Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o gyflogaeth a bydd yn cymryd camau cadarnhaol i leihau unrhyw anfantais a brofir gan bob unigolyn neu grŵp.

Ein nod yw sicrhau na fydd unrhyw un sy'n delio â'r cyngor yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail

  • Oedran
  • Crefydd
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Lliw
  • Tarddiad Ethnig
  • Cenedligrwydd
  • Statws priodasol
  • Iaith
  • Anabledd
  • Rhyw

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad i gyfle cyfartal drwy ein gwasanaethau, gan gynnwys recriwtio, ewch i'n hadran cydraddoldebau.

Positive About Disabled People