Prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf

Cefnogi Newidiadau Teulu

Mae Cefnogi Newidiadau Teulu yn cydlynu cefnogaeth i deuluoedd ar adegau o angen. Mae’r prosiect yn dod â Thîm o Amgylch y Teulu at ei gilydd sy’n gallu cynnig cymorth ar gyfer ystod eang o anghenion, yn enwedig pan mae gan deulu fwy nag un broblem. Mae ymarferydd cymorth dynodedig yn gweithio gyda’r teulu, ynghyd ag asiantaethau eraill i ddatblygu cynllun amlasiantaethol sy’n canolbwyntio ar gryfderau’r teulu. Mae hyn yn helpu torri cylchred unrhyw anghenion sy’n ailadrodd, gan ddarparu cyfleoedd i gael gafael ar ymyriadau cymorth eraill a meithrin gwytnwch.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - 01495 233232
CefnogiNewidiadauTeulu@caerffili.gov.uk

Parch Ieuenctid

Mae Parch Ieuenctid yn brosiect ar gyfer plant dros 10 oed sy’n dangos arwyddion cynnar o, neu yn dangos yn barod: ymddyg camdriniol,ymddygiad ymosodol, ac ymddygiad sy’n rheoli mewn perthnasau teuluol neu berthnasau agos. Mae’r prosiect hwn ond ar gael i blant sydd wedi cael eu cyfeirio drwy Cefnogi Newidiadau Teulu neu’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - 01495 235623
GTI@caerffili.gov.uk

â Phobl Ifanc a Theuluoedd Targedig

Mae Ymgysylltiad â Phobl Ifanc yn darparu ymyriadau â chymorth i blant 8 oed neu’n hyˆ n ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol, magu hyder a meithrin hunan-barch a gwytnwch.

Mae Ymgysylltiad â Theuluoedd hefyd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a chefnogaeth ar gyfer teuluoedd sydd â phlant a phobl ifanc sydd eisiau gwella eu perthynas ac ymddygiad o fewn y teulu. Mae’r ddau wasanaeth yn darparu sesiynau unigol a grwˆ p.

Mae Anturiaethau Caerffili yn darparu sesiynau awyr agored i ennyn diddordeb plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Gall Rhieni Ifanc hefyd gael mynediad at sesiynau yn y gymuned i’w cefnogi i oresgyn rhwystrau a mynd i’r afael â heriau sy’n eu hwynebu. Mae hyn yn eu helpu i dyfu a datblygu fel pobl ifanc a rhieni.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - 01443 863194
Ieuenctid@caerffili.gov.uk

Rhieni Hyderus, Teuluoedd Cryfach

Yn darparu cymorth rhianta wedi’i thargedu ar gyfer teuluoedd â phlant 8-17 oed. Gan ddefnyddio dull yn seiliedig ar gryfder, bydd y gwasanaeth Rhieni Hyderus, Teuluoedd Cryfach yn gweithio ochr yn ochr â theuluoedd i greu cynllun cymorth wedi’i deilwra sy’n diwallu anghenion y teulu. Adeiladu a chynnal perthnasoedd parchus, cadarnhaol gyda rhieni i wella eu sgiliau magu plant i gefnogi datblygiad, gofal a lles eu plant. Mae’r gwasanaeth Rhieni Hyderus, Teuluoedd Cryfach yn cynnig pecynnau cymorth pwrpasol i ddiwallu ystod o anghenion gan gynnwys rheoli ymddygiad, arferion a ffiniau. Bydd teuluoedd yn cael sesiynau unigol cychwynnol yn y cartref neu rithwir, ac yna’n symud ymlaen i fynychu rhaglenni grwˆ p (yn y gymuned/rhithwir) neu gymorth unigol pellach wedi’i deilwra. (Cyfeiriwch at y gwasanaethau cymorth Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant 0-7 oed).
Barnardos - 0300 124 0988
CPSFServices@Barnardos.org.uk

‘Platfform for Families’ - Prosiect Lles

Mae’r prosiect hwn yn gweithio gyda’r teulu cyfan gan gynnwys rhieni, gofalyddion, pobl ifanc a phlant sydd ag anghenion iechyd meddwl lefel isel. Bydd y cymorth yn dechrau gyda sesiynau unigol cyn symud ymlaen I sesiynau grwˆ p neu sesiynau unigol pellach lle bod angen. Mae’r gwasanaeth yn cynnig lle diogel i deuluoedd gwrdd, sgwrsio achael cymorth ar gyfer eu lles. Gall teuluoedd rannu profiadau ag eraill sy’n wynebu heriau tebyg ac ail-gysylltu i adeiladu gwytnwch a rhwydwaith o gefnogaeth. Mae’r prosiect yn helpu teuluoedd i archwilio eu hanghenion, eu disgwyliadau a dod o hyd i strategaethau defnyddiol i wella lles neu sut i gynorthwyo eraill yn y teulu a allai fod yn ei chael hi’n anodd.
Platfform - 01495 245802
families@platfform.org

Hyderus gydag Arian

Mae Hyderus gydag Arian yn darparu cyngor arbenigol a rheoledig ynghylch dyled, budd-daliadau lles a gallu ariannol. Rydyn ni’n cynorthwyo cleientiaid i drafod gyda chredydwyr, wrth ddarparu cyngor ar bob datrysiad dyled gan gynnwys gorchmynion methdaliad a rhyddhad dyled. Mae’r prosiect yn helpu cleientiaid i gynyddu eu hincwm i’r eithaf a dysgu sut i reoli eu harian yn fwy effeithiol i helpu i atal digartrefedd a sicrhau y gall teuluoedd ddelio â’u cyllid yn y dyfodol. Er mwyn cael mynediad i’r prosiect hwn, rhaid bod gan y teulu angen cymorth yn ymwneud â thai, bod yn gweithio gyda Chefnogi Newid Teulu neu wedi’i effeithio gan anabledd. Mae ‘anabledd’ wedi’i ddiffinio fel nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith ar y gallu i gyflawni gweithgareddau beunyddiol.
Cyngor ar Bopeth - 01443 878059
Admin1@cacbg.org.uk

Cam-drin domestig

Mae dau wasanaeth cam-drin domestig ar gael gyda’r prosiect hwn.

1. Dim Ofn – Cymorth i Blant a Phobl Ifanc

Mae’r prosiect hwn yn darparu cymorth wedi’i dargedu i blant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig drwy sesiynau unigol a grwˆ p, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi i archwilio a rhannu eu profiadau a’u teimladau. Efallai y bydd y sesiynau unigol yn digwydd yn y cartref, yr ysgol, neu leoliad priodol arall. Mae’r sesiynau grwˆ p yn cynnwys gweithgareddau â ffocws sy’n dod â nifer o blant a phobl ifanc at ei gilydd, mewn grwpiau addas i’w hoedran a chynnwys sesiynol.

2. Diogelwch Teulu sy’n dioddef Cam-drin Domestig

Mae’r prosiect hwn yn cynnig sesiynau unigol sy’n darparu gwaith diogelwch, cymorth, ac arweiniad yn syth sy’n galluogi teuluoedd yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig i aros yn eu cartrefi. Mae’r prosiect hefyd yn darparu sesiynau grwˆ p i rieni i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r effaith mae cam-drin domestig yn ei chael arnyn nhw fel rhiant ac ar eu plant. Mae’r sesiynau hyn yn helpu rhieni magu’r sgiliau sydd eu hangen i gadw eu teulu’n ddiogel rhag camdriniaeth yn y dyfodol.
Llamau - Gwasanaethau Cam-drin Domestig - 029 2086 0255
SaferCaerphilly@llamau.org.uk

Eiriolaeth

Mae dau wasanaeth eiriolaeth ar gael o fewn y prosiect hwn.

1. Eiriolaeth Plant a Phobl ifanc

Gwasanaeth eiriolaeth gyfrinachol, annibynnol wedi’i seilio ar faterion sy’n cefnogi plant a phobl ifanc trwy eu helpu i leisio’u barn. Mae’r prosiect y gweithio ar sail 1:1 er mwyn galluogi plentyn, neu berson ifanc, i leisio eu barn, dymuniadau a theimladau a rhoi diwedd ar rywbeth, dechrau rhywbeth neu newid rhywbeth.

2. Eiriolaeth Rhieni

Gwasanaeth cyfrinachol, annibynnol sy’n cynorthwyo rhieni i leisio eu barn. Mae’r prosiect y gweithio ar sail 1:1 ac yn cynorthwyo rhieni I ddatrys materion, gwneud newidiadau, ymgysylltu â gwasanaethau cymorth a llywio systemau.
National Youth Advocacy Service (NYAS) - 0808 808 1001
help@nyas.net
caerphillyparentadvocacy@nyas.net

Gofalyddion Ifanc

Mae sesiynau grwˆ p yn dod â gofalyddion ifanc ynghyd ar draws Caerffili i rannu ac archwilio themâu, profiadau ac anghenion cymorth cyffredin. Mae’r prosiect yn cynnig cymorth lles, sesiynau gwybodaeth, gweithgareddau llawn hwyl ac amser i ffwrdd o’r rôl ofalu.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - 01495 233218 neu 01495 233234
gofalyddion@caerffili.gov.uk

Fforwm Cymunedol

Bydd y Fforwm Cymunedol yn cefnogi pobl i leisio’u barn yn eu cymuned trwy eu hannog i gyfrannu at drafodaethau ac ymgynghoriadau am faterion lleol a datblygu gwasanaethau lleol a allai effeithio ar eu bywydau. Mae hefyd yn rhoi cyfle i unigolion gwrdd ag eraill yn eu cymuned leol trwy gyfarfodydd grwˆ p wythnosol cefnogol lle gallant ddysgu sgiliau newydd a chael profiad gwirfoddoli. Mae gweithgareddau wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion y grwˆ p a gallant gynnwys lles, cymorth llythrennedd digidol, dosbarthiadau coginio a gwnïo, gweithdai crefft, gweithgareddau awyr agored a chymwysterau a sgiliau ar gyfer cyflogaeth. Bydd unigolion hefyd yn cael cyfle i gofrestru a hyfforddi fel Hyrwyddwr Cymunedol, gan gynorthwyo teuluoedd yn eu cymuned leol gyda gwybodaeth briodol a chyfeirio at wasanaethau lleol.
Rhwydwaith Rhieni - 01443 875444
Admin@parentcaer.org.uk

Teuluoedd yn Gyntaf - Manylion cyswllt:

Ar gyfer ymholiadau a gwybodaeth ychwanegol am y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, cysylltwch â Thîm Cymorth Canolog Teuluoedd yn Gyntaf ar:
01443 864151
teuluoeddyngyntaf@caerffili.gov.uk
www.caerffili.gov.uk/TeuluoeddynGyntaf
Mae gan Deuluoedd yn Gyntaf Caerffili dudalen Facebook sy’n ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda’r holl

Blynyddoedd Cynnar

Mae Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf yn dod â chyllid ynghyd i gynorthwyo teuluoedd o’r cyfnod cynenedigol i 7 oed:

  • Byddwn ni’n gweithio gyda theuluoedd i sicrhau bod eu plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd, gan ystyried yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a chael gafael ar gymorth os oes angen.
  • Byddwn ni’n creu model i ddiwallu anghenion teuluoedd, ar yr adeg iawn, yn y lle iawn, gan y person iawn.

Gall pob teulu gofrestru o’r amser y maen nhw’n dod i wybod eu bod yn disgwyl babi i gael gafael ar gymorth trwy gydol y beichiogrwydd a blynyddoedd cynnar bywyd y plentyn, gan gynnwys dechrau’r ysgol. Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda bydwragedd, ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, ysgolion, gofal plant a’r holl ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy’n gallu cynorthwyo ystod eang o ddarpariaeth ar-lein, neu’n bersonol, yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu.

Mae enghreifftiau o’r math o gymorth yn cynnwys:

  • Grwpiau cynenedigol ac ôl-enedigol, bwydo ymatebol, clwb babanod, tylino babanod a diogelwch yn y cartref.
  • Negeseuon iaith a mynediad at weithgareddau cartref priodol, rhaglenni Let’s Talk i gefnogi datblygiad iaith, pecynnau Be Hear Be Clear yn ogystal â chymorth fwy arbenigol ar gyfer anhwylderau iaith penodol ym meithrinfa’r ysgol.
  • Cymorth i deuluoedd - mae cymorth ymarferol ar gael yn ogystal â mynediad at raglenni fel Rhieni Fel yr Athrawon Cyntaf, Rhaglen Datblygu Rhieni a CAMAU at lwyddiant.
  • Ymuno a chwarae, lleoedd â chymorth a chefnogaeth i blant ag anghenion datblygu sy’n dod i’r amlwg i gefnogi datblygiad plant.
  • Cymorth sgiliau hanfodol i blant, pobl ifanc ac oedolion i helpu gyda gweithgareddau dysgu gartref i adeiladu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol.

Mae’r tîm Blynyddoedd Cynnar yn dîm amlasiantaeth medrus iawn sy’n gweithio gyda theuluoedd i adeiladu gwytnwch i gynorthwyo eu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Rydyn ni’n canolbwyntio ar gydnabod cryfderau teuluoedd i greu cyfleoedd i gynorthwyo ei gilydd a datblygu cymunedau cydnerth i blant a phobl ifanc ffynnu.
www.caerffili.gov.uk/blynyddoeddcynnar - 01443 863232
earlyyearshub@caerphilly.gov.uk
www.blynyddoeddcynnarcaerffili.co.uk/

Cysylltwch â ni