Gorfodi rheoliadau cynllunio

Gallwn ddefnyddio pwerau gorfodi mewn achosion o fethu â chydymffurfio â’r rheoliadau cynllunio.

Pwerau yn ôl disgresiwn ydynt, ac rydym ond yn gallu eu defnyddio pan fo’n gymesur gwneud hynny yn unol â pholisïau a deddfwriaeth gynllunio.

Mae’r prif feysydd lle gellir defnyddio’r pwerau gorfodi fel a ganlyn:

 • Gwneud gwaith adeiladu naill ai heb ganiatâd cynllunio neu mewn ffordd sy’n wahanol iawn i’r hyn y rhoddwyd caniatâd cynllunio ar ei gyfer.
 • Methu â chydymffurfio ag amodau cynllunio sy’n ymwneud â cheisiadau cynllunio.
 • Newid defnydd tir neu adeiladau naill ai heb ganiatâd cynllunio neu mewn ffordd sy’n wahanol iawn i'r hyn y rhoddwyd caniatâd cynllunio ar ei gyfer.
 • Hysbysebion anawdurdodedig
 • Gwaith ar adeiladau rhestredig
 • Tir ac eiddo anniben
 • Gwaith ar goeden a warchodir neu waith i gwympo coeden o’r fath

Nid yw tor-reolaeth cynllunio yn drosedd, fodd bynnag, os byddwn yn cyflwyno hysbysiad gorfodi ffurfiol, bydd methu â chydymffurfio â thelerau’r hysbysiad yn drosedd. 

Rhoi gwybod am dor-reolaeth

Os ydych yn amau achos o dor-reolaeth cynllunio, dylech gysylltu â ni. Nodwch na fydd yr Awdurdod yn derbyn cwynion dienw, nac yn ymchwilio iddyn nhw.

Cysylltu â ni ynghylch achos posibl o dorri rheoliadau cynll >

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym!

Bydd angen i ni wybod y manylion canlynol:

 • Cyfeiriad llawn y safle, gan gynnwys y cod post
 • Manylion llawn y gweithgareddau sy’n peri pryder i chi
 • Pryd ddechreuodd y gweithgareddau
 • Os yw’n hysbys, enwau a chyfeiriadau unrhyw berchenogion, meddianwyr neu gwmnïau sy’n ymwneud â’r achos dan sylw

Er y bydd y Cyngor yn cadw eich cwyn yn gyfrinachol, gall fod angen ei datgelu os bydd y mater yn destun apêl neu achos llys.

Beth sy’n digwydd ar ôl cyflwyno cwyn?

Ar ôl cael cwyn ddilys sydd wedi’i chefnogi’n llawn gan y dystiolaeth briodol byddwn yn:  

 • Cofrestru’r gwyn yn System Orfodi’r Cyngor
 • Cydnabod y gwyn yn ysgrifenedig o fewn pum diwrnod gwaith ar ôl iddi ddod i law (drwy e-bost lle mae’r cyfeiriad wedi’i ddarparu), gan roi:
  • Rhif cyfeirnod yr Achos Gorfodi
  • Enw a manylion cyswllt Swyddog yr Amgylchedd a fydd yn ymchwilio i’r gwyn

Mae rhagor o wybodaeth am y lefelau o flaenoriaeth a’r gwasanaeth gorfodi a ddarperir ar gael yn
Polisi Gorfodi Cynllunio.

Beth sy’n digwydd os oes achos o dor-reolaeth cynllunio?

Cymerir camau gorfodi yn ôl disgresiwn.  Ni fydd pob achos o dor-reolaeth cynllunio yn arwain at gymryd camau ffurfiol; rhaid ystyried pob achos ar sail ei rinweddau unigol, gan ystyried y polisïau lleol a chenedlaethol ac ystyriaethau perthnasol eraill, yn yr un modd â chais cynllunio.

Os yw’n debygol y byddai caniatâd cynllunio wedi’i roi ar gyfer y datblygiad, ni chymerir unrhyw gamau gorfodi. Os bydd rhannau o’r datblygiad neu'r datblygiad cyfan yn annerbyniol, cyflwynir ‘hysbysiad gorfodi’. Bydd gan y tramgwyddwr yr hawl i gyflwyno apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio yn erbyn yr hysbysiad, ond os bydd yr apêl honno’n methu, bydd rhaid iddo gydymffurfio â gofynion yr hysbysiad neu wynebu erlyniad.