FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cynllun gwella Safon Ansawdd Tai Cymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi ei fod wedi cwblhau ei raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Y rhaglen flaenllaw hon yw'r buddsoddiad unigol mwyaf erioed yn stoc tai’r Cyngor, gyda dros £260 miliwn yn cael ei wario ar welliannau i gartrefi a chymunedau tenantiaid.


Yn 2022/23 byddwn ni’n derbyn £7.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru a fydd yn cael ei wario ar gynlluniau gwella SATC.

Yn 2022/23 byddwn ni’n gwario £14.5 miliwn ar welliannau SATC.


Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)?

Set o safonau y mae’n rhaid i holl dai cynghorau a chymdeithasau tai Cymru eu cyflawni yw SATC. Mae’r safonau’n nodi y dylai pob cartref fod fel a ganlyn

  • mewn cyflwr da
  • yn ddiogel
  • wedi'i wresogi'n ddigonol
  • yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern
  • wedi’i reoli’n dda
  • wedi'i leoli mewn amgylchedd deniadol a diogel
  • yn addas ar gyfer aelwydydd penodol

Polisi Cydymffurfio â SATC (pdf)

Mae rhaglen gwella amgylcheddol hefyd yn cael ei chyflwyno fel rhan o SATC sy'n edrych ar ardaloedd y tu allan i gwrtil cartrefi'r cyngor. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar raglen amgylcheddol SATC.


Dyma’r gwahaniaeth sy'n cael ei wneud i gartrefi tenantiaid a chymunedau lleol o ganlyniad i'n rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru.

Cartrefi Caerffili Cynllun Busnes (pdf)
 

Adborth o adolygiad defnyddwyr gwasanaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru

Yn 2018, cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru adolygiad annibynnol o raglen y Cyngor o ran Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Fel rhan o'r adolygiad hwn, cynhaliwyd nifer o gyfweliadau ffôn â thenantiaid a phrydleswyr.


Cliciwch yma i gael trosolwg o ganlyniadau'r arolygon ffôn.

Cysylltwch â ni