Cynllun Corfforaethol (gan gynnwys Amcanion Lles)

Yn 2018, gwnaethom bennu ein chwe Amcan Lles a'u hymgorffori yn ein Cynllun Corfforaethol.  Nid yw gosod amcanion yn rhywbeth newydd.  Rydym ni wedi bod yn gosod Amcanion Lles ac Amcanion Gwelliant ers sawl blwyddyn.  Fodd bynnag, dyna oedd y tro cyntaf i ni osod amcanion dros gyfnod cynllunio o bum mlynedd.

Gan y gall amgylchiadau newid dros amser, mae'n bwysig i ni sicrhau bod ein Cynllun yn parhau i fod yn addas at y diben. Felly, rydym wedi cynnal adolygiad o'n hamcanion i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol, ac o ganlyniad i'r adolygiad hwn, rydym wedi gwneud mân newidiadau i'r Cynllun fel y'u cymeradwywyd gan Gabinet y Cyngor ar 27 Hydref 2021. Gweler ein Cynllun wedi'i ddiweddaru isod:

Mae’r Amcanion Gwella ar gael yn Saesneg neu mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais.

Hoffem gael eich barnau ar yr Amcanion Gwella Lles cyfredol a gallwch roi gwybod i ni drwy glicio ar y botwm isod.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych neu adborth neu os hoffech gymryd rhan mewn helpu  gosod blaenoriaethau’r cyngor neu ar unrhyw un o’r cynnwys uchod, cysylltwch â’r Tîm Gwella Busnes.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)

Cysylltwch â ni