Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol h.y. unrhyw fath o ymddygiad sy'n debygol o achosi aflonyddwch, larwm neu ofid, yn parhau i amharu ar lawer o'n cymunedau ac mae'n cwmpasu ystod eang o weithgareddau megis defnydd difeddwl o gerbydau, cam-drin geiriol, niwsans sŵn ac yfed ar y stryd.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach yn ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gryf ac mae ganddo nifer o offer sydd ar gael i'w ddelio ag ef gan gynnwys Gwaharddebau Sifil, Hysbysiad Gwarchod y Gymuned, Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus a Gorchmynion Cau.

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith negyddol ar ansawdd bywyd unigolion a chymunedau, felly mae'n bwysig rhoi gwybod am unrhyw bryderon neu faterion rydych chi'n eu profi.

Am gyngor ac arweiniad sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, cysylltwch â'n Tîm Diogelwch Cymunedol.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro.

Os nad yw'n argyfwng, ffoniwch 101.

Cysylltwch â ni