FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Gwneud cwyn am ymddygiad cynghorydd

Mae pob Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn rhwym wrth y Cod Ymddygiad i Aelodau

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau (PDF 110KB)

Gellir codi pryderon ynghylch ymddygiad Cynghorydd neu ymholiadau ynghylch y broses gwyno a amlinellir isod gyda Swyddog Monitro'r Cyngor yn y lle cyntaf; mae'r manylion cyswllt fel a ganlyn: 

Mr Robert Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
Ebost: trantrj@caerffili.gov.uk
Ffôn: 01443 863393

Os ydych chi am wneud cwyn ffurfiol y gallai cynghorydd fod wedi torri'r Cod Ymddygiad, rhaid cyfeirio hyn at:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ
Gwefan: https://www.ombwdsmon.cymru/
Email: holwch@ombwdsmon-cymru.org.uk

Mae gwefan yr Ombwdsmon yn cynnwys esboniadau ar y safonau ymddygiad a ddisgwylir gan y Cod ac ar ba sail y mae'r Ombwdsmon yn penderfynu a ddylid ymchwilio i gŵyn ai peidio.

Cysylltwch â ni