Cofrestru i bleidleisio

Mae am ddim, yn gyflym ac yn hawdd cofrestru. Yr unig beth sydd angen arnoch yw eich rhif yswiriant gwladol.

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth i

 • Gofrestru i bleidleisio
 • Diweddaru eich enw, cyfeiriad neu fanylion eraill ar y gofrestru etholiadol, gan gynnwys gwneud cais am ffurflen gais pleidlais drwy’r post.

Bydd gofyn i chi

 • Lle rydych yn byw (gan gynnwys os ydych yn ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor)
 • Eich dinasyddiaeth
 • Eich dyddiad geni
 • Eich enw llawn (gan gynnwys os ydych wedi newid eich enw yn ystod y 12 mis diwethaf)
 • Eich rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich cyfeiriad
 • Os ydych yn byw mewn ail gyfeiriad (os oes gennych dau gartref neu os ydych yn fyfyriwr/wraig gyda chyfeiriad cartref ac yn ystod y tymor)
 • Os ydych wedi symud allan o gyfeiriad arall yn y 12 mis diwethaf (gan gynnwys o dramor)
 • Os ydych eisiau i’ch enw gael ei gynnwys ar y ‘gofrestr agored’.
 • Os ydych eisiau pleidlais drwy’r post
 • Sut fyddwch yn hoffi ein bod yn cysylltu â chi os bydd unrhyw gwestiynau gennych am eich cais.

Os nad oes mynediad gennych i’r we, ffoniwch ein llinell gymorth gwasanaethau etholiadol ar 01443 864203. Gallwn gymryd eich manylion dros y ffon neu anfon ffurflen gofrestru drwy’r post os oes well gennych.

Cofrestru i bleidleisio os ydych yn y lluoedd arfog

Mae pobl yn y lluoedd arfog, a’u gwyr/gwragedd neu bartneriaid sifil, yn gallu cofrestru i bleidleisio yn y ffordd arferol. Serch hynny, os ydych yn debygol o fod wedi eich lleoli dramor yn y flwyddyn nesaf, mae’n well i gofrestru fel pleidleisiwr/wraig gwasanaeth gan ddefnyddio cyfeiriad DU sefydlog.

Pwy all gofrestru?

Rhaid i chi fod yn 14 oed neu'n hŷn

Rhaid i chi hefyd fod yn un o'r canlynol:

 • dinesydd Prydeinig
 • dinesydd Gwyddelig neu'r Undeb Ewropeaidd sy'n byw yn y Deyrnas Unedig
 • dinesydd o'r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig neu aros yn y Deyrnas Unedig, neu nad oes angen caniatâd arno
 • dinesydd gwlad arall sy'n byw yng Nghymru sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig neu aros yn y Deyrnas Unedig, neu nad oes angen caniatâd arno

Pam ddylen i gofrestru?

 • Mae’r wybodaeth yn ofynnol yn gyfreithlon.
 • Os nad ydych wedi cofrestru, ni allwch bleidleisio mewn etholiadau.
 • Efallai byddwch yn ei chael hi’n anodd cael credyd, benthyciadau, cytundebau ffôn, morgais neu gyfrif banc gan fod y gofrestr yn cael ei ddefnyddio gan asiantaethau cyfeirnod credyd.

Pryd fydd angen i mi gofrestru?

Mae angen i chi gofrestru os:

 • nad ydych wedi cofrestru yn barod; neu
 • os nad ydych yn siŵr os ydych wedi cofrestru (peidiwch â phoeni am gofrestru ddwywaith - byddwn yn gwirio am hynny); neu
 • yw eich amgylchiadau wedi newid (er enghraifft, rydych wedi symud cartref yn ddiweddar neu newid eich enw ); neu
 • rydym wedi dweud wrthych chi yn ystod ein canfasio blynyddol nad yw eich manylion etholiadol yn cyd-fynd â chofnodion eraill. 
Cysylltwch â ni