Amodau’r cais

Trwyddedau Cerbydau Hacni

Yn yr amodau hyn Mae 'y Cyngor' yn golygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae 'Swyddog Awdurdodedig' yn golygu unrhyw Swyddog o'r Cyngor a awdurdodwyd yn ysgrifenedig gan Bennaeth Diogelu'r Cyhoedd.

Cyn caniatáu trwydded cerbyd hacni, rhaid i'r ymgeisydd(ymgeiswyr):

 • Llenwi'r ffurflen gais briodol a'i chyflwyno i'r Cyngor.
 • Talu'r ffi a fynnir gan y Cyngor wrth gyflwyno’r cais ar gyfer cyhoeddi'r drwydded. Pan fydd cais yn cael ei dynnu'n ôl bydd ffi'r drwydded yn cael ei had-dalu.
 • Dangos prawf o berchnogaeth y cerbyd i’w archwilio gan swyddog awdurdodedig y Cyngor, hynny yw bil gwerthu, anfoneb neu gytundeb credyd mewn perthynas â’r cerbyd hwnnw, ynghyd â’r ddogfen gofrestru sy’n arddangos y ceidwad cofnodedig diwethaf neu’r presennol, neu atodiad y ceidwad newydd.
 • Cyflwyno tystysgrif yswiriant/nodyn yswiriant priodol i'w harchwilio at ddibenion cerbyd hacni yn unol â gofynion Rhan VI Deddf Traffig Ffyrdd 1972.
 • Dangos prawf neu berchnogaeth mesurydd, a thystysgrif gan gyflenwr cymeradwy, yn cadarnhau bod y mesurydd wedi'i raddnodi yn unol â thabl prisiau cymeradwy'r Cyngor.
 • MOT newydd a rhestr wirio cydymffurfiaeth foddhaol.
 • Tystysgrif LOLER – Ar gyfer cerbydau sydd ag offer codi yn unig.

Cynghorir ymgeiswyr na fydd cais yn cael ei dderbyn heb y dogfennau uchod.

Rhaid i'r ymgeisydd wedyn fodloni'r Cyngor bod y cerbyd:

 • Wedi'i gofrestru gyntaf, dim mwy na phedair blynedd cyn dyddiad cychwyn y drwydded (h.y dyddiad y drwydded gyntaf i fod cyn pumed pen-blwydd dyddiad y cofrestriad cyntaf). Lle mae manylion cofrestru'r cerbyd yn anghyson â dyddiad y cofrestriad cyntaf bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu prawf o'r dyddiad gweithgynhyrchu. Ar gyfer Cerbydau Mynediad ar gyfer Cadair Olwyn - Diffinnir cerbyd sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn fel cerbyd sy'n caniatáu i'r defnyddiwr cadair olwyn gael mynediad ac aros yn ei gadair olwyn pan fydd y cerbyd yn symud. Er mwyn cael trwydded, rhaid i gerbydau o'r fath fod yn llai nag 8 oed o ddyddiad eu cofrestriad cyntaf. Lle mae manylion cofrestru'r cerbyd yn anghyson â dyddiad y cofrestriad cyntaf, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu prawf o'r dyddiad gweithgynhyrchu.
 • Bydd ceisiadau am drwyddedau cerbydau ar gyfer cerbydau o safon eithriadol (fel Rolls Royce, Bentley, Jaguar, ac ati) sy'n fwy na phedair (4) oed ar y cais cychwynnol yn cael eu pennu gan yr Is-bwyllgor Trwyddedu ar ôl iddynt gynnal archwiliad llawn o'r cerbyd ac yn amodol ar unrhyw ofynion profi eraill ar gyfer cerbydau
 • Bydd cerbydau sy'n hŷn na deng mlwydd oed yn destun prawf cydymffurfio cerbydau pan wneir cais i'w hadnewyddu ac ar ôl cyfnod o chwe mis.
 • Bydd cerbydau sy’n destun profion ddwywaith y flwyddyn yn cael eu trwyddedu’n flynyddol, a bydd hysbysiad [adran 50 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976] yn cael ei gyflwyno i’r perchennog yn ei gwneud yn ofynnol i’r cerbyd gael ei gyflwyno i’w brofi hanner ffordd trwy gyfnod y drwydded, y bydd hysbysiad gan gynnwys dyddiad perthnasol yn cael ei nodi ar y drwydded. Bydd methu â chyflwyno’r cerbyd ar gyfer prawf yn sbarduno hysbysiad adran 60 LG(MP)A1976 a byddai’r drwydded yn cael ei hatal.
 • Nid yw wedi’i drwyddedu at ddibenion llogi preifat neu gerbydau hacni gan unrhyw Gyngor arall.
 • Bod diffoddwr tân cludadwy a phecyn cymorth cyntaf yn y cerbyd a’u bod ar gael yn hawdd i'w defnyddio ac yn hygyrch i'r gyrrwr.
 • Os yw'n gerbyd a gyflwynir i'w drwyddedu ar gyfer cludo mwy na phedwar teithiwr, wedi'i adeiladu'n arbennig at y diben hwnnw h.y tacsi o fath Llundain, neu wedi'i adeiladu'n strwythurol neu wedi'i addasu'n barhaol i foddhad Archwiliwr Cymeradwy'r Cyngor a swyddogion awdurdodedig, y gall ffi asesu fod yn daladwy.
 • Sydd â chapasiti digonol o seddi i gludo dim mwy nag wyth o deithwyr yn ychwanegol at y gyrrwr. Os yw'n briodol, digon o gapasiti i gludo nifer y teithwyr cadair olwyn y gwneir cais amdanynt.
 • Yn cynnwys gwregysau diogelwch ym mlaen a thu ôl y cerbyd i atal nifer y teithwyr y caniateir eu cludo yn y cerbyd.
 • Gyda mynediad rhesymol i'r man eistedd.
 • Yn ddigon hygyrch i gadeiriau olwyn, os yw'n briodol.
 • Cerbyd sy’n cael ei yrru ar yr ochr dde.
 • Sydd â phedair olwyn ffordd.
 • Yn cynnwys yr holl ffenestri, sy'n cynnig gwelededd digonol a, lle bo'n briodol, gyda dull o agor. Sgrin wynt a Ffenestri' - 'Dylent fod mewn cyflwr da a glân ac yn rhydd rhag difrod. Rhaid i bob ffenestr gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol mewn perthynas â thrawsyriant golau. Dim ond arlliwiau a gynhyrchwyd gan gerbydau gwreiddiol a ganiateir ar y ffenestri cefn.'
 • Pob ffenestr yn rhydd o ddeunydd hysbysebu ac eithrio manylion cerbyd llogi preifat/cwmni tacsi.
 • Bod digon o fodd i gyfathrebu â'r gyrrwr.
 • Mae’r cerbyd yn cynnwys gofod bagiau glân a hygyrch, os yw'n cael ei ddarparu.
 • Mae’r cerbyd yn cynnwys corff heb unrhyw hysbysebion, ac eithrio manylion cerbyd llogi preifat/cwmni tacsi, oni bai y cafwyd caniatâd y Cyngor ymlaen llaw.
 • Darparu mesurydd tacsi wedi'i osod gan gyflenwr a gymeradwywyd gan y Cyngor yn unig, wedi'i adeiladu, ei gysylltu a'i gynnal a'i gadw, er mwyn cydymffurfio â'r gofynion canlynol, hynny yw:
 • Mae baner neu ddyfais arall wedi’i osod ar y mesurydd tacsi gyda’r geiriau “AR GAEL I’W LOGI” ar bob ochr iddo mewn llythrennau plaen o leiaf dwy fodfedd o uchder a bydd modd cloi’r faner neu ddyfais arall yn y man hwnnw lle mae'r geiriau'n llorweddol ac yn ddarllenadwy.
 • Pan fydd y faner neu ddyfais arall wedi'i chloi, ni fydd peirianwaith y mesurydd tacsi ar waith a'r dull o'i weithredu fydd symud y faner neu ddyfais arall, fel bod y geiriau'n hawdd eu darllen.
 • Pan fo'r faner neu ddyfais arall wedi'i chloi fel bod y geiriau uchod yn llorweddol ac yn ddarllenadwy, ni chaiff pris tocyn ei gofnodi ar wyneb y mesurydd tacsi.
 • Pan fo peirianwaith y mesurydd tacsi ar waith, rhaid cofnodi ar wyneb y mesurydd tacsi mewn ffigurau clir, pris tocyn nad yw'n fwy na'r gyfradd pris y mae gan y perchennog neu'r gyrrwr hawl iddi yn unol â'r is-ddeddf yn hynny o beth.
 • Bydd y gair 'tocyn' yn cael ei argraffu ar wyneb y mesurydd tacsi mewn llythrennau plaen fel ei fod yn amlwg yn berthnasol i'r pris a gofnodwyd arno.
 • Lle nad yw’r mesurydd tacsi wedi’i osod gyda baner yn dwyn y geiriau “AR GAEL I’W LOGI” rhaid darparu arwydd ar do’r cerbyd sydd wedi’i adeiladu i ddangos y geiriau “AR GAEL I’W LOGI” mewn llythrennau plaen o leiaf dwy fodfedd o uchder a chael ei oleuo a bod modd ei weithredu yn y fath fodd fel ei fod yn dangos yn glir ac yn gyfleus i bobl y tu allan i'r cerbyd a yw'r cerbyd ar gael i'w logi ai peidio. Dyluniad yr arwydd to i'w gymeradwyo gan y Cyngor.
 • Rhaid i'r arwydd to wedi'i oleuo gael ei wifro i'r mesurydd tacsi fel y gellir ei ddiffodd wrth gario pris y mae'r mesurydd yn weithredol ar ei gyfer.
 • Bydd y mesurydd tacsi yn cael ei osod yn y fath fodd fel bod yr holl lythyrau a'r ffigurau ar ei wyneb bob amser yn amlwg i unrhyw un sy'n cael eu cludo yn y cerbyd ac i'r diben hwnnw bydd modd goleuo'r llythrennau a'r ffigurau'n briodol yn ystod unrhyw gyfnod cyfnod llogi.
 • Bydd y mesurydd tacsi a’i holl ffitiadau yn cael eu gosod ar y cerbyd gyda seliau neu declynnau eraill fel na fydd yn ymarferol i unrhyw berson ymyrryd â nhw, ac eithrio drwy dorri, difrodi neu ddisodli’r seliau neu offer eraill yn barhaol.

D.S. Cynghorir ymgeiswyr, er eu lles eu hunain, y dylent sicrhau bod y cerbydau'n addas ac yn cydymffurfio ag amodau'r cais cyn cyflwyno'r cerbyd i'w archwilio.

Cynghorir ymgeiswyr i adnewyddu trwydded nad yw'r uchod yn effeithio ar ddyddiad dod i ben trwydded. Rhaid gwneud cais i adnewyddu cyn y dyddiad dod i ben, rhaid cwblhau'r rhestr wirio cydymffurfiaeth yn foddhaol a chyhoeddi'r drwydded cyn y dyddiad dod i ben. Bydd methu ag adnewyddu'r drwydded cyn y dyddiad dod i ben heb reswm da yn arwain at ystyried cais fel grant newydd.

D.S. Lle mae unrhyw ansicrwydd ynghylch unrhyw eitem sy'n cydymffurfio ag amodau cais y Cyngor, mae'n debygol y byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at yr is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ar gais i'w benderfynu.

Trwyddedau Cerbydau Hurio Preifat

Yn yr amodau hyn Mae 'y Cyngor' yn golygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae 'Swyddog Awdurdodedig' yn golygu unrhyw Swyddog o'r Cyngor a awdurdodwyd yn ysgrifenedig gan Bennaeth Diogelu'r Cyhoedd.       

Cyn caniatáu trwydded cerbyd llogi preifat, rhaid i'r ymgeisydd(ymgeiswyr):

 • Llenwi'r ffurflen gais briodol a'i chyflwyno i'r Cyngor.
 • Talu'r ffi a fynnir gan y Cyngor wrth gyflwyno’r cais ar gyfer cyhoeddi'r drwydded. Pan fydd cais yn cael ei dynnu'n ôl bydd ffi'r drwydded yn cael ei had-dalu.
 • Dangos prawf o berchnogaeth y cerbyd i’w archwilio gan swyddog awdurdodedig y Cyngor, hynny yw bil gwerthu, anfoneb neu gytundeb credyd mewn perthynas â’r cerbyd hwnnw, ynghyd â’r ddogfen gofrestru sy’n arddangos y ceidwad cofnodedig diwethaf neu’r presennol, neu atodiad y ceidwad newydd.
 • Cyflwyno tystysgrif yswiriant/nodyn yswiriant priodol i'w harchwilio at ddibenion cerbyd hacni yn unol â gofynion Rhan VI Deddf Traffig Ffyrdd 1972.
 • Dangos prawf neu berchnogaeth mesurydd, a thystysgrif gan gyflenwr cymeradwy, yn cadarnhau bod y mesurydd wedi'i raddnodi yn unol â thabl prisiau cymeradwy'r Cyngor.
 • MOT newydd a rhestr wirio cydymffurfiaeth foddhaol.
 • Tystysgrif LOLER – Ar gyfer cerbydau sydd ag offer codi yn unig.

Cynghorir ymgeiswyr na fydd cais yn cael ei dderbyn heb y dogfennau uchod.

Rhaid i'r ymgeisydd wedyn fodloni'r Cyngor bod y cerbyd: 

 • Wedi'i gofrestru gyntaf, dim mwy na phedair blynedd cyn dyddiad cychwyn y drwydded (h.y dyddiad y drwydded gyntaf i fod cyn pumed pen-blwydd dyddiad y cofrestriad cyntaf). Lle mae manylion cofrestru'r cerbyd yn anghyson â dyddiad y cofrestriad cyntaf bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu prawf o'r dyddiad gweithgynhyrchu. Ar gyfer Cerbydau Mynediad ar gyfer Cadair Olwyn - Diffinnir cerbyd sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn fel cerbyd sy'n caniatáu i'r defnyddiwr cadair olwyn gael mynediad ac aros yn ei gadair olwyn pan fydd y cerbyd yn symud. Er mwyn cael trwydded, rhaid i gerbydau o'r fath fod yn llai nag 8 oed o ddyddiad eu cofrestriad cyntaf. Lle mae manylion cofrestru'r cerbyd yn anghyson â dyddiad y cofrestriad cyntaf, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu prawf o'r dyddiad gweithgynhyrchu.
 • Bydd ceisiadau am drwyddedau cerbydau ar gyfer cerbydau o safon eithriadol (fel Rolls Royce, Bentley, Jaguar, ac ati) sy'n fwy na phedair (4) oed ar y cais cychwynnol yn cael eu pennu gan yr Is-bwyllgor Trwyddedu ar ôl iddynt gynnal archwiliad llawn o'r cerbyd ac yn amodol ar unrhyw ofynion profi eraill ar gyfer cerbydau.
 • Bydd cerbydau sy'n hŷn na deng mlwydd oed yn destun prawf cydymffurfio cerbydau pan wneir cais i'w hadnewyddu ac ar ôl cyfnod o chwe mis.
 • Bydd cerbydau sy’n destun profion ddwywaith y flwyddyn yn cael eu trwyddedu’n flynyddol, a bydd hysbysiad [adran 50 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976] yn cael ei gyflwyno i’r perchennog yn ei gwneud yn ofynnol i’r cerbyd gael ei gyflwyno i’w brofi hanner ffordd trwy gyfnod y drwydded, y bydd hysbysiad gan gynnwys dyddiad perthnasol yn cael ei nodi ar y drwydded. Bydd methu â chyflwyno’r cerbyd ar gyfer prawf yn sbarduno hysbysiad adran 60 LG(MP)A1976 a byddai’r drwydded yn cael ei hatal.
 • Nid yw wedi’i drwyddedu at ddibenion llogi preifat neu gerbydau hacni gan unrhyw Gyngor arall.
 • Nad yw'n debyg i'r tacsi o fath Llundain neu fel arall o ddyluniad neu olwg sy'n arwain unrhyw unigolyn i gredu mai cerbyd hacni yw'r cerbyd.
 • Bod diffoddwr tân cludadwy a phecyn cymorth cyntaf yn y cerbyd a’u bod ar gael yn hawdd i'w defnyddio ac yn hygyrch i'r gyrrwr.
 • Os yw'n gerbyd a gyflwynir i'w drwyddedu ar gyfer cludo mwy na phedwar teithiwr, wedi'i adeiladu'n arbennig at y diben hwnnw h.y tacsi o fath Llundain, neu wedi'i adeiladu'n strwythurol neu wedi'i addasu'n barhaol i foddhad Archwiliwr Cymeradwy'r Cyngor a swyddogion awdurdodedig, y gall ffi asesu fod yn daladwy.
 • Sydd â chapasiti digonol o seddi i gludo dim mwy nag wyth o deithwyr yn ychwanegol at y gyrrwr. Os yw'n briodol, digon o gapasiti i gludo nifer y teithwyr cadair olwyn y gwneir cais amdanynt.
 • Yn cynnwys gwregysau diogelwch ym mlaen a thu ôl y cerbyd i atal nifer y teithwyr y caniateir eu cludo yn y cerbyd.
 • Gyda mynediad rhesymol i'r man eistedd.
 • Yn ddigon hygyrch i gadeiriau olwyn, os yw'n briodol.
 • Cerbyd sy’n cael ei yrru ar yr ochr dde.
 • Sydd â phedair olwyn ffordd.
 • Yn cynnwys yr holl ffenestri, sy'n cynnig gwelededd digonol a, lle bo'n briodol, gyda dull o agor. Sgrin wynt a Ffenestri' - 'Dylent fod mewn cyflwr da a glân ac yn rhydd rhag difrod. Rhaid i bob ffenestr gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol mewn perthynas â thrawsyriant golau. Dim ond arlliwiau a gynhyrchwyd gan gerbydau gwreiddiol a ganiateir ar y ffenestri cefn.'
 • Pob ffenestr yn rhydd o ddeunydd hysbysebu ac eithrio manylion cerbyd llogi preifat/cwmni tacsi.
 • Bod digon o fodd i gyfathrebu â'r gyrrwr.
 • Mae’r cerbyd yn cynnwys gofod bagiau glân a hygyrch, os yw'n cael ei ddarparu.
 • Mae’r cerbyd yn cynnwys corff heb unrhyw hysbysebion, ac eithrio manylion cerbyd llogi preifat/cwmni tacsi, oni bai y cafwyd caniatâd y Cyngor ymlaen llaw.

D.S Cynghorir ymgeiswyr, er eu lles eu hunain, y dylent sicrhau bod y cerbydau'n addas ac yn cydymffurfio ag amodau'r cais cyn cyflwyno'r cerbyd i'w archwilio.

Cynghorir ymgeiswyr i adnewyddu trwydded nad yw'r uchod yn effeithio ar ddyddiad dod i ben trwydded. Rhaid gwneud cais i adnewyddu cyn y dyddiad dod i ben, rhaid cwblhau'r rhestr wirio cydymffurfiaeth yn foddhaol a chyhoeddi'r drwydded cyn y dyddiad dod i ben. Bydd methu ag adnewyddu'r drwydded cyn y dyddiad dod i ben heb reswm da yn arwain at ystyried cais fel grant newydd.

D.S Lle mae unrhyw ansicrwydd ynghylch unrhyw eitem sy'n cydymffurfio ag amodau cais y Cyngor, mae'n debygol y byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at yr is-bwyllgor Tacsi a Chyffredinol ar gais i'w benderfynu.