Cymorth CMGG

Mae CMGG yn cynnig cymorth a chyngor i grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mentrau cymdeithasol yn ogystal ag i unigolion sydd â diddordeb mewn helpu a chefnogi eu cymunedau. Mae CMGG hefyd yn darparu gwasanaethau uniongyrchol mewn cymunedau ar draws ardal Gwent.

Mae’r cyngor, arweiniad a chefnogaeth ganlynol ar gael:

 • Sefydlu grwˆ p cymunedol neu elusen
 • Dewis strwythur llywodraethu cywir
 • Datblygu dogfennau a pholisïau llywodraethu
 • Cymorth i ymddiriedolwyr a phwyllgorau rheoli
 • Rolau a chyfrifoldebau aelodau pwyllgor, swyddogion ac ymddiriedolwyr
 • Sicrhau bod eich mudiad yn rhedeg yn effeithiol
 • Cymorth â rheolaeth ariannol sylfaenol
 • Cynorthwyo â datblygu a chynllunio prosiectau ar bob lefel
 • Recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr ac adnabod cyfl eodd i wirfoddolwyr
 • Cael mynediad i gyllid
 • Chwiliadau Grantfi nder
 • Trefnu digwyddiadau cymunedol
 • Gweithredu gan gymunedau i gael mynediad i wasanaethau a gwella cyfleusterau cymunedol
 • Cynnig cyfl eoedd i rwydweithio â grwpiau lleol a chymunedau o ddiddordeb eraill
 • Cynnig cyfl eoedd i weithio mewn partneriaeth a chymryd rhan mewn strategaethau lleol
 • Cyfl eoedd i ddylanwadu ar bolisïau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol
 • Galluogi’r trydydd sector i gyfl enwi gwasanaethau cyhoeddus
 • Aelodaeth o Is-bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol
 • Datblygu cyfl eoedd chwarae a gwyliau i blant a phobl ifainc
 • Ymgynghori ac ymgysylltu
 • Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed
 • Cyfeirio pobl at fathau eraill o gymorth a mudiadau defnyddiol
 • Cael mynediad i hyfforddiant
 • Llungopïo
 • Tafl enni gwybodaeth
 • Benthyg offer
 • Aelodaeth o GMGG i grwpiau lleol gan gynwys cylchrawn Voluntary Voice, bwletinau gwybodaeth gyson, fforymau a rhwydweithiau lleol, hawl i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chael eich ethol i’r pwyllgor rheoli lleol.

Ewch i wefan CMGG am wybodaeth bellach www.gavowales.org.uk.