Cefnogaeth a chyngor am Gostau Byw

Beth rydyn ni’n ei wneud ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i'ch helpu chi drwy'r argyfwng costau byw.

Gyda biliau'n cynyddu a chwyddiant ar 9%, rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu ni i helpu preswylwyr.

Efallai eich bod chi eisiau cymorth i gael mynediad at grantiau a chyngor ar ddyledion, cymorth i gael yr holl arian y mae gennych chi’r hawl iddo, neu ond am wybod rhagor am fesurau cymorth diweddar gan Lywodraethau Cymru a'r DU.

Beth bynnag fydd eich pryderon chi, rydyn ni wedi darparu ychydig o wybodaeth ddefnyddiol yn y dolenni isod i'ch helpu chi.

Help a chyngor ynghylch cymorth costau byw
 

Jobs, skills and employment support

Swyddi, sgiliau, a chymorth cyflogaeth

Help for families with children

Cymorth i deuluoedd sydd â phlant

Getting Help With Your Energy Bills

Cael help gyda'ch biliau ynni chi

Health and Well-being

Cymorth iechyd meddwl a lles

Help With Rents and Other Bills

Help gyda budd-daliadau, rhenti a biliau eraill

Managing Your Debts and Budgeting

Rheoli eich dyledion chi a chyllidebu

Supporting People and Housing Related Support

Cefnogi Pobl - cymorth sy'n gysylltiedig â thai

Get help paying for food

Cael help talu am fwyd