Strategaeth Tai Lleol a Gynllun Cyflawni

Mae Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Caerffili: Agenda ar gyfer Newid (2021 - 2026) yn darparu 5 blaenoriaeth wedi’u nodi gan y Cyngor a’i bartneriaid i fynd i’r afael â’r sialensiau tai yn y Fwrdeistref Sirol.

Ei gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy o ansawdd dda, a darparu amrywiad o wasanaethau sy'n helpu pobl i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu tai eu hun, cwrdd ag anghenion a dyheadau’r genhedlaeth yma a chenedlaethau’r dyfodol.

Cafodd y strategaeth yma ei chymeradwyo gan y Cyngor yn Hydref 2021.

Strategaeth Tai - Agenda ar gyfer Newid 2021-2026 (PDF)

Hawdd ei ddeall : Strategaeth Tai - Agenda ar gyfer Newid 2021-2026 (PDF)

Mae’r strategaeth yma hefyd ar gael fel cyfres o glipiau fideo Iaith Arwyddion Prydain:

Aelod Cabinet Ymlaen

Gweledigaeth Tai & Blaenoriaethau Strategol

Blaenoriaeth Strategol: Creu Dewisiadau Gwell

Blaenoriaeth Strategol: Creu Lleoedd Gwych i Fyw

Blaenoriaeth Strategol: Creu Cartrefi Iach a Chymdogaethau Bywiog

Blaenoriaeth Strategol: Darparu Cartrefi Newydd

Blaenoriaeth Strategol: Cefnogi Anghenion Tai Arbenigol

Gynllun Cyflawni

Mae’r Strategaeth Tai Lleol yn cael ei chynorthwyo gan Gynllun Cyflawni. Pwrpas y Cynllun Cyflawni yw nodi'r camau gweithredu mae'r Cyngor a'i bartneriaid yn bwriadu eu cymryd dros y 5 mlynedd nesaf i helpu gwireddu'r weledigaeth hirdymor ar gyfer tai sydd wedi'i chynnwys yn y Strategaeth Tai Lleol. Bydd y Cynllun Cyflawni'n cael ei fonitro'n rheolaidd a bydd cynnydd yn cael ei adrodd i Bartneriaeth Tai Fforddiadwy Caerffili a'r Pwyllgor Tai ac Adfywio.

Cysylltwch â ni