Rheoliadau adeiladu – Datganiad Ariannol

Mae Rheoliadau Awdurdodau Adeiladu (Taliadau Awdurdodau Lleol) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gyhoeddi datganiad ariannol blynyddol sy'n ymwneud â'u Cyfrif Rheoliadau Adeiladu sy'n Daladwy ac Anhaladwy. Rhaid i'r datganiad gael ei gymeradwyo gan y Pennaeth Cyllid Corfforaethol fel swyddog adran 151 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Y prif amcan cyfrifyddu drwy 'gymryd un flwyddyn ariannol gydag un arall’ y taliadau yw bod y tâl y mae awdurdod yn ei godi ar gyfer cyflawni ei reoliadau adeiladu sy'n daladwy 'mor agos â phosibl yn cyfateb i'r costau a gafwyd'. 

Cysylltwch â ni