Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Materion Cydraddoldeb

Rydym yn gwrthwynebu gwahaniaethu mewn unrhyw ffurf ac mae ein haelodau etholedig ac aelodau staff yn gweithio er mwyn sicrhau bod pawb yn y cymunedau a wasanaethwn yn cael mynediad at ac yn elwa ar yr ystod lawn o wasanaethau, waeth beth yw eu hamgylchiadau neu gefndir unigol. Rydym wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i barchu natur amrywiol y rhai sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â'r fwrdeistref sirol.

Caiff y gwahanol feysydd sy'n cael sylw gan ein gofynion cyfreithiol, a elwir yn "nodweddion gwarchodedig" a chydraddoldeb eraill, ehangach, hawliau dynol a llinynnau iaith yn cael eu cynnwys yn fanwl yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Caiff y rhain eu dangos yn y rhestr isod.

 • Ailbennu rhywedd
 • Anabledd
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Cenedligrwydd
 • Crefydd neu gred
 • Cyfeiriadedd rhywiol
 • Hawliau dynol
 • Hil
 • Oed
 • Sgiliau Ieithyddol
 • Sipsiwn a theithwyr
 • Statws priodasol
 • Rhyw
 • Yr Iaith gymraeg

Mae ein datganiad Cydraddoldeb yn cynnwys yr holl grwpiau mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i'w hystyried.

"Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod gan bobl anghenion, gofynion ac amcanion gwahanol a byddwn yn gweithio'n weithredol yn erbyn pob math o wahaniaethu drwy hybu cysylltiadau da, a pharch at ei gilydd yn ein holl gymunedau, trigolion, aelodau etholedig, ymgeiswyr am swyddi a'n gweithlu, a rhyngddynt.

Byddwn hefyd yn gweithio i greu mynediad cyfartal i bawb i'n gwasanaethau, beth bynnag fo'u tarddiad ethnig, rhyw, oed, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, daliadau crefyddol neu ddi-gred, defnydd o'r Gymraeg, Iaith Arwyddion neu unrhyw iaith arall, cenedl, cyfrifoldeb am bobl ddibynnol neu unrhyw reswm arall na all gael ei gyfiawnhau.”

Mae ystod eang o ddeddfwriaeth a chyflogaeth rheoliadau mae'n rhaid eu hystyried wrth wneud penderfyniadau. Yng Nghymru, y ddau ddarn mwyaf pwysig o ddeddfwriaeth yw’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ceir hefyd cysylltiadau cryf â'r gwaith o ran Trosedd a Digwyddiadau Casineb dan faner Cydlyniant Cymunedol. 

Cysylltwch â ni