Lesddeiliaid

Llawlyer Lesddeiliaid 

Diben y Llawlyfr Lesddeiliaid yw rhoi gwybodaeth hanfodol i chi am eich fflat lesddaliadol. Ni ellir ymdrin â phob digwyddiad posibl, ond mae’r canllaw hwn yn egluro pa wasanaethau y gallwch ddisgwyl eu cael ac mae’n esbonio eich hawliau a’ch cyfrifoldebau fel lesddeiliad.

Llawlyer Lesddeiliaid (PDF)

Cysylltwch â’ch Swyddog Gwasanaeth am Lesddeiliad os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am fod yn lesddeiliad y cyngor.

Gwybodaeth lesddeiliaid

Rhoi gwybod am atgyweiriad

Os sylwch fod problem gydag unrhyw un o'r meysydd sy'n dod o dan gyfrifoldeb y Cyngor, dylech chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl.

Gallwch roi gwybod am atgyweiriad trwy ffonio ein Tîm Atgyweirio Canolog ar 01443 864886

Gwneud hawliad yswiriant

I wneud hawliad ar eich yswiriant adeiladau, cysylltwch â'n Hadran Yswiriant yn Nhŷ  Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG. Gallwch hefyd eu ffonio - 01443 863259.

Cwestiwn, cwyn neu ganmoliaeth

Cysylltwch â’ch Swyddog Gwasanaeth am Lesddeiliad

Cymryd rhan

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch chi helpu i reoli eich cartref. Ein nod yw bod yn gwbl atebol i'n preswylwyr a'ch cynnwys chi yn ein gwaith. Credwn ni fod gan breswylwyr ran bwysig i'w chwarae wrth fonitro ein gwasanaethau ac rydyn ni’n croesawu adborth ar sut y gallwn ni wella.  Os hoffech chi gael rhagor o gyngor ar sut y gallwch chi gymryd rhan, cysylltwch â'ch Swyddog Gwasanaethau i Lesddeiliaid.

Diweddaru fy manylion cyswllt

Os oes unrhyw newid i’ch cyfeiriad, rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost, anfonwch hwy at eich Cysylltwch â’ch Swyddog Gwasanaeth am Lesddeiliad.  

Gwneud taliad

Gallwch wneud taliad mewn sawl ffordd:

  • Trwy'r Post - Gellir gwneud taliadau trwy siec wedi'i chroesi neu archeb bost yn daladwy i “CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI”. Cofiwch nodi rhif yr anfoneb ar gefn y siec.
  • Gyda cherdyn debyd - Gellir talu yn unrhyw un o'n swyddfeydd arian parod yn bersonol neu trwy ffonio 01443 863366.
  • Trwy ddebyd uniongyrchol – Ffoniwch 01443 863272 i gael taliadau tâl gwasanaeth
  • Talu Ar-lein

Opsiynau talu lesddalwyr

Atebion i ymholiadau cyffredinol

Cysylltwch â ni