FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni

Cafodd Rheoliadau Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni (MEES) eu cyflwyno gan y Llywodraeth yn 2018.

Cafodd y rheoliadau eu cyflwyno i wella ansawdd adeiladau rhent preifat yng Nghymru a Lloegr, i gynyddu effeithlonrwydd ynni'r tai ac adeiladau sy'n perfformio waethaf, i wella cysur ac amodau mewn cartrefi sy'n cael eu rhentu'n breifat, ac i leihau tlodi tanwydd.

O fis Ebrill 2020 ymlaen, rhaid i eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat gyflawni Tystysgrif Perfformiad Ynni ar fand ‘E’, o leiaf.

Mae'r ddeddfwriaeth yn atal landlordiaid rhag gosod eiddo ar rent sydd ar fandiau ‘F’ neu ‘G’. Mae hyn yn berthnasol i denantiaethau newydd a phresennol.

Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau i landlordiaid..

Sut i weld eich Tystysgrif Perfformiad Ynni

Bydd Tystysgrif Perfformiad Ynni yn rhoi sgôr effeithlonrwydd ynni a sgôr effaith amgylcheddol. Bydd hi hefyd yn amcangyfrif defnydd ynni, allyriadau carbon deuocsid, goleuo, gwres a dŵr poeth y flwyddyn, ynghyd â'r costau blynyddol posibl ar gyfer pob un.

Os yw eiddo wedi'i farchnata i'w werthu neu i'w osod, neu os yw wedi'i addasu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, dylai fod ganddo Dystysgrif Perfformiad Ynni.

Chwilio am eich Tystysgrif Perfformiad Ynni yn ôl cod post.

Oes unrhyw gymorth ar gael i landlordiaid neu denantiaid?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio'n galed i gynnig cymorth i landlordiaid a thenantiaid i uwchraddio eu heiddo i'r safonau gofynnol.

Ar hyn o bryd, gall y rhaglen Nyth a chyllid Hyblygrwydd ECO, drwy weithio gyda Cymru Gynnes, gynnig amrywiaeth eang o gymorth i landlordiaid a'u heiddo, os ydyn nhw'n gymwys.

I gael rhagor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar gael, cliciwch ar y dolenni isod:

Gorfodi

Cyfrifoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw ymchwilio i unrhyw achosion posibl o dorri'r rheoliadau. Oni bai bod landlord yn rhoi gwybod i ni am eithriad, byddwn ni'n anfon llythyrau, yna byddwn ni'n rhoi hysbysiad gorfodi ac, o bosibl, yn trefnu ymweliad archwilio a all arwain at ddirwy o hyd at £5,000. Mae pob landlord yn cael ei gynghori'n gryf i weithredu ac i siarad â'u tenantiaid a phartïon eraill â buddiant.

Mentrau'r Llywodraeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ymhlith 59 o Awdurdodau Lleol sydd wedi ennill cynllun ariannu gan y Llywodraeth i helpu hyrwyddo a gorfodi cydymffurfio â'r Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni yn achos eiddo rhent preifat.

Bydd hyn, ynghyd â mentrau grant newydd y Llywodraeth fel y rhaglen ‘Green Home Finance’, sy'n rhan o'r Portffolio Arloesedd Sero Net gwerth £1 biliwn, yn helpu benthycwyr ar y stryd fawr, busnesau technoleg ariannol, cyflenwyr ynni ac eraill i arloesi ar safon fyd-eang o ran cynhyrchion cyllid newydd a fydd yn ei gwneud hi'n haws ac yn fwy fforddiadwy i berchnogion tai newid i ddulliau gwresogi carbon isel.

Mae hyn yn debygol o gynnwys treialu pympiau gwres, gwydr a deunydd inswleiddio sydd ar flaen y gad, yn ogystal â gwasanaethau cyllid gwyrdd fel morgeisi gwyrdd a rhyddhau ecwiti gwyrdd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: Atal landlordiaid gyda hwb ariannol i gynghorau.

Cysylltwch â ni
  • Cyfeiriad E-bost
  • Ffôn
  • Cyfeiriad