Dweud Wrthym Unwaith

Pan fydd rhywun wedi marw, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud, a hynny ar adeg pan na fyddwch eisiau gwneud dim ohonynt, mae'n debyg. Un o'r pethau hyn yw cysylltu â'r adrannau llywodraeth a gwasanaethau cyngor lleol sydd angen gwybod am y farwolaeth.

Mae 'Dwedwch Unwaith Wrthym' yn wasanaeth lle gallwn eich helpu i roi'r wybodaeth i'r Adran Gwaith a Phensiynau, fel eu bod nhw yn pasio'r wybodaeth ymlaen i nifer o adrannau llywodraeth a gwasanaethau llywodraeth leol.

Sut i gael mynediad at y gwasanaeth

Cyn y gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith, rhaid i chi gofrestru'r farwolaeth.

Pan fyddwch chi wedi gwneud hynny, gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith mewn un o dair ffordd:

 • Wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru - Mae angen i chi gofrestru'r farwolaeth cyn y gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth. Bydd y gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith yn cael ei gynnig i chi yn ystod yr un apwyntiad. I drefnu apwyntiad, cysylltwch â ni.

 • Ar-lein yn www.gov.uk/tell-us-once - Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith ar-lein. Pan fyddwch chi wedi cofrestru'r farwolaeth, bydd y cofrestrydd yn rhoi cyfeirnod Dweud Wrthym Unwaith unigryw i chi, a bydd angen hynny arnoch chi i fewngofnodi.

 • Dros y ffôn gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau - Gallwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith ar unrhyw adeg ar ôl i chi gofrestru'r farwolaeth. Bydd y cofrestrydd yn rhoi'r rhif ffôn i chi. Os oes angen, bydd cynghorydd a chyfieithydd ar y pryd yn eich ffonio chi'n ôl ac yn eich helpu chi. Os ydych chi'n ffonio o Gymru, byddwch chi'n cael parhau â'r alwad yn Gymraeg.

Pwy all gael ei hysbysu gyda'r gwasanaeth hwn?

Bydd Dwedwch Unwaith Wrthym yn helpu teuluoedd sy'n galaru i hysbysu'r sefydliadau ac adrannau llywodraeth canlynol pan fydd rhywun yn marw:

 • Gwasanaethau Cyngor
 • Treth gyngor
 • Gwasanaethau cymdeithasol i oedolion
 • Bathodynnau glas (bathodynnau car i bobl anabl)
 • Gwasanaethau cymdeithasol i blant
 • Cofrestr etholiadol
 • Budd-dal tai a gostyngiadau'r dreth gyngor
 • Casglu taliadau ar gyfer gwasanaethau'r cyngor
 • Tai cyngor
 • Llyfrgelloedd a hamdden

Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalydd
 • Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Pensiwn Gwladol
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Tîm Gofal Iechyd Tramor

Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC)

 • Budd-dal Plant
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Trethu personol

Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi

 • Pasbort

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

 • Trwydded Yrru
 • Dogfen gofrestru/berchnogaeth cerbyd

Os y byddwch yn defnyddio'r gwasanaeth wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru, efallai gall y cofrestrydd eich helpu i ddod o hyd i fwy o wybodaeth a sefydliadau allai fod o gymorth i chi, ac os oes angen, cysylltu ag adrannau cyngor eraill sydd heb eu rhestru uchod, er enghraifft cerdyn teithio rhatach.

Gwybodaeth y byddwch ei hangen

Er mwyn gwneud yn siŵr bod yr wybodaeth gywir yn cael ei rhoi i unrhyw sefydliadau y byddwn yn cysylltu â nhw drosoch chi, ac er mwyn i chi gael y mwyaf allan o'r gwasanaeth, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu bod â'r wybodaeth ganlynol ynghylch yr ymadawedig wrth law:

 • Rhif Yswiriant Cenedlaethol yr ymadawedig (ac unrhyw ŵr, gwraig neu bartner sifil cyfreithiol sydd dal yn fyw)
 • Dyddiad geni
 • Tref/gwlad enedigol
 • Manylion unrhyw wasanaethau/budd-daliadau yr oeddent yn
 • Tystysgrif marwolaeth
 • Trwydded yrru neu rif trwydded yrru
 • Rhif cofrestru cerbyd unrhyw gerbydau sydd wedi’u yn enw’r ymadawedig
 • Pasport neu rif pasport
 • Bathodyn glas

Gallech gael eich holi am fanylion:

 • Perthynas agosaf
 • Gŵr, gwraig neu bartner sifil sy'n dal yn fyw
 • Y person sy'n delio gyda'r ystâd

Noder: Rhaid cael caniatâd y personau a restrwyd uchod os ydych yn mynd i roi gwybodaeth amdanynt i ni.

Gwybodaeth Bellach

Os hoffech chi unrhyw wybodaeth bellach ynghylch y gwasanaeth cysyllwch â'r swyddfa gofrestru.

Canllaw profedigaeth

Gwyddom pa mor anodd yw hi pan fyddem yn colli rhywun sy'n agos atom drwy farwolaeth. Gall teimladau o sioc, tristwch, colled a dryswch gymryd ein bywydau drosodd. Mae hefyd yn amser pan fo cymaint o bethau i'w wneud,  pan fyddwn ni'n teimlo nad ydym yn gallu ymdopi.

Mae gwasanaeth Cofrestru a Phrofedigaeth y Cyngor wedi cynhyrchu'r canllaw profedigaeth hwn i'ch helpu chi drwy'r amser anodd hwn. Mae'n darparu arweiniad, cefnogaeth a sicrwydd a bydd yn eich helpu i gael yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i'ch helpu trwy'ch profedigaeth.

Cysylltwch â ni