FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cronfa Grantiau i'r Sector Gwirfoddol

Mae'r cynllun grantiau hwn yn cynnig grantiau bach iawn i sefydliadau cymunedol/yn y sector gwirfoddol, ac maen nhw'n gyfraniad tuag at gostau rhedeg y sefydliad. Nid oes meini prawf ffurfiol ar gyfer y grant; yn lle hynny, mae grantiau'n cael eu dyrannu yn unol â set o ‘feini prawf cyffredinol’.

Cymorth i Unigolion: Mae'r grant hwn er mwyn rhoi cymorth i unigolion sy'n cynrychioli'r Fwrdeistref Sirol neu Gymru ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, yn y flwyddyn ariannol berthnasol.

Pwy sydd â'r hawl i wneud cais?

Sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau elusennol – mae'r rhain yn sefydliadau sydd â dogfen lywodraethu (fel cyfansoddiad) ac yn chwilio am grant bach i gefnogi eu gweithgareddau.

Unigolion sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cymorth i unigolion.

Sut i wneud cais

I wneud cais am arian, mae angen i chi lenwi ffurflen gais rydych chi'n gallu ei lawrlwytho isod (unigol neu sefydliad), neu cysylltwch â'r Tîm Polisi a Phartneriaethau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG.

Ffôn: 01443 866391 
E-bost: GrantiauCymunedol@caerffili.gov.uk

Faint o grant sydd ar gael?

Mae'r grantiau gwerth hyd at £400, ond, yn gyffredinol, maen nhw'n llai na'r swm hwn. Mae rhestr o'r ‘meini prawf cyffredinol’ ar gyfer dyfarniadau ar gael, isod.

Categori

Meini prawf

Gwerth

A

Cymdeithas Pensiynwyr gyda'i hadeilad ei hun

300

B

Cymdeithas Pensiynwyr heb ei hadeilad ei hun

150

C

Unigolion (amatur) sy'n cynrychioli Cymru gartref

130

C1

Unigolion (amatur) sy'n cynrychioli Cymru – Grant Atodol

120

D

Unigolion (amatur) sy'n cynrychioli Cymru dramor

250

E

Bandiau jazz

100

F

Corau

100

G

Clwb chwaraeon i blant (hyd at 50 o aelodau)

100

G1

Clwb chwaraeon i blant (dros 50 o aelodau)

200

H

Clybiau Bechgyn a Merched/YMCA/Sgowtiaid/Cybiau/Brownis/Geidiaid/Brigâd y Bechgyn/Croesgadwyr (hyd at 50 o aelodau)

100

H1

Clybiau Bechgyn a Merched/YMCA/Sgowtiaid/Cybiau/Brownis/Geidiaid/Brigâd y Bechgyn/Croesgadwyr (dros 50 o aelodau)

200

I

Ambiwlans Sant Ioan (hyd at 50 o aelodau) – Cadetiaid/Badgers

100

J

Ambiwlans Sant Ioan (dros 50 o aelodau) – Cadetiaid/Badgers

200

M

Bandiau Pres ac Arian

400

N

Rhandiroedd

100

O

Cymdeithas y Celfyddydau

100

P

Clybiau Ysgrifenwyr

100

Q

Grwpiau Theatr

200

R

Grwpiau Cymunedol

100

S

Grwpiau Gwenynwyr

100

T

Clybiau Garddio

150

U

Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr

100

V

Gwefannau – Cam dylunio cychwynnol yn unig

100

W

Clybiau Cadw Colomennod

200

X

Clybiau sy'n cael eu rhedeg o Eglwysi/Capeli

200

Y

Clwb chwaraeon (hyd at 50 o aelodau)

100

Z

Clwb chwaraeon (dros 50 o aelodau)

200

AA

Arall – hyd at uchafswm

400

Pa mor aml mae ceisiadau yn cael eu hystyried?

Mae modd cyflwyno cais ar unrhyw adeg, ac mae ceisiadau'n cael eu hasesu'n fisol.