Cydsyniad masnachu ar y stryd

Os ydych chi eisiau gwerthu, arddangos neu gynnig i’w gwerthu unrhyw eitem ar stryd yna mae’n rhaid ichi fod â thrwydded masnachu ar y stryd neu gydsyniad masnachu ar y stryd.

Mae’r gweithgareddau canlynol yn enghreifftiau o fasnachu ar y stryd a fyddai’n dod o dan y darpariaethau:

 • Faniau pysgod a sglodion
 • Faniau cebabau a byrgyrs
 • Faniau hufen iâ
 • Gwerthwyr blodau
 • Hysbysebu cerbydau i’w gwerthu ar ochr y ffordd

Mae’n bosibl nad yw’r rhestr uchod yn cynnwys y math o eitemau yr ydych eisiau eu gwerthu, ond nid yw’n golygu eich bod wedi’ch eithrio. Argymhellwn ichi gysylltu â ni i drafod eich cynlluniau yn enwedig cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau ariannol sylweddol.

Bydd unrhyw berson a gaiff ei euogfarnu o fasnachu ar stryd cydsyniad, heb gydsyniad masnachu ar y stryd, yn euog o drosedd ac yn agored i gael dirwy o hyd at £1,000 yn dilyn euogfarn.

Ble y gallwch fasnachu a beth i’w ystyried

Dylech gysylltu â ni (trwyddedu) i drafod a yw’r stryd lle’r ydych eisiau lleoli’ch stondin neu’ch fan yn addas. Dylech hefyd ystyried:

 • Lleoliad
 • Diogelwch parcio
 • Rheoli traffig
 • Yr effaith amgylcheddol ar breswylwyr lleol (h.y. sŵn, sbwriel a llygredd aer)
 • A oes angen man gwerthu bwyd arall yn y pentref
 • Oriau gweithredu
 • Mynychder masnachu

Ffioedd

Cliciwch yma i weld y ffioedd trwyddedau

Sut i wneud cais

Mae ein pecyn cais yn darparu’r ffurflen gais, amodau cydsyniad, hysbysiad cyhoeddus a pholisi.

Cais am (adnewyddu) cydsyniad masnachu ar y stryd (PDF)

Hysbysiad cais am gydsyniad masnachu sefydlog ar y stryd (PDF)

Polisi Masnachu ar y Stryd (1 Mai 2017) (PDF)

Y broses gwneud cais

Cyn y byddwn yn rhoi cydsyniad masnachu ar y stryd, byddwn yn ymgynghori â’r awdurdodau perthnasol a’r partïon â buddiant canlynol:

 • Adrannau’r cyngor
  • Priffyrdd
  • Gwasanaethau Eiddo
  • Safonau Masnach
  • Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Iechyd yr Amgylchedd
  • Cynllunio
  • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol
  • Datblygu Economaidd
  • Cynghorwyr y ward berthnasol
 • Eraill
  • Heddlu Gwent
  • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Perchennog tir y safle arfaethedig ar gyfer masnachu ar y stryd

Ar gyfer ceisiadau sefydlog newydd bydd angen ichi hysbysebu manylion y gweithgareddau arfaethedig yn y cyffiniau, trwy osod yr hysbysiad cymeradwy yn agos i’r safle arfaethedig.

Gall aelodau o'r cyhoedd a busnesau sy'n debygol o gael eu heffeithio gan roi Caniatâd Masnachu ar y Stryd wrthwynebu.

Sylwer: Dylai pob sylw gael ei wneud yn ysgrifenedig o fewn y cyfnod ymgynghori 14 diwrnod. Dylai unrhyw sylwadau ymwneud â’r amcanion, sef:

 • Atal troseddau
 • Atal anhrefn cyhoeddus ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Atal niwsans cyhoeddus 
 • Hyrwyddo diogelwch y cyhoedd (Sylwer bod hyn yn cynnwys agweddau iechyd y cyhoedd o ran atal lledaenu afiechyd)
 • Diogelu cyfleusterau lleol 

Sylwer: Bydd yr holl sylwadau sy'n dod i law yn cael eu hanfon ymlaen at yr ymgeisydd am ei sylwadau, er mwyn i'r ymgeisydd gael cyfle i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon sydd gan y gwrthwynebydd. Byddwn ni'n dileu unrhyw wybodaeth bersonol a fyddai'n galluogi eraill i adnabod aelodau'r cyhoedd neu fusnesau. Os nad oes modd datrys y mater, bydd gwrthwynebwyr yn cael eu gwahodd i fynychu cyfarfod yr Is-bwyllgor Trwyddedu (Tacsi a Chyffredinol) i benderfynu ar y cais.

Gall hyn gymryd sawl wythnos i'w drefnu.