Ystrad Mynach

Ffurflen Asesiad Effaith ar Ddiogelu Data

 • Lleoliad: Ystrad Mynach– Camerâu 16-25 (gan gynnwys Traphont Hengoed)
 • Cyf: PERM179
 • Cynhaliwyd yr Asesiad Gan: Carl Nesling, Rheolwr yr Ystafell Reoli
 • Dyddiad yr Asesiad: 31/10/2023

At ba ddiben/dibenion y bydd CCTV yn cael ei ddefnyddio

Defnyddir CCTV yn unol ag amcanion y Cynllun. Prif amcanion y Cynllun yw:

 • Cadw pobl yn ddiogel a lleihau'r risg a'r perygl i bobl agored i niwed drwy waith monitro effeithiol gan ddefnyddio CCTV
 • Helpu i ganfod troseddau
 • Hwyluso'r gwaith o adnabod, dal ac erlyn troseddwyr o ran troseddu a'r drefn gyhoeddus
 • Helpu i adfer heddwch a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Atal neu liniaru achosion o darfu ar lif y traffig (nid cosbi pobl am dorri cyfraith traffig)
 • Helpu i leihau'r ofn o droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a thrwy hynny, hyrwyddo tawelwch meddwl y cymunedau dan sylw a hyrwyddo adfywio cymunedol ledled y rhanbarth

Pa fuddion y mae'n bwriadu mynd i'r afael â nhw?

Bwriedir iddo fod o fudd i breswylwyr a busnesau Ystrad Mynach, a'r rhai sy'n ymweld â'r dref, wrth ymdrin â'r materion a nodwyd yn amcanion y cynllun.

Pa fuddion a ddaw o ddefnyddio CCTV?

Prif amcan y Cynllun yw darparu amgylchedd diogel er budd y rhai sy'n byw, gweithio, masnachu, gwasanaethu ac yn mwynhau'r cyfleusterau yn ardaloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a'r rhai sy'n ymweld â'r ardaloedd hyn.

A all atebion llai ymwthiol o ran preifatrwydd (e.e. gwella'r goleuadau) gyflawni'r un amcan?

Digon o Oleuadau Stryd yn yr ardal er mwyn bod o fudd i'r defnyddwyr ac er mwyn helpu i wella ansawdd CCTV.

Nid oes unrhyw ateb hirdymor arall ar gael sy'n cynnig yr un ddarpariaeth o ran yr ardal a'r amser a gwmpesir.

A oes rhaid cael delweddau o unigolion, y gellir eu defnyddio i adnabod unigolion, neu a allai'r cynllun ddefnyddio delweddau eraill lle nad yw'n bosibl adnabod unigolion

Bydd Perchenogion y Cynllun yn cynnal polisïau a gweithdrefnau i fodloni gofynion:

 • BS 7958: 2015 / BS 10800: 2020 / BS 7858:2019
 • Cod Ymarfer ar CCTV y Comisiynwyr Gwybodaeth
 • Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA)
 • Deddf Hawliau Dynol
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (HSW)
 • Deddf Cyfle Cyfartal
 • Cod Ymarfer Camerâu Gwyliadwriaeth y Swyddfa Gartref
 • Cod Ymarfer Comisiynwyr Camerâu Gwyliadwriaeth.

Mae angen delweddau o bobl er mwyn gallu adnabod unrhyw berson sy'n cyflawni unrhyw achos o dorri amcanion y cynllun, ac er mwyn i'r awdurdodau erlyn perthnasol allu eu defnyddio.

A fydd y cyfarpar / system benodol sy'n cael eu hystyried yn sicrhau'r buddion dymunol nawr ac yn parhau i fod yn addas ar gyfer y dyfodol

Mae'r system yn gallu darparu delweddau o ansawdd uchel a'r buddion dymunol sydd eu hangen er mwyn darparu tystiolaeth sy'n ddigon da i'r awdurdodau erlyn ei defnyddio.  Caiff y system ei moderneiddio a'i diweddaru i sicrhau y cynhyrchir delweddau o ansawdd uchel yn barhaus.

Pa alwadau a allai godi (os o gwbl) i ddefnyddio'r delweddau hyn yn ehangach a sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r rhain?

Mae prif ardal canol y dref wedi'i chwmpasu.  Mae'n annhebygol y bydd unrhyw estyniadau parhaol i'r system bresennol.

Beth allech chi ei wneud i leihau'r amhariad ar y rhai a all gael eu monitro, yn enwedig os mynegwyd pryderon penodol?

Mae'r system rheoli'n cofnodi holl weithredoedd y gweithredwyr, sy'n golgyu ei bod yn bosibl cynnal archwiliadau o batrolau'r camerâu, a gellir rhoi rhwystr er preifatrwydd ar gamerâu er mwyn atal unrhyw amhariad ar ofod preifat.

A oes arwyddion priodol wedi'u gosod i roi gwybod i unigolion am y camerâu (os oes angen)?

Mae arwyddion wedi'u gosod ar yr holl ffyrdd a'r mynedfeydd cyhoeddus i ganol y dref ynghyd ag arwyddion yng nghanol y dref.

Beth yw'r cyfnod amser arfaethedig ar gyfer gosod CCTV?

Mae'r system wedi bod ar waith ers nifer o flynyddoedd.  Cynhaliwyd Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd Data yn unol â Chod Ymarfer Comisiynwyr Camerâu Gwyliadwriaeth.

Pennaeth y Gwasanaeth 

A yw'r system arfaethedig yn cydymffurfio â'r gyfraith? (Deddf Diogelu Data a Deddf Hawliau Dynol yn bennaf)

Ydy, mae'r system arfaethedig yn gweithredu yn unol â'r gyfraith, Safonau Prydeinig a'r Codau Ymarfer Perthnasol.

A yw'n angenrheidiol er mwyn ymdrin ag angen brys, fel diogelwch cyhoeddus neu atal troseddu?

Ydy, fel y dangosir gan y digwyddiadau a gaiff eu monitro ac ati ac ymatebion yr ymgyngoreion.  Mae'r camerâu'n helpu â diogelwch cyhoeddus, tawelwch meddwl, atal troseddu a materion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

A ellir ei chyfiawnhau yn yr amgylchiadau hyn?

Gellir.

A yw'n briodol i'r broblem y cafodd ei dylunio i fynd i'r afael â hi?

Oes.

 • Cymeradwywyd gan Berson Enwebedig (llofnod): J Morgan
 • Dyddiad: 16/10/2023

Beth yw barn yr unigolion hynny (os o gwbl) a fydd yn cael eu goruchwylio?

Rheolwr Ystafell Reoli 

Carl Nesling: "The Surveillance Camera Commissioner has put a responsibility on Local Authorities to justify any deployment of surveillance cameras via a Data Protection Impact Assessment (Previously Privacy Impact Assessment - P.I.A).

Such assessments are now required before deploying any new cameras and for assessing the continuing need for existing cameras. PIA’s consider whether there is a justified need for the deployment of cameras, for example serious, frequent antisocial behaviour.

It also considers the impact on those subjected to the surveillance, whether such actions are proportionate to the problem they aim to address and if other less intrusive measures have been considered e.g., improved lighting, gating, warden patrols, increased police patrols etc.

The system at Ystrad Mynach is due for its annual review and I am contacting all relevant / interested parties for their views on CCTV to enable us to make an assessment on the continued use of CCTV. Attached are some statistical information for your area in previous 12 months 01/08/22 to 31/07/23.

 • 1586 targeted CCTV patrols carried out by operators
 • 16 incidents / situations monitored by CCTV not requiring police attendance
 • 56 police request for assistance for live incidents
 • 4 police requests to view retrospective CCTV footage after incident has already occurred.
 • 2 Incidents CCTV uploaded directly to  Police database
 • Police.uk website - For period 01/08/22 to 31/07/23 there were 656 recorded incidents in the Ystrad Mynach ward and 35 recorded incidents in or near the area of the cameras.

Cynghorydd Sir - Ystrad Mynach | County Councillor - Ystrad Mynach

Cllr Alan Angel: "Morning Carl having the CCTV cameras in Ystrad is a must if anything we could do with another camera at the entrance to the back lane by the spar shop. As we have a lot of problems with youths causing problems most nights out side of the vape shop and also in the lane out side residents houses. One of the residents as now put his house up for sale due to the problems we are having police have been informed and earlier this year he confronted some youths outside his house and one pulled a knife on him. Police attend but found no knife when youth was searched. So we do need CCTV in our town."

Crime and Disorder Reduction Officer| Swyddog lleihau trosedd ac anhrefn

PC Greg Turley: "As the Crime and Disorder Reduction Officer for the area I would support and request that the cameras remain at their locations they provide both a Crime Prevention and Crime Detection purpose and the figures below support their necessity."

Swyddog Cymorth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol | Anti-social Behaviour Coordinator

Darren Carless MSc: "Based on the below and incidents / issues we’ve dealt with in the past 12 months I’d support the camera remaining."

Clerc i’r Cyngor / Clerk to the Council

Ms Ceri Mortimer: "Gelligaer Community Council agree to the continuation of CCTV in Ystrad Mynach to deter crime and for evidence gathering."