Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ffioedd Mesureg 2016 - 2017

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau gwirio mesureg. Isod mae rhestr o ffioedd a thaliadau sy’n gymwys ar gyfer profi offer pwyso neu fesur penodol.

Ffioedd Mesureg 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019 (PDF)

Ffioedd Cyffredinol

Pan rydym yn ymweld ag unrhyw adeilad er mwyn gwneud unrhyw un o’r swyddogaethau neu weithgareddau a rhestrir isod, gall bob ymweliad fod yn amodol ar dâl lleiafswm ymweliad y swyddog.

 

 Tâl(£)

Allan o Oriau

Tâl lleiafswm y swyddog yr ymweliad 

81.05

Gordal o 50% o gyfradd ffi/awr safonol

 1. Ar gyfer unrhyw waith nad ydynt yn cynnwys y taliadau hyn, neu sy’n amrywio’n sylweddol neu sy’n cael ei wneud mewn amgylchiadau eithriadol, gall tâl priodol gael ei gyfrifo gan ddefnyddio’r tâl yn ôl yr awr.

 2. Gall ymweliadau a wnaed yn rhannol neu du allan i oriau swyddfa arferol yn llwyr achosi gordal o 50% o’r ffi safonol neu o’r gyfradd safonol y swyddog yr awr.

 3. Mae’r canllaw yn cyfeirio at y gost o brofi eitemau unigol. Ni ddylid gorfodi awdurdodau i lynu at y tâl a ddyfynnwyd mewn amgylchiadau wedi eu pennu’n lleol. Gall ffioedd disgownt fod yn briodol, er enghraifft, yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Lle mae mwy nag un eitem yn cael ei gyflwyno ar un achlysur ac yn arbennig lle mae niferoedd mawr dan sylw;

  • Lle mae cyfleusterau, offer neu gymorth yn cael eu darparu gan y cyflwynydd drwy drefniant blaenorol; a  

  • Lle nad yw amser teithio swyddog yn cael ei gynnwys.  

 4. Mae trafodaethau blaenorol gyda Thollau Tramor a Chartref EM wedi dod i’r casgliad bod ffioedd, ac eithrio’r rheini a gafodd eu cynnig ar gyfer pwrpasau Adran 74 o Ddeddf Pwysau a Mesur 1985, DDIM yn amodol i TAW. Mae hyn oherwydd bod gwaith awdurdodau lleol wedi cael ei ddosbarthu fel gweithgaredd 'di-fusnes'. Serch hynny, mae’r sefyllfa nawr wedi newid.  Cynhwysir TAW lle mae’n gymwys. Gweler Hysbysiad Tollau Tramor a Chartref 749 – Awdurdodau Lleol a chyrff tebyg (Ebrill 2002) am fanylion pellach.  Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW 

Cysylltwch â ni