FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Strategaeth y Gymraeg Pum Mlynedd 2022-2027

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, yng Nghymru mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac felly ni all yr iaith Gymraeg cael ei thrin yn llai ffafriol.

Rhaid i awdurdodau yng Nghymru lunio strategaeth y Gymraeg sy’n esbonio sut ydynt yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yn eu hardaloedd.

Dyma ail Strategaeth y Gymraeg Pum Mlynedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae'n nodi camau gweithredu ar sut y byddwn yn hyrwyddo'r Gymraeg, yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ac yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y fwrdeistref sirol drwy weithio mewn partneriaeth. Gweler Adran 6 am y camau gweithredu manwl ar sut y byddwn yn cyflawni hyn.

Rydym wedi gweithio mewn cydweithrediad â’n partneriaid i ddatblygu strategaeth sy'n adeiladu ar ein llwyddiannau yn y gorffennol, yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn y fwrdeistref sirol, yn bodloni gofynion deddfwriaethol ac yn bwysicaf oll, yn ystyrlon, yn briodol ac yn gyraeddadwy i bawb sy’n rhan o’r broses.

Cafodd y Strategaeth Iaith Gymraeg Pum Mlynedd 2022-2027 ei chymeradwyo gan y Cabinet ar 9 Mawrth 2022.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y strategaeth a’r atodiadau cefnogol:

Cysylltwch â ni