FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Tai lloches

Os ydych chi am fyw’n annibynnol ond mewn cartref llai o faint sy’n haws i’w reoli a gyda chymorth, yna efallai y bydd tai lloches yn apelio atoch chi.

Nod tai lloches yw helpu pobl i barhau i fyw’n annibynnol gyda chymorth lle bo angen. Mae gennym ni 33 o gynlluniau sy’n eiddo i’r Cyngor ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae ein cynlluniau tai lloches ni’n cynnwys byngalos neu fflatiau sy’n gwbl hunan-gynwysedig, gyda’u hystafelloedd ymolchi a’u ceginau eu hunain. Mae yna hefyd ardaloedd cymunedol lle gall y deiliaid contract gymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau.

Cyflwyniad i Dai Lloches (pdf)

Beth yw manteision tai lloches?

 • Cymorth yn ymwneud â thai gan Swyddog Tai Lloches
 • Adeiladau diogel
 • Cyfarfodydd rheolaidd gyda deiliaid contract i roi diweddariadau
 • gwasanaeth ac i rannu syniadau a barn
 • Digwyddiadau cymdeithasol a chymorth gan Gydlynydd Gweithgareddau
 • Gwasanaeth monitro larymau penodedig 24 awr y dydd/365 diwrnod y flwyddyn
 • Cymorth i gael mynediad at asiantaethau eraill, er enghraifft cymorth ariannol

Sut i wneud cais

Mae modd i bobl dros 60 oed wneud cais am Lety Lloches. Mae’n bosibl hefyd y bydd pobl o dan 60 oed sydd ag anableddau yn gymwys, yn amodol ar asesiad pellach. I weld y manylion ewch i’r adran gwneud cais am dŷ.

Y cymorth tai sydd ar gael mewn tai lloches

Os ydych chi’n ddeiliad contract sy’n byw yn un o’n cynlluniau tai lloches, bydd eich anghenion cymorth chi yn cael eu hasesu a chewch chi eich rhoi mewn un o dri band – Efydd, Arian neu Aur.


Os ydych yn derbyn budd-dal tai ni fydd yn rhaid i chi dalu am y gwasanaeth hwn; mae gennych hawl awtomatig i ‘Gyllid Cefnogi Pobl’ a fydd yn talu costau’r cymorth yn llawn.

Pa gymorth a gewch ym mhob band

Gwasanaeth y band Efydd

 • Help mewn argyfwng drwy’r gwasanaeth larwm cymunedol 365 diwrnod y flwyddyn
 • Adolygiad personol bob 6 mis ac archwiliad iechyd
 • Cymorth gan Gydlynydd Gweithgareddau penodedig sy’n gallu eich cynorthwyo i drefnu gweithgareddau neu gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol yn eich cynllun llety lloches a’r gymuned ehangach
 • Gwybodaeth, cymorth a chyngor cyffredinol ar dai ynghyd â’ch cyfeirio at wasanaethau priodol eraill
 • Cefnogaeth a chymorth byrdymor pan fyddwch yn sâl neu ar ôl i chi gael eich rhyddhau o’r ysbyty (4 – 6 wythnos)
 • Archwiliad o’r cortyn larwm a’r larwm gwddf yn eich cartref bob pythefnos
 • Bydd Swyddog Tai Lloches yn bresennol ar y safle (yn y bore neu’r prynhawn) i roi cymorth cyffredinol, pe bai angen
 • Uwchraddio’r gwasanaeth i’r band arian neu aur ar gais (yn amodol ar adolygu eich anghenion cymorth)

Gwasanaeth y band Arian

 • Help mewn argyfwng drwy’r gwasanaeth larwm cymunedol 365 diwrnod y flwyddyn
 • Adolygiad personol ac archwiliad iechyd bob 6 mis
 • Cymorth gan Gydlynydd Gweithgareddau penodedig sy’n gallu eich cynorthwyo i drefnu gweithgareddau neu i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol yn eich cynllun llety gwarchod a’r gymuned ehangach
 • Gwybodaeth, cymorth a chyngor cyffredinol ar dai ynghyd â’ch cyfeirio at wasanaethau priodol eraill
 • Cefnogaeth a chymorth byrdymor pan fyddwch yn sâl neu ar ôl i chi gael eich rhyddhau o’r ysbyty (4 – 6 wythnos)
 • Archwiliad o’r cortyn larwm a’r larwm gwddf yn eich cartref bob pythefnos
 • Bydd Swyddog Tai Lloches yn bresennol ar y safle (yn y bore neu’r prynhawn) i roi cymorth cyffredinol, pe bai angen
 • Asesiad manwl bob 6 mis o’ch anghenion cymorth a llunio Cynllun Cymorth sy’n nodi unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen arnoch
 • Un ymweliad wyneb yn wyneb bob wythnos gan eich Swyddog Tai Lloches a fydd yn gweithio gyda chi i gyflawni canlyniadau cadarnhaol o ran diwallu eich anghenion cymorth a nodwyd
 • Hyd at ddwy alwad intercom yr wythnos gan eich Swyddog Tai Lloches er mwyn cynnal neu wella eich annibyniaeth
 • Ymyrraeth mewn argyfwng i osgoi, os yn bosibl, yr angen i chi dderbyn lefelau uwch o gymorth ar sail tymor hwy
 • Uwchraddio’r gwasanaeth i’r band aur ar gais (yn amodol ar adolygu eich anghenion cymorth)

Gwasanaeth y band Aur

 • Help mewn argyfwng drwy’r gwasanaeth larwm cymunedol 365 diwrnod y flwyddyn
 • Adolygiad personol ac archwiliad iechyd bob 6 mis
 • Cymorth gan Gydlynydd Gweithgareddau penodedig sy’n gallu eich cynorthwyo i drefnu gweithgareddau neu gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol yn eich cynllun llety lloches a’r gymuned ehangach
 • Gwybodaeth, cymorth a chyngor cyffredinol ar dai ynghyd â’ch cyfeirio at wasanaethau priodol eraill
 • Cefnogaeth a chymorth byrdymor pan fyddwch yn sâl neu ar ôl i chi gael eich rhyddhau o’r ysbyty (4 – 6 wythnos)
 • Archwiliad o’r cortyn larwm a’r larwm gwddf yn eich cartref bob pythefnos
 • Bydd Swyddog Tai Lloches yn bresennol ar y safle (yn y bore neu’r prynhawn) i roi cymorth cyffredinol, pe bai angen
 • Asesiad manwl bob 6 mis o’ch anghenion cymorth a llunio Cynllun Cymorth sy’n nodi unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen arnoch
 • Hyd at 5 ymweliad wyneb yn wyneb / galwad intercom bob wythnos gan eich Swyddog Tai Lloches a fydd yn gweithio gyda chi i gyflawni canlyniadau cadarnhaol o ran diwallu eich anghenion cymorth a nodwyd. Nod y lefel hon o gymorth yw eich helpu i gynnal ac adennill eich annibyniaeth i aros yn eich cartref ac, os yn ymarferol, symud yn ôl i fand is
 • Cysylltu ag asiantaethau eraill ar eich rhan, lle y bo’n briodol, a threfnu cyfarfodydd cydgynllunio er mwyn sicrhau y caiff eich holl anghenion eu diwallu
 • Ymyrraeth mewn argyfwng i osgoi, os yn bosibl, yr angen i chi dderbyn lefelau uwch o gymorth ar sail tymor hwy
Cysylltwch â ni