FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cyfrifiad 2021

Census 2021 logoMae'r cyfrifiad ar gyrraedd. Drwy gymryd rhan, gallwch chi helpu'r broses o wneud penderfyniadau am wasanaethau sy'n llywio eich cymuned, fel gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth.

Arolwg sy'n digwydd unwaith bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae'r cyfrifiad yn unigryw. Nid oes unrhyw beth arall sy'n rhoi cymaint o fanylion amdanom ni a'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Mae pob math o sefydliadau, gan gynnwys awdurdodau lleol, yn defnyddio'r wybodaeth i helpu i ddarparu'r gwasanaethau y mae eu hangen arnom.  Mae elusennau hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad er mwyn helpu i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Mae busnesau'n ei defnyddio i benderfynu ble i leoli eu hunain, sy'n creu cyfleoedd gwaith.

Mae'n bwysig eich bod chi'n llenwi holiadur y cyfrifiad. Heb y wybodaeth y byddwch chi'n ei rhannu, byddai'n anoddach deall anghenion eich cymuned a chynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus.

Mewn un ffordd neu'r llall, mae eich gwybodaeth yn berthnasol i fywydau pob un person sy'n byw yng Nghymru a Lloegr, p'un ai bod hynny drwy ddefnyddio gwybodaeth y Cyfrifiad i gynllunio ysgolion newydd, meddygfeydd neu lonydd beicio.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy'n cynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr ac mae'n annibynnol ar y llywodraeth. Caiff eich manylion eu diogelu gan y gyfraith a bydd gwybodaeth a gaiff ei chyhoeddi yn ddienw bob amser.

Cyn dydd y Cyfrifiad (dydd Sul 21 Mawrth), bydd y SYG yn anfon llythyr atoch yn y post gyda chôd mynediad a chyfarwyddiadau.

Nod y SYG yw ei wneud mor hawdd â phosib i bawb, ond os oes angen cymorth arnoch i gymryd rhan yn y Cyfrifiad, bydd amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi ar gael.

Gallwch chi ofyn am gymorth eich hun neu ar ran rhywun arall, gan gynnwys:

  • canllawiau a help mewn sawl iaith a fformat
  • fersiwn bapur o'r holiadur, os yw'n well gennych chi
  • canllawiau hygyrch y cyfrifiad, er enghraifft, mewn Braille

Bydd man cymorth ar wefan y Cyfrifiad. Mae'n cynnwys popeth - o bwy i'w cynnwys ar yr holiadur i sut i ateb pob cwestiwn.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych ei angen yno, bydd canolfan gyswllt ddynodedig ar gael lle bydd staff y Cyfrifiad ar gael i roi cymorth dros y ffôn, mewn sgwrs ar-lein neu dros gyfryngau cymdeithasol.

Cyfrifiad 2021 fydd y tro cyntaf i ni gynnal cyfrifiad digidol yn gyntaf.  Gellir ei wneud ar unrhyw ddyfais. Pan fyddwch yn derbyn eich llythyr a'ch côd mynediad gan y SYG, ewch ar-lein a nodwch y côd yn y wefan ddiogel i ddechrau.

Os na allwch fynd ar-lein neu os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r Cyfrifiad ar-lein, bydd Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad ledled Cymru a Lloegr.

Mae gwybodaeth genedlaethol am Gyfrifiad 2021 ar gael yn www.cyfrifiad.gov.uk.