Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Gwefan Cyngor Sir Caerffili 

Defnyddio'r wefan hon

Mae gwefan y Cyngor caerffili.gov.uk wedi cael ei datblygu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac fe'i rheolir ganddo.

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl i allu defnyddio'r wefan hon.  Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu: 

 • Newid lliwiau, lefelau gwrthgyferbyniad a ffontiau
 • Chwyddo’r testun at hyd at 300% heb iddo fynd oddi ar ochrau’r sgrin
 • Welywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • Welywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin 

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd neu anghenion hygyrchedd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'n gwefan ar gael yn llawn:

 • Nid yw'r rhan fwyaf o'n dogfennau PDF yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • Mae’r botwm cyflwyno ar goll ar rai ffurflenni
 • Mae rhai botymau'n wag neu heb destun
 • Mae rhai o’r testun dolenni’n cynnwys testun amherthnasol neu efallai na fydd yn gwneud synnwyr allan o'i gyd-destun
 • Mae rhai dolenni cyfagos yn mynd i'r un URL
 • Mae tabl cynllun yn bresennol
 • Mae rhai testunau delwedd amgen yr un fath â thestun cyfagos
 • Mae rhai tudalennau yn sgrolio dau ddimensiwn ar sgrin fach
 • Mae rhai tudalennau heb y testun ar gyfer neidio i’r prif gynnwys
 • Mae angen gwella'r gwrthgyferbyniad lliw ar ddolenni
 • Mae rhai rheolaethau ffurflenni heb labeli
 • Dim ond drwy liw y gwahaniaethir dolenni
 • Mae rhai tudalennau heb benawdau
 • Mae rhai deialogau heb labeli
 • Mae rhai dolenni cyfagos yn mynd i'r un lleoliad
 • Mae rhai tablau heb benawdau

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o'r wefan hon 

Os na allwch chi ddod o hyd i rywbeth sydd ei angen arnoch chi ar y safle hwn, dywedwch wrthym amdano a byddwn yn darparu’r hyn sydd ei angen arnoch chi mewn ffordd arall:

E-bost: RhPC@caerffili.gov.uk

Er mwyn ein helpu i ddeall y broblem cyn gynted ag y gallwn, dywedwch wrthym:

 • y cyfeiriad gwe neu deitl y dudalen lle daethoch chi o hyd i'r broblem
 • beth yw'r broblem 
 • pa gyfrifiadur a meddalwedd rydych yn eu defnyddio

Mae hyn dim ond er mwyn i chi nodi i ni’r problemau hygyrchedd. Os hoffech chi gysylltu â ni am rywbeth arall, a bod angen ymateb arnoch, defnyddiwch ein tudalen gyswllt.

Os ydych chi wedi gwneud cwyn ac nad ydych chi’n fodlon â'r hyn a wnaethom yn ei gylch, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb.

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydyn ni bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.

Os byddwch chi’n dod o hyd i unrhyw RhPC@caerffili.gov.uk.

Y weithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n hapus â sut rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni eich hun

Os oes gennych nam lleferydd, yn fyddar neu fod fam ar eich clyw, gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddo ‘Next Generation Text’ (a elwir hefyd yn Text Relay a TypeTalk). Deialwch 18001 cyn y rhif ffôn llawn.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, neu os byddwch chi’n cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn ni drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain neu rywun i gyfieithu iaith heblaw Cymraeg neu Saesneg.

Mae dogfennau, biliau, tudalennau gwe ac adnoddau eraill ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais.  Byddwn ni hefyd yn trafod gyda'r cwsmer wrth drefnu i ddod o hyd i'r ateb gorau. 

Gwybodaeth dechnegol o ran hygyrchedd Caerffili.gov.uk

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan ar gael, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae caerffili.gov.uk yn cydymffurfio'n rhannol â Safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Sut y gwnaethom brofi caerffili.gov.uk

Profwyd caerffili.gov.uk y llynedd ar 23 Ionawr 2021. Cynhaliwyd y prawf gan Silktide. Profwyd sampl o 125 tudalen o'r wefan.

Rydyn ni wedi sgorio 94/100 ar gyfer hygyrchedd, mae 95.3% yn cydymffurfio ar gyfer gwiriadau lefel A WCAG 2.1, mae 94.7% yn cydymffurfio ar gyfer gwiriadau lefel AA WCAG 2.1 ac mae 89.1% yn cydymffurfio ar gyfer gwiriadau lefel AAA WCAG 2.1.

Ebostiwch RhPC@caerffili.gov.uk er mwyn cael copi o adroddiadau ac i ofyn am ragor o fanylion am adroddiadau.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Ychwanegu cwmpas at benawdau tabl WCAG A 1.3.1
 • Osgoi defnyddio'r un testun dolen ar gyfer gwahanol gyrchfannau WCAG A 2.4.4
 • Sicrhau bod botwm cyflwyno ar bob ffurflen - WCAG A 3.2.2
 • Sicrhau bod gwerth testun i bob botwm - WCAG A 1.1.1
 • Sicrhau bod diben y ddolen yn ei gyd-destun - WCAG A 2.4.4
 • Tynnu unrhyw ddolenni diangen - WCAG A 2.4.4
 • Dileu'r defnydd o dablau ar gyfer materion llunwedd - WCAG A 1.3.1 ac 1.3.2
 • Sicrhau bod testun amgen diangen yn cael ei ddileu - WCAG A 1.1.1
 • Sicrhau nad yw tudalennau'n sgrolio mewn dau ddimensiwn ar sgriniau bach - WCAG AA 1.4.10
 • Caniatáu i ddefnyddwyr i neidio i’r cynnwys yn gyflym - WCAG A 2.4.1
 • Sicrhau bod gan y testun ddigon o wrthgyferbyniad - WCAG AA 1.4.3
 • Sicrhau bod labeli ar reolaethau ffurflenni - WCAG A 1.3.1
 • Sicrhau bod dolenni’n cael eu gwahaniaethu gan fwy na dim ond lliw - WCAG A 1.4.1
 • Sicrhau bod pob tudalen yn cynnwys pennawd - WCAG A 1.3.1
 • Sicrhau bod labeli ar y dialogau - WCAG A 1.3.1
 • Nodi diben rhagelennol y blychau - WCAG AA 1.3.5
 • Cyfuno dolenni cyfagos â'r un gyrchfan - WCAG A 1.1.1

Ein nod yw delio â’r pwyntiau uchod cyn gynted â phosibl. 

Materion yn ymwneud â dogfennau PDF a Word

Nid yw rhan fwyaf o’n dogfennau PDF a Word yn bodloni safonau hygyrchedd – er enghraifft, efallai na fyddant wedi’u marcio fel eu bod yn hygyrch i ddarllenydd sgrin.

Ein nod yw bod mewn sefyllfa lle bydd unrhyw ddogfen PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym ni’yn bodloni safonau hygyrchedd oni bai ein bod yn penderfynu eu bod yn cynrychioli baich anghymesur fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Yn y pen draw, rydyn  ni’n bwriadu darparu fersiwn HTML hygyrch o'r wybodaeth fel y brif ffynhonnell.

Mae sawl mil o ddogfennau PDF a Word ar ein gwefan megis adroddiadau, strategaethau, dogfennau cyfarfodydd a mwy.

Ar gyfer pob dogfen PDF a Word a gyhoeddwyd ar neu ar ôl 23 Medi 2018, ein nod yw cyflawni un o'r canlynol:

 • Eu tynnu oddi ar y wefan lle nad oes ei angen mwyach
 • Gosod fersiwn HTML hygyrch yn ei le, lle bo modd
 • Sicrhau bod unrhyw gynnwys newydd yn cael ei gyflwyno ar ffurf HTML hygyrch lle bo modd  
 • Pan fo angen dogfen PDF, ei gwneud mor hygyrch â phosibl drwy:
  • Sicrhau eu bod yn ddarllenadwy i beiriant (WCAG A 1.1.1)
  • Pennu penawdau ar gyfer pob PDF (WCAG A 1.3.1)
  • Unioni dogfennau PDF sydd heb eu tagio (WCAG A 1.3.1)
  • Sicrhau bod dogfennau PDF yn nodi iaith ddiofyn (WCAG A 3.1.1)
  • Diffinio teitl ar gyfer pob dogfen PDF (WCAG A 2.4.2)
  • Sicrhau bod penawdau dogfennau PDF yn dilyn trefn resymegol (WCAG A 1.3.1)
  • Gwella teitlau dogfennau PDF gwan (WCAG A 2.4.2)
  • Sicrhau bod dogfennau PDF hir yn defnyddio llyfrnodau i gynorthwyo cyrchu’r cynnwys (WCAG AA 2.4.5)

Oherwydd maint y gwaith dan sylw, ein nod yw cyflawni hyn erbyn mis Medi 2021. 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd 

Dogfennau PDF ac eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn eu gwneud yn ofynnol i ni unioni dogfennau PDF neu eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw’n hanfodol er mwyn i ni ddarparu ein gwasanaethau.

Fideo byw

Dydyn ni ddim yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i heithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd.

Systemau trydydd parti

Rydyn ni’n mynnu bod unrhyw systemau trydydd parti newydd a gomisiynwn ar gyfer y wefan yn cydymffurfio â Safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau 2.1. Fodd bynnag, mae systemau trydydd parti yn rhannol neu'n gyfan gwbl allan o'n rheolaeth ac felly efallai na fyddan nhw’n cydymffurfio â'r un lefelau hygyrchedd â gweddill y wefan. Mae systemau trydydd parti yn cynnwys:

 • HomeSearch Caerphilly - gwneud cais am dai cymdeithasol
 • Capita 360 - taliadau ar-lein
 • EClaims Capita - hawliadau budd-daliadau
 • Stopford Bookings - archebu cofrestryddion
 • iTrent - gwneud cais am swydd wag yn y cyngor
 • Abavus - gwasanaethau Fy Nghyngor
 • Idox - chwilio am geisiadau cynllunio, rheoliadau rheoli adeiladu a’r gofrestr trwyddedu
 • Modern.gov - gwybodaeth am Gynghorwyr, cyfarfodydd, agendâu a chofnodion
 • Public-I - gwe-ddarlledu 

Rydyn ni’n monitro hygyrchedd y safleoedd hyn ac yn gofyn i gyflenwyr ddatrys materion hygyrchedd sy'n codi.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar fedi 18 Medi 2020.  Fe'i diweddarwyd diwethaf ar fedi 2 Chwefror 2021.