Polisi Chwythu'r Chwiban

Ydych chi'n poeni am ddrwgweithredu yn y gwaith?

Whistleblowing

Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i gynnal a monitro safonau ymddygiad a sicrhau bod trefniadau priodol ar waith o ran llywodraethu da. Mae trefniadau chwythu'r chwiban da yn sicrhau bod cyflogeion yn gallu mynegi pryderon gan felly helpu i gynyddu ymddiriedaeth a hyder yn y sefydliad. 

Gall yr elusen Chwythu'r Chwiban annibynnol, Protect, eich cynghori os ydych chi'n ansicr a ddylech chi ddefnyddio'r polisi neu os oes angen cyngor cyfrinachol am ddim arnoch ar unrhyw adeg. Gellir cysylltu â hwy ar 020 3117 2520, ar y wefan www.protect-advice.org.uk neu drwy e-bostio whistle@protect-advice.org.uk.

Dyma oriau agor Protect:

Dydd Llun: 9.30 -13:00 and 14:00 – 17:30
Dydd Mawrth: 9.30 -13:00 and 14:00 – 17:30
Dydd Mercher: 9.30 -13:00
Dydd Iau: 9.30 -13:00 and 14:00 – 17:30
Dydd Gwener: 9.30 -13:00

Bydd Protect yn siarad â galwyr y tu allan i'r oriau hyn, ond drwy apwyntiad yn unig

Nod Polisi Chwythu'r Chwiban y Cyngor yw annog a galluogi cyflogeion i fynegi pryderon o ran camymddwyn a chael adborth ar unrhyw gamau a gymerir.

Polisi Chwythu'r Chwiban (PDF)

Gall cyflogeion y Cyngor sy’n bryderus ynghylch camymddwyn godi’r mater gyda’u rheolwr llinell neu un o’r swyddogion canlynol: -