FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Dod yn gynghorydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynrychioli pobl leol a gwneud gwahaniaeth i ddemocratiaeth leol? Os felly, darllenwch ymlaen a helpwch i lunio dyfodol Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Oeddet ti’n gwybod y gallet ti gael dy dalu am gyflawni dy ddyletswyddau fel cynghorydd? Gallet ti hefyd hawlio lwfansau am fod yn gynghorydd, fel cael ad-daliad am gostau gofal plant neu bobl hŷn sy’n ddibynnol arnat ti yn ogystal â chostau teithio. Mae angen mwy o amrywiaeth o bobl, a phobl iau, sy’n dod o wahanol gefndiroedd i sefyll yn yr etholiadau lleol nesaf yng Nghymru yn 2022. Beth amdani? Gwylia’r ffilm fer hon i gael gwybod mwy.

Cer i wefan:

Meini prawf ar gyfer dod yn gynghorydd

I ddod yn gynghorydd yng Nghyngor Caerffili, rhaid i chi fod:

 • yn 18 oed neu'n hŷn ac ar gofrestr etholwyr yr awdurdod lleol yr hoffech sefyll ynddo
 • wedi gweithio yn yr ardal am y 12 mis diwethaf neu fwy
 • wedi meddiannu tir yn yr ardal, naill ai fel perchennog neu denant, am 12 mis neu fwy.

I asesu p'un a ydych yn bodloni'r meini prawf i ddod yn gynghorydd ai peidio, edrychwch ar Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sy'n amlinellu'r manylion cymhwyso'n llawn.

Ni allwch chi fod yn gynghorydd os ydych:

 • Yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili; (dim ond yng nghyswllt dod yn gynghorydd bwrdeistref sirol y mae hyn yn berthnasol, nid cynghorydd cymuned) neu
 • Yn dal swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol mewn awdurdod arall; neu
 • Yn fethdalwr; neu
 • Wedi bod yn y carchar (gan gynnwys dedfrydau gohiriedig) am 3 mis neu fwy yn ystod y 5 mlynedd diwethaf; neu
 • Wedi cael eich anghymhwyso dan ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag arfer anghyfreithlon neu lwgr 

Sut mae dod yn gynghorydd?

I ddod yn gynghorydd rhaid i chi gynnig eich hun ar gyfer etholiad. Oni bai fod sedd wag achlysurol yn codi o fewn ward, cynhelir etholiadau ar ddydd Iau cyntaf mis Mai, unwaith bob pedair blynedd.

I sefyll mewn etholiad rhaid i chi lenwi ffurflen enwebu. Bydd y ffurflenni hyn ar gael ar y dudalen etholiadau i ddod berthnasol neu gellir gofyn amdanynt drwy gysylltu â'r gwasanaethau etholiadol.

Rhaid dychwelyd pob dogfen i

 • Papur enwebu, wedi'i lofnodi gan 10 etholwr sydd wedi'u cofrestru yn y ward lle rydych am sefyll
 • Tystysgrif gan swyddog enwebu'r blaid, yn eich awdurdodi i ymgeisio a defnyddio disgrifiad ac arwyddlun y blaid
 • Caniatâd ysgrifenedig i'ch enwebiad

Rhaid dychwelyd pob dogfen i

Y Swyddog Canlyniadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

 

Os caiff etholiad ei gynnal (os bydd mwy o enwebiadau na nifer y seddi gwag), cynhelir pleidlais ar ddyddiad penodedig.

Cymorth i gynghorwyr

Mae ystod o gymorth ar gael i gynghorwyr i'w helpu yn eu rôl:

 • Cymorth a chyngor ar unrhyw fater
 • Cyfrifiadur cartref, sy'n rhoi mynediad at systemau perthnasol y cyngor gan gynnwys e-bost
 • Rhaglen sefydlu aelodau
 • Pecyn hyfforddiant cynhwysfawr

Taliadau i Gynghorwyr

Os ydych yn ystyried sefyll mewn etholiad i fod yn gynghorydd, dyma wybodaeth am y taliadau y gallech eu derbyn.

Taliadau i Gynghorwyr (PDF)

Cysylltwch â ni