Gwneud cwyn am ymddygiad cynghorydd

Mae pob Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rhwym wrth y Cod Ymddygiad i Aelodau

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau (PDF 110KB)

Gellir codi pryderon ynghylch ymddygiad Cynghorydd neu ymholiadau ynghylch y broses gwyno a amlinellir isod gyda Swyddog Monitro'r Cyngor yn y lle cyntaf; mae'r manylion cyswllt fel a ganlyn: 

Mr Robert Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
Ebost: trantrj@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 863393

Os ydych chi am wneud cwyn ffurfiol y gallai cynghorydd fod wedi torri'r Cod Ymddygiad, rhaid cyfeirio hyn at:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ
Gwefan: https://www.ombwdsmon.cymru/
Email: holwch@ombwdsmon-cymru.org.uk

Mae gwefan yr Ombwdsmon yn cynnwys esboniadau ar y safonau ymddygiad a ddisgwylir gan y Cod ac ar ba sail y mae'r Ombwdsmon yn penderfynu a ddylid ymchwilio i gŵyn ai peidio.

Cysylltwch â ni