Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Beth yw ASC?

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (a elwir yn ‘Yr ardoll’ neu ‘ASC’) yn galluogi awdurdodau cynllunio lleol i godi arian gan ddatblygwyr sy’n mynd i’r afael â phrojectau adeiladu newydd yn eu hardal. Bydd y cyllid a godir yn cael ei fuddsoddi mewn seilwaith y mae ei angen i gefnogi twf, megis ysgolion a gwelliannau trafnidiaeth.

Cymhwysir ASC fel ffi ar bob metr sgwâr o ofod llawr newydd a grëir gan y datblygiad, a chaiff cyfraddau gwahanol eu nodi ar gyfer mathau gwahanol o ddatblygiadau, yn dibynnu ar ba mor ymarferol mae pob math o ddatblygiad. Mae ASC yn disodli nifer o rwymedigaethau cynllunio presennol, fel Rhwymedigaeth Rhwydwaith Strategol Basn Caerffili. Bydd cytundebau Adran 106 yn parhau i gael eu defnyddio at ddibenion safle-benodol i wneud datblygiadau unigol yn dderbyniol o safbwynt cynllunio. Byddwn hefyd yn defnyddio cytundebau Adran 106 i sicrhau tai fforddiadwy o gynlluniau datblygu preswyl.

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi Canllawiau ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol. Mae’r ddogfen hon ar ffurf cwestiynau ac atebion a bydd yn ymdrin â’r rhan fwyaf o ymholiadau sydd gennych chi am ASC.

Daeth y Rhestr Codi Tâl am ASC i rym ar 1 Gorffennaf 2014 ac mae’n berthnasol i bob datblygiad cymwys sy’n cael ei gymeradwyo ar ôl y dyddiad hwn.

Beth mae arian ASC yn cael ei wario arno?

Gall yr arian a godir drwy'r ffi gael ei ddefnyddio i ariannu seilwaith angenrheidiol lle nad oes digon o gyllid, os o gwbl, i'w ddarparu. Mae’n ofynnol i ni baratoi a chyhoeddi rhestr o’r holl seilwaith y gellid ei ddarparu drwy ASC. Mae’r rhestr hon i’w gweld yn Rhestr Seilwaith Rheoliad 123.

Faint sy’n rhaid i mi ei dalu?

Rhaid i gyfraddau ASC gael eu gosod yn lleol drwy sicrhau cydbwysedd rhwng faint o ASC y gellid ei godi i ddarparu projectau seilwaith newydd ac effaith ASC ar ymarferoldeb cynlluniau datblygu newydd. Ewch i ‘Faint sy’n rhaid i mi ei dalu?’ i weld manylion y costau.

A fydd fy natblygiad yn atebol i dalu ASC?

Nid yw pob datblygiad yn atebol i dalu ASC. Fodd bynnag, y Cyngor, fel yr Awdurdod Codi Tâl, sy’n penderfynu a yw datblygiad arfaethedig yn atebol i dalu ASC. I’n galluogi ni i wneud hyn, bydd yn ofynnol i ‘Ffurflen Pennu ASC’ gael ei chwblhau a’i chyflwyno fel rhan o bob cais cynllunio. I gael rhagor o wybodaeth am atebolrwydd ASC ewch i’r wefan ‘Ceisiadau cynllunio sy’n atebol i dalu ASC’.

Cysylltwch â ni