FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o gyflogaeth a bydd yn cymryd camau cadarnhaol i leihau unrhyw anfantais a brofir gan bob unigolyn neu grŵp.

Ein nod yw sicrhau na fydd unrhyw un sy'n delio â'r cyngor yn cael ei drin yn llai ffafriol ar sail

  • Oedran
  • Crefydd
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Lliw
  • Tarddiad Ethnig
  • Cenedligrwydd
  • Statws priodasol
  • Iaith
  • Anabledd
  • Rhyw

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad i gyfle cyfartal drwy ein gwasanaethau, gan gynnwys recriwtio, ewch i'n hadran cydraddoldebau.

Positive About Disabled People