FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Biniau compost

Mae tua 30% o gynnwys eich bin yn weddillion o’r gegin a’r ardd, sy’n ddeunydd organig a all gael ei droi’n gompost i’ch gardd.

Beth alla i ei gompostio?

Dyma rywfaint o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei ychwanegu i’ch bin i wneud y compost gorau. Ceisiwch rannu cynnwys y bin compostio'n hafal rhwng gwyrdd a brown i greu compost da.

‘Gwyrdd’

Pethau sy’n pydru’n gyflym, ac yn rhoi nitrogen a lleithder.

 • Tail anifeiliaid sy’n bwyta gwellt
 • Chwyn unflwydd
 • Cwlwm y cythraul
 • Rhedyn
 • Bonyn sbrowts
 • Pennau moronen
 • Croen lemwn/leim
 • Gwaddod coffi
 • Dail llysiau’r cwlwm
 • Blodau wedi’u torri
 • Ceirios y Gŵr Drwg
 • Plicion a phwlp ffrwythau
 • Hadau ffrwythau
 • Tociadau glaswellt
 • Gwair
 • Tociadau gwrych
 • Planhigion tŷ
 • Dail iorwg
 • Danadl poethion
 • Hen blanhigion o wely blodau
 • Chwyn lluosflwydd
 • Planhigion gwenwynig
 • Dail rhiwbob
 • Gwymon
 • Tociadau meddal a hen blanhigion
 • Dail a bagiau te
 • Wrin
 • Plicion a phwlp llysiau

‘Brown’

Yn pydru’n arafach, maent yn rhoi carbon a ffibr ac yn gwneud i bocedi aer ffurfio.

 • Dail hydref
 • Cardfwrdd
 • Coeden Nadolig
 • Leinwyr starts ŷd
 • Tyweli cotwm
 • Gwlân cotwm
 • Bocsys wyau
 • Plisgyn wy
 • Tociadau coed bytholwyrdd
 • Gwallt
 • Corciau naturiol
 • Cnau
 • Bagiau papur
 • Yswydden
 • Gwellt
 • Cobiau india corn
 • Tociadau dreiniog
 • Planhigion tomato
 • Papur cegin wedi’i ddefnyddio
 • Cynnwys hwfer
 • Lludw pren
 • Gwlân

Dim diolch!

Mae rhai pethau na ddylech eu rhoi yn y bin.

 • Esgyrn - gall ddenu plâu
 • Bara - gall ddenu plâu
 • Tuniau - ni fydd yn diraddio
 • Baw cath - gall gynnwys afiechyd
 • Diwedd sigarét - gall cemegau gael eu rhyddhau i’r compost
 • Ffilm lapio bwyd - ni fydd yn diraddio
 • Llwch glo - gall halogyddion achosi niwed i’r planhigion
 • Pecynnau creision - ni fydd yn diraddio
 • Cynhyrchion llaeth - gall ddenu plâu
 • Clytiau tafladwy  - perygl iechyd   
 • Ysgarthion cŵn - gall gynnwys afiechyd
 • Bwyd cŵn - gall ddenu plâu
 • Cartonau diodydd - ni fydd yn diraddio
 • Sgrapiau cig a physgod - gall ddenu plâu
 • Olew olewydd - gall ddenu plâu
 • Bagiau plastig - ni fydd yn diraddio
 • Poteli plastig - ni fydd yn diraddio
 • Hancesi papur sydd wedi eu defnyddio-  gall fod yn berygl iechyd

Manteision compostio gartref

 • Mae compostio’n atgyfeirio gwastraff organig o safleoedd tirlenwi ac mae’n helpu i leihau nwyau tŷ gwydr fel methan rhag cronni.
 • Mae compost yn llawn maetholion a gall fod yn gyflyrydd pridd rhagorol i’ch gardd. Mae am ddim, ac mae’n wrtaith da i bob math o blanhigion a llysiau. Mae’n fwyd sylfaenol i blanhigion ac yn gyflyrydd pridd o’r enw humus, sy’n gwella ffrwythlondeb ac ansawdd y pridd.
 • Gellir defnyddio compost yn lle gwrteithion niweidiol a mawnog.

Prynu bin compostio

Nid ydym bellach yn cynnig gwasanaeth noddedig. Yn hytrach, gallwch brynu biniau gwrtaith o ganolfannau garddio, siopau ‘DIY’ a manwerthwyr ar-lein.

 

Cysylltwch â ni