Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad 2022-2023

Archwilio Cymru

1 Cwr y Ddinas, Tyndall Street/Stryd Tyndall, Cardiff/Caerdydd CF10 4BQ
Ffôn: 029 2032 0500
Ffacs: 029 2032 0600
Ffôn testun: 029 2032 0660
post@archwilio.cymru

  • Cyfeirnod: AGW339/mh
    Dyddiad: 17 Mai 2024

Stephen Harris - Swyddog Adran 151

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG

Annwyl Stephen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Archwiliad o Gyfrifon 2022/2023 Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad

Mae’n bleser gennyf eich hysbysu fod yr archwiliad o gyfrifon eich Cyngor am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 wedi cael ei gwblhau. Nid wyf wedi cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd yn ôl Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Fe hoffwn dynnu eich sylw at:

  • Rheoliad 13 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod arddangos ar ei wefan ac mewn o leiaf un lle amlwg, yn ei ardal, hysbysiad sy'n nodi bod yr archwiliad wedi'i gwblhau a bod y datganiad o gyfrifon ar gael i'w harchwilio gan etholwyr llywodraeth leol; a
  • Reoliad 27 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, sy’n ei wneud hi’n ofynnol i gyrff sy’n cael eu archwilio i gyhoeddu’r Llythr Archwilio Blynyddol cyn gynted ag sy’n resymol bosibl ar ôl ei dderbyn. Dylid cadw copϊau o’r llythr fel y gellir eu prynnu am swm rhesymol gan unrhyw berson.

Yn gywir

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru