FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Panel Safbwynt

Sefydlwyd Panel Safbwynt Caerffili fel rhan o’n hymrwymiad i ddeall barn ein trigolion.

Mae'r panel yn cynnwys grŵp o bobl leol sy'n byw ym mwrdeistref sirol Caerffili sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli eich cymuned. Rydym yn ceisio sicrhau bod gennym gynrychiolwyr o bob sector o'r gymuned ac o bob cwr o'r fwrdeistref sirol. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, rydym yn aml yn gwahodd aelodau o grwpiau trigolion eraill i gymryd rhan yn ymgynghoriadau'r Panel Safbwynt, er enghraifft, Rhwydwaith Rhieni Caerffili, Fforwm Ieuenctid Caerffili a Fforwm 50+ Caerffili.

Gofynnir i aelodau'r panel lenwi nifer o holiaduron bob blwyddyn am y Cyngor, ein partneriaid a'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu. Hefyd gwahoddir aelodau'r panel i fynychu cyfarfodydd i drafod pynciau ychydig yn fwy manwl.

Ymaelodi â’r Panel Safbwynt

Os ydych dros 16 oed a hoffech ddod yn aelod, cysylltwch â'n Swyddog Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac rydym yn awyddus iawn i glywed barn oedolion iau, pobl sydd ag anableddau a’r rhai o’r gymuned pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sydd, fel arfer, wedi’u tangynrychioli ar y Panel Safbwynt.

Os hoffech chi wybod mwy am ein Panel Safbwynt, cysylltwch â’n Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd.

Contact us