • cysylltiadau ag asiantaethau eraill 
 • cymorth ysgol ar gyfer y plentyn neu berson ifanc
 • cyfleoedd i blant a phobl ifanc gael cysylltiad cymdeithasol gydag eraill sydd ag anghenion tebyg
 • gweithgareddau chwaraeon a hamdden, cynlluniau gwyliau, digwyddiadau cerddoriaeth a chymdeithasol
 • clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau
 • diwrnodau agored a chyfarfodydd rhieni/gofalwyr

Darllenwch fwy am Wasanaeth Nam ar y Golwg Gwent

e-bost: gwentvisualimpairmentservice@caerphilly.gov.uk 

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Cymorth y Synhwyraidd a Chyfathrebu, Tŷ Aberhonddu, William Brown Close, Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân NP44 3AB

Ebost: comit@torfaen.gov.uk neu ffoniwch (01633) 648888.