Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Community Infrastructure Levy - Annual Monitoring Report

Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) yn system o daliadau y gall awdurdodau lleol ddewis eu codi yn erbyn datblygiad newydd yn eu hardaloedd.  Nodir cyfraddau tâl gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiad, yn dibynnu ar ba mor hyfyw y mae pob math o ddatblygiad.

Yna defnyddir y refeniw a gynhyrchir o CIL i ariannu seilwaith a fydd yn cefnogi datblygiadau arfaethedig yn y Fwrdeistref Sirol yn y dyfodol. Cafodd y CIL ei chyflwyno yn y Fwrdeistref Sirol ar 1 Gorffennaf 2014.  Mae'n dâl gorfodol sy'n cael ei godi yn erbyn pob datblygiad cymwys newydd.

Mae Rheoliad 62 o Reoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod casglu gyhoeddi adroddiad blynyddol mewn perthynas ag Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gyfer pob blwyddyn pan fydd derbynebau CIL wedi'u casglu.

Cysylltwch â ni