FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Strategaeth Tai Lleol

Mae Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Caerffili: Agenda ar gyfer Newid (2021 - 2026) yn darparu 5 blaenoriaeth wedi’u nodi gan y Cyngor a’i bartneriaid i fynd i’r afael â’r sialensiau tai yn y Fwrdeistref Sirol.

Ei gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy o ansawdd dda, a darparu amrywiad o wasanaethau sy'n helpu pobl i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu tai eu hun, cwrdd ag anghenion a dyheadau’r genhedlaeth yma a chenedlaethau’r dyfodol.

Cafodd y strategaeth yma ei chymeradwyo gan y Cyngor yn Hydref 2021.

Mae’r Cyngor hefyd wrthi’n datblygu cynllun cyflenwi a fydd ar gael ar y dudalen we yma unwaith mae’n cael ei orffen.

Mae’r strategaeth yma hefyd ar gael fel cyfres o glipiau fideo Iaith Arwyddion Prydain:

Aelod Cabinet Ymlaen

Gweledigaeth Tai & Blaenoriaethau Strategol

Blaenoriaeth Strategol: Creu Dewisiadau Gwell

Blaenoriaeth Strategol: Creu Lleoedd Gwych i Fyw

Blaenoriaeth Strategol: Creu Cartrefi Iach a Chymdogaethau Bywiog

Blaenoriaeth Strategol: Darparu Cartrefi Newydd

Blaenoriaeth Strategol: Cefnogi Anghenion Tai Arbenigol

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at neu ffonio 01443 863121.

Dogfennau

Strategaeth Tai - Agenda ar gyfer Newid 2021-2026 (PDF)

Cysylltwch â ni