FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwaith atgyweirio gan lesddeiliaid

Cyfrifoldeb am waith atgyweirio

Os ydych yn lesddeiliad y Cyngor, dan amodau eich les, ni, sef y rhydd- ddeiliad, sy’n gyfrifol am atgyweirio strwythur ac adeiladwaith allanol eich bloc o fflatiau.

Chi, sef y lesddeiliad, sy’n gyfrifol am atgyweirio’r tu mewn i’ch fflat. Mae manylion hyn ar gael i’w lawrlwytho isod.

Llawlyfr Lesddeiliaid (PDF)

I roi gwybod am waith atgyweirio ewch i’r adran sut i roi gwybod am waith atgyweirio.

Codi tâl am waith atgyweirio

Dan delerau eich les, chi sy’n gyfrifol am gyfrannu cyfran gyfartal tuag at gostau gwaith atgyweirio a gyflawnir gennym ni i strwythur ac adeiladwaith allanol eich bloc o fflatiau. Rydym yn archwilio’r holl waith atgyweirio rydym yn codi tâl amdano ar lesddeiliaid. Byddwn yn rhoi gwybod i chi yn ysgrifenedig am y costau amcangyfrifedig yn chwarterol.

Codir tâl arnoch am waith atgyweirio yn eich bil tâl gwasanaeth blynyddol a anfonir atoch ym mis Awst/Medi bob blwyddyn fel arfer.

Gwelliannau Safon Ansawdd Tai Cymru - ymgynghoriad

Rydym yn cyflawni gwaith i sicrhau bod ein holl eiddo yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2019/2020. Pan fyddwn yn cyflawni gwaith allanol, bydd hyn yn effeithio ar lesddeiliaid. Ewch i adran cynllun gwella SATC am fanylion.

Cyflawnir gwaith yn dilyn arolwg o’r eiddo, a bydd y Cyngor yn ymgynghori â lesddeiliaid o ran y math o waith a’r costau amcangyfrifedig yn unol â’r gweithdrefnau ymgynghori statudol.

Caniatâd ar gyfer gwelliannau 

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai lesddeiliaid yn dymuno gwneud eu gwaith gwella eu hunain.

Cyn gwneud unrhyw waith ar eich fflat, cysylltwch â’ch Swyddog Gwasanaethau Lesddeiliaid oherwydd mae’n bosibl y bydd angen i ni roi caniatâd i chi ddechrau’r gwaith. Ambell waith rydym yn gwrthod rhoi caniatâd i wneud gwaith a fyddai’n achosi problem yn ein barn ni.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am fod yn lesddeiliad, cysylltwch â’ch Swyddog Gwasanaethau Lesddeiliaid.

Cysylltwch â ni
  • Cyfeiriad E-bost
  • Ffôn
  • Cyfeiriad