Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Daeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill 2016.

Mae’r Ddeddf yn newid y ffordd y mae anghenion pobl yn cael eu hasesu a’r ffordd mae gwasanaethau’n cael eu darparu – byd gan bobl mwy o lais yn y gofal a’r cymorth eu bod nhw’n eu cael.

Mae hefyd yn hyrwyddo ystod o gymorth sydd ar gael yn y gymuned i leihau'r angen am gymorth ffurfiol, wedi'i gynllunio.

 • Bydd gwasanaethau ar gael i ddarparu’r gefnogaeth gywir ar yr amser cywir.
 • Bydd rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael.
 • Bydd asesu’n symlach ac yn gymesur.
 • Bydd gan ofalwyr hawl cyfartal i gael eu hasesu am gymorth.
 • Bydd pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth

Mae’r Ddeddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant – Rhan Dau, adran 14 yn mynnu bod awdurdodau lleol a byrddau iechyd gynnal asesiad ar y cyd o’r anghenion am ofal a chymorth, ac anghenion y gofalwyr, yn ardaloedd yr awdurdodau lleol.

Mae gofal a chymorth yn ymwneud â phobl sy’n hysbys i’r gwasanaethau cymdeithasol, gofalwyr a’r rhai sy’n cael eu cefnogi drwy wasanaethau ataliol.

Mae’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (PNA) yn cynnwys dwy adran:

 • Asesu i ba raddau y mae pobl, neu eu gofalwyr, angen gofal a chymorth ac i ba raddau y mae angen cymorth arnyn nhw.
 • Asesu amrywiaeth a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen ar gyfer anghenion gofal a chymorth y boblogaeth a’u gofalwyr, er mwyn atal anghenion rhag codi a gwaethygu, a'r camau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg.

Cafodd asesiad y boblogaeth cyntaf ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2017 a chafodd y fersiwn ddiweddaraf ei chyhoeddi ym mis Ebrill 2022.

Cynllun Ardal Rhanbarthol

Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi amrywiaeth a lefel y gwasanaethau eu bod nhw’n bwriadu eu darparu, neu drefnu i gael eu darparu, mewn ymateb i’r asesiad o anghenion y boblogaeth. Rhaid i gynlluniau ardal gynnwys y gwasanaethau penodol sydd wedi cael eu cynllunio mewn ymateb i bob thema graidd sydd wedi cael ei nodi yn yr asesiad o boblogaeth. Fel rhan o hyn, mae rhaid i gynlluniau ardal gynnwys:

 • y camau y bydd partneriaid yn eu cymryd mewn perthynas â’r ardaloedd blaenoriaeth integreiddio ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol;
 • achosion a manylion y cronfeydd cyfun i gael eu sefydlu mewn ymateb i asesiad y boblogaeth;
 • sut fydd gwasanaethau’n cael eu caffael neu eu trefnu, gan gynnwys drwy fodelau darparu amgen;
 • manylion y gwasanaethau ataliol a fydd yn cael eu darparu neu eu trefnu;
 • y camau sy’n cael eu cymryd mewn perthynas â darparu gwybodaeth a gwasanaethau cyngor a chymorth; ac
 • y camau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cafodd y cynllun ardal cyntaf ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2018 gyda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn sicrhau cysylltiadau rhwng y Cynllun Ardal a Chynlluniau Llesiant yr Awdurdod Lleol sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i hwyluso cydweithio ac osgoi dyblygu. Y manteision a fydd yn cael eu disgwyl yw mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithio rhanbarthol, comisiynu ar y cyd a gwneud y gorau o adnoddau.

Dogfennau Cysylltiedig

I gael copi o unrhyw un o’r dogfennau sy’n cael eu rhestri isod, ewch i Bwrdd Partneriath Rhanbarthol Gwent gwefan.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, cysylltwch â gwentregionalpartnershipboard@torfaen.gov.uk neu ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol sy’n cael eu rhestri isod.
 
Facebook: Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
Twitter: @Board Gwent
YouTube: Gwent Regional Partnership Board