FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ardaloedd adnewyddu

Nod ardaloedd adnewyddu yw gwella amodau byw mewn ardaloedd sydd angen eu hadfywio. Cyflwynwyd ardaloedd adnewyddu gan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. Y nod yw adfywio cymunedau a gwella hyder yn y cymunedau hynny drwy ganolbwyntio ar dai sector cyhoeddus, gyda rhagor o fuddsoddiad gan y sector preifat i sicrhau dyfodol hirdymor yr ardaloedd hynny.

Senghennydd yw’r unig gymuned ym Mwrdeistref Sirol Caerffili sydd â statws ‘ardal adnewyddu’ ar hyn o bryd. Ni chaiff unrhyw ardaloedd adnewyddu newydd eu dynodi gan fod Llywodraeth Cymru yn torri cyllid y cynllun yn 2016/17.

Cafodd yr ardaloedd canlynol fudd yn y gorffennol o gael statws Ardal Andewyddu:

  • Abertyswg
  • Oakdale
  • Tir-y-berth
  • Llanbradach
  • Rhymni

Fel arfer bydd statws Ardal Adnewyddu yn para am 10 mlynedd. Maent yn galluogi awdurdodau lleol i wella tai ac amwynderau cyffredinol ardal, datblygu partneriaethau effeithiol gyda phreswylwyr, y sector preifat a sefydliadau sector cyhoeddus eraill, a sicrhau’r effaith fwyaf posibl drwy wella hyder y gymuned a’r farchnad dai yn nyfodol yr ardal.

Bydd y penderfyniad i ddatgan ardal adnewyddu ond yn cael ei wneud ar ôl rhoi ystyriaeth lawn i’r dewisiadau a’r manteision tebygol a thrwy gynnwys pawb y mae’n debygol yr effeithir arnynt. Bydd materion cymdeithasol ac economaidd ardal yn cael eu hystyried hefyd. Ar ôl datgan ardal adnewyddu, mae’r manteision i’r awdurdod lleol yn cynnwys pwerau i wneud gwaith gwella amgylcheddol, cyfraniadau uwch gan y trysorlys a chyfraniadau is gan y rheini sy’n derbyn help drwy gynlluniau atgyweirio grŵp a chynlluniau atgyweirio fesul bloc; gan alluogi awdurdodau lleol i wneud gwaith atgyweirio ar adeiladwaith allanol blociau o eiddo, gan eu gadael mewn cyflwr rhesymol o ran gwaith atgyweirio.

Cysylltwch â ni