Cydsyniad masnachu ar y stryd

Os ydych chi eisiau gwerthu, arddangos neu gynnig i’w gwerthu unrhyw eitem ar stryd yna mae’n rhaid ichi fod â thrwydded masnachu ar y stryd neu gydsyniad masnachu ar y stryd.

Mae’r gweithgareddau canlynol yn enghreifftiau o fasnachu ar y stryd a fyddai’n dod o dan y darpariaethau:

 • Faniau pysgod a sglodion
 • Faniau cebabau a byrgyrs
 • Faniau hufen iâ
 • Gwerthwyr blodau
 • Hysbysebu cerbydau i’w gwerthu ar ochr y ffordd

Mae’n bosibl nad yw’r rhestr uchod yn cynnwys y math o eitemau yr ydych eisiau eu gwerthu, ond nid yw’n golygu eich bod wedi’ch eithrio. Argymhellwn ichi gysylltu â ni i drafod eich cynlluniau yn enwedig cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau ariannol sylweddol.

Bydd unrhyw berson a gaiff ei euogfarnu o fasnachu ar stryd cydsyniad, heb gydsyniad masnachu ar y stryd, yn euog o drosedd ac yn agored i gael dirwy o hyd at £1,000 yn dilyn euogfarn.

Ble y gallwch fasnachu a beth i’w ystyried

Dylech gysylltu â ni (trwyddedu) i drafod a yw’r stryd lle’r ydych eisiau lleoli’ch stondin neu’ch fan yn addas. Dylech hefyd ystyried:

 • Lleoliad
 • Diogelwch parcio
 • Rheoli traffig
 • Yr effaith amgylcheddol ar breswylwyr lleol (h.y. sŵn, sbwriel a llygredd aer)
 • A oes angen man gwerthu bwyd arall yn y pentref
 • Oriau gweithredu
 • Mynychder masnachu

Ffioedd

Cliciwch yma i weld y ffioedd trwyddedau

Sut i wneud cais

Mae ein pecyn cais yn darparu’r ffurflen gais, amodau cydsyniad, hysbysiad cyhoeddus a pholisi.

Cais am (adnewyddu) cydsyniad masnachu ar y stryd (PDF)

Hysbysiad cais am gydsyniad masnachu sefydlog ar y stryd (PDF)

Polisi Masnachu ar y Stryd (1 Mai 2017) (PDF)

Y broses gwneud cais

Cyn y byddwn yn rhoi cydsyniad masnachu ar y stryd, byddwn yn ymgynghori â’r awdurdodau perthnasol a’r partïon â buddiant canlynol:

 • Adrannau’r cyngor
  • Priffyrdd
  • Gwasanaethau Eiddo
  • Safonau Masnach
  • Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Iechyd yr Amgylchedd
  • Cynllunio
  • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol
  • Datblygu Economaidd
  • Cynghorwyr y ward berthnasol
 • Eraill
  • Heddlu Gwent
  • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  • Perchennog tir y safle arfaethedig ar gyfer masnachu ar y stryd

Ar gyfer ceisiadau sefydlog newydd bydd angen ichi hysbysebu manylion y gweithgareddau arfaethedig yn y cyffiniau, trwy osod yr hysbysiad cymeradwy yn agos i’r safle arfaethedig.

Bydd y broses ymgynghori’n cymryd rhwng dwy a thair wythnos. Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau wedi dod i law yna byddwn yn rhoi cydsyniad, yn ddarostyngedig i amodau a  thaliad o’r ffi ofynnol.

Os daw gwrthwynebiadau i law, byddwn yn ceisio datrys unrhyw broblem rhyngoch chi a’r gwrthwynebwr. Os na ellir cytuno ar gyfaddawd, caiff y cais ei gyfeirio i’r Is-bwyllgor Trwyddedu (Tacsis a Chyffredinol) i gael penderfyniad. Gall hyn gymryd nifer o wythnosau.