FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhoi gwybod am dwll neu am balmant sydd wedi’i ddifrodi

Gall tyllau ffurfio’n gyflym ar ffyrdd a phalmentydd, yn enwedig dros fisoedd y gaeaf.

Rydym yn blaenoriaethu’r holl dyllau er mwyn sicrhau bod y rhai mwyaf peryglus yn cael eu hatgyweirio erbyn y diwrnod wedyn. Dylai’r gweddill gael eu hatgyweirio cyn pen 4 wythnos.

Wrth roi gwybod am dyllau, disgrifiwch natur a lleoliad y twll mor fanwl ag sy’n bosibl. Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn rhoi eich manylion cyswllt rhag ofn y bydd angen i un o’n harchwilwyr gael eglurhad ynghylch union leoliad y broblem.

Fel arall, ffoniwch dîm gofal cwsmer yr adran briffyrdd.