FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Dewisiadau tai

Os ydych yn chwilio am dŷ ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, mae nifer o ddewisiadau ar gael i chi. 

Gwneud cais i ymuno â’r gofrestr tai

O 5 Rhagfyr 2016, rydym bellach yn gweithredu Cofrestr Tai Cyffredin lle gallwch wneud cais am dai Landlord Cymunedol gyda’r cyngor a Landlord Cymunedol  eraill ym mwrdeistref sirol Caerffili gyda chais ar-lein sengl. Mae’r cyngor yn berchen ac yn rheoli dros 10,800 eiddo cyngor ym mwrdeistref sirol Caerffili ac ar gyfartaledd mae 900 o’r eiddo hwn ar gael i osod bob flwyddyn.

Yn ogystal â hynny, mae gan ein partneriaid Cymdeithas Dai 3,700 eiddo yn ychwanegol yn ein bwrdeistref gyda nifer ohonynt ar gael i’w rhentu bob flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais ymwelwch â’r adran gwneud cais am dai.

Datganiad ysgrifenedig o gontract meddiannaeth ddiogel y Cyngor

Cartrefi’r Cyngor sy’n barod i’w rhentu

Mae gennym nifer o dai cyngor sy’n barod i’w rhoi ar osod yr wythnos hon. Ewch i’r adran tai sy’n barod i’w rhentu i weld y rhestr ddiweddaraf.

Rhentu preifat

Fe welwch fod mwy o dai o lawer ar gael yn y sector rhentu preifat na’r sector stoc Landlord Cymunedol (y Cyngor a chymdeithasau tai). Gan hynny bydd dewis ehangach o lawer ar gael i chi o ran y math o eiddo a’r ardal yr hoffech fyw ynddi. Ewch i’r adran rhentu preifat i weld yr eiddo diweddaraf sydd ar gael ar osod.

Tai gwarchod

Os ydych yn 60 oed neu’n hŷn gallwch wneud cais am dŷ gwarchod. Nod tai gwarchod yw helpu pobl i barhau i fyw’n annibynnol gyda chymorth lle bo angen. Mae gennym 900 uned llety gwarchod ar hyn o bryd mewn 33 o gynlluniau ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili. Ewch i’r adran tai gwarchod am fanylion.

Cymorth fel y bo’r angen

Os ydych yn 55 oed neu’n hŷn gallwch wneud cais am gymorth fel y bo’r angen. Mae cymorth fel y bo’r angen yn wasanaeth hyblyg sy’n eich helpu i reoli pethau a byw mor annibynnol â phosibl. Mae’r cymorth a gewch yn dibynnu ar eich anghenion. Ewch i’r adran ar gymorth fel y bo’r angen am fanylion.

Cyngor ar dai

Os ydych yn cael problemau o ran dod o hyd i lety, cadw eich cytundebau a/neu’n wynebu’r perygl o fod yn ddigartref, cysylltwch â ni i gael help a chymorth.

Cysylltwch â ni