FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus wedi cael eu cyflwyno fel rhan o'r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn pennu lleoliad lle mae gweithgareddau’n cymryd lle sydd neu a all fod yn niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol. Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus yn gosod amodau neu gyfyngiadau ar bobl sy’n defnyddio’r ardal hwnnw.

Cosb am dorri Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Bydd unrhyw bersonau a geir yn euog o dorri’r gorchymyn yn agored i ddirwy nid yn uwch na £1,000 ar gollfarn ddiannod.

Yn dibynnu ar yr ymddygiad dan sylw, gallai'r swyddog gorfodi benderfynu y byddai hysbysiad cosb benodedig o £ 75.00 yn gosb fwyaf priodol.

Gall Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus gael eu gorfodi gan swyddogion yr heddlu, swyddogion diogelwch cymunedol yr heddlu ac unrhyw swyddogion a ddynodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gorchmynion Cyfredol

 

Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) wedi’i drosglwyddwyd o’r Gorchmynion Mannau Cyhoeddus Penodol (GMCP)

Ar 20 Hydref 2017, daeth y Gorchmynion Mannau Cyhoeddus Dynodedig presennol oedd mewn lle ym mwrdeistref sirol Caerffili yn Orchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) yn dilyn cyflwyniad Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Digwyddodd y trosglwyddiad hwn yn awtomatig a bydd y Gorchmynion presennol yn para am gyfnod o dair blynedd.

Mae'r amodau canlynol yn berthnasol yn yr ardaloedd a restrir yn y ddolen isod:

Ardaloedd wedi'u gwarchod gan Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

  1. Peidio ag yfed alcohol nac unrhyw beth y mae'r cwnstabl neu'r person awdurdodedig yn credu yn rhesymol i fod yn alcohol.

  2. I ildio unrhyw beth ym meddiant yr unigolyn hwnnw sydd, neu y mae'r cwnstabl neu'r person awdurdodedig yn credu'n rhesymol iddo fod, yn alcohol neu gynhwysydd ar gyfer alcohol.

Gellir delio â thorri GDMAC trwy roi Hysbysiad Cosb Benodedig o £ 100 gan Heddwas neu Warden Diogelwch Cymunedol i unrhyw un y mae ef neu hi o'r farn ei fod wedi cyflawni unrhyw drosedd o dan y Gorchymyn. Bydd gan berson 14 diwrnod i dalu'r Hysbysiad Cosb Benodedig o £100, neu swm gostyngol o £75 os caiff ei dalu o fewn 7 diwrnod. Bydd methu â thalu'r Hysbysiad Cosb Benodedig yn arwain at erlyniad.

Mae’r arwyddion cyfredol GMCP yn cynghori pobl eu bod mewn ardal ddynodedig yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd yn unol â'r ddeddfwriaeth newydd.

Bydd mapiau ardal yn cael eu llwytho i fyny wrth iddynt gael eu paratoi.

Tudalennau Cysylltiedig

Diogelwch cymunedol